Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpis skargi kasacyjnej

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 21.02.2013

Bardzo proszę o wyjaśnienie problemu zaistniałego w związku z postępowaniem administracyjnym. W postępowaniu przed WSA brał udział profesjonalny pełnomocnik strony przeciwnej. Czy odpis skargi kasacyjnej należy przesłać bezpośrednio temu pełnomocnikowi?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeśli strony tego postępowania, a więc zarówno skarżący, jak i organ administracji, są reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników procesowych (radców prawnych lub adwokatów), odpis skargi kasacyjnej wniesionej przez stronę przeciwną doręcza drugiej stronie sąd – nie należy zatem przesyłać tego środka odwoławczego bezpośrednio przeciwnikowi procesowemu. Wojewódzki sąd administracyjny, który rozpoznawał sprawę w pierwszej instancji, jest właściwy do uprzedniej kontroli skargi kasacyjnej pod względem formalnym, zatem może podjąć decyzję procesową w zakresie odrzucenia skargi.

 

Jak stanowi przepis art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), w toku sprawy adwokaci i radcy prawni mogą doręczać sobie nawzajem pisma bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty. Tzw. zasada bezpośredniego doręczania pism procesowych przez pełnomocników nie jest więc bezwzględna w przypadku postępowania sądowoadministracyjnego w razie reprezentowania stron przez adwokatów lub radców prawnych; stosowanie tego sposobu doręczenia zależy każdorazowo od decyzji konkretnego pełnomocnika.

 

Na marginesie wyjaśniam, iż inaczej jest w postępowaniu cywilnym, gdyż zgodnie z treścią art. 132 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego adwokat lub radca prawny doręczają sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych z załącznikami. Do pisma procesowego wniesionego do sądu dołącza się dowód doręczenia drugiej stronie odpisu pisma albo dowód jego wysłania przesyłką poleconą. Pisma, do których nie dołączono dowodu doręczenia albo dowodu wysłania przesyłką poleconą, podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku. W postępowaniu cywilnym ustawodawca jednak wyraźnie wskazuje, jakie pisma należy skierować wprost do sądu, niezależnie od reprezentowania obu stron przez fachowych pełnomocników. Są wśród nich m.in.: skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania czy też skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 132 § 2 K.p.c.).

 

Skargę kasacyjną od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego (oraz od postanowień kończących postępowanie w sprawie) z odpisem dla strony przeciwnej oraz dodatkowym odpisem do akt sądu administracyjnego (zatem w trzech egzemplarzach) należy wnieść do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale – co bardzo ważne – za pośrednictwem wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem (art. 177 § 1 ww. ustawy). Skarga kasacyjna jest objęta przymusem adwokacko-radcowskim, co oznacza, że sama strona nie ma zdolności postulacyjnej w zakresie sporządzenia tego środka zaskarżenia; rozwiązanie to jest podyktowane znacznym stopniem skomplikowania skargi kasacyjnej (art. 175 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

 

Zwracam uwagę, że braki skargi kasacyjnej podlegają uzupełnieniu, mimo że strona wnosząca jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika; w tym celu sąd zakreśla zwykle siedmiodniowy termin do uzupełnienia wskazanych braków. Jeśli uzupełnienie nie nastąpi w terminie, skarga podlega odrzuceniu na posiedzeniu niejawnym; na takie rozstrzygnięcie służy zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 194 § 1 pkt 7 ustawy).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus VIII =

»Podobne materiały

Skarga kasacyjna

Zamierzam złożyć skargę kasacyjną. Koszt to ok. 10 tys. zł plus wynagrodzenie adwokata. Niestety przewyższa to moje możliwości finansowe. Dlatego chcę wnioskować o umorzenie ww. kosztów. Czy mogę najpierw złożyć wniosek o umorzenie kosztów, a po jego rozpatrzeniu – skargę kasacyjną? Czy złożen

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »