.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Portfele elektroniczne w działalności gospodarczej - PayPal i Skrill

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 10.12.2020

Jeśli prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, czy mogę rozliczać się poprzez portfel elektroniczny (PayPal, Skrill)? Jeśli przepisy na to pozwalają przy działalności gospodarczej, czy mam obowiązek gdzieś to zgłosić, np. urzędowi skarbowemu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Portfele elektroniczne w działalności gospodarczej - PayPal i Skrill

Portfele elektroniczne PayPal, Skrill

Zwrócił się Pan do nas z problematycznym zapytaniem odnośnie używania platform PayPal, Skrill (tzw. e-portfele) do rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej.

 

Otóż konta typu PayPal, Skrill, i wiele innych, służą do sprawnych rozliczeń i płatności. Takie konto, wygodne i często darmowe, często służyło do rozliczeń, których w domyśle nie mógł zweryfikować urząd skarbowy. Dziś sytuacja ta uległa zmianie albo na bieżąco się zmienia.

 

Zamierza Pan dokonywać rozliczeń działalności gospodarczej za pomocą portfela elektronicznego, dlatego też trzeba dostosować się do przepisów obowiązujących w tym zakresie i w mojej ocenie jest to jak najbardziej możliwe.

 

Od razu wskażę, że interpretacje indywidualne wydawane w tego tupu sprawach są niejednolite. Wydaje się, że tę kwestię najspójniej i najlogiczniej przedstawił Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego (sygn. PB/415/15/07). Zdaniem organu: „Zgodnie z treścią art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) – podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani dokonać zgodnie z art. 9 zgłoszenia aktualizacyjnego z podaniem w szczególności wykazu rachunków bankowych oraz złożeniem uwierzytelnionej lub urzędowo poświadczonej kopii zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON”.

 

Rachunek bankowy działalności gospodarczej

Rachunek bankowy jest to oczywiście narzędzie księgowe. Prowadzony jest przez banki do rejestracji obrotów (wpłat, udzielonych kredytów, rozliczeń bezgotówkowych, wypłat) i stanów wkładów pieniężnych wniesionych do banku przez klientów. Otwarcie rachunku bankowego następuje na podstawie umowy między jego posiadaczem a bankiem, której treść jest sporządzona zgodnie z Prawem bankowym oraz Kodeksem cywilnym (K.c.). Kodeks cywilny definiuje umowę rachunku bankowego oraz określa obowiązki i uprawnienia stron umowy (art. 725-733 K.c.), i tak:

 

„Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych” (art. 725 K.c.).

 

Bank może obracać czasowo wolnymi środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym z obowiązkiem ich zwrotu w całości lub w części na każde żądanie, chyba że umowa uzależnia obowiązek zwrotu od wypowiedzenia (art. 726 K.c.).

 

Artykuł 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) wymienia rodzaje rachunków bankowych prowadzonych przez banki i są to: rachunki rozliczeniowe (w tym bieżące i pomocnicze), rachunki lokat terminowych, rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, a także rachunki powiernicze, przy czym – jak wynika z treści art. 49 ust. 2 tejże ustawy – dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami bank może prowadzić rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych.

 

Systemy płatności elektronicznych w interpretacjach podatkowych

Aktualnie w wielu interpretacjach podatkowych systemy płatności elektronicznych, takie jak PayPal, Skrill i wiele innych, są uznawane przez polskie urzędy skarbowe. Oto lista interpretacji skarbowych, w których urzędy uznają rozliczenia wskazane w takich serwisach (najczęściej przewija się serwis PayPal):

 

  • IPPP3/443-949/11-2/LK | Interpretacja indywidualna, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 6 października 2011 r.
  • Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB1/415-501/13-4/KSU
  • IPPB1/415-787/11-2/ES z 30 listopada 2011 roku
  • interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-780/11/AA
  • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-599/11-4/ES
  • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-544/10-4/SP
  • interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-665/10/ZK
  • interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-663/10/BK 
  • interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-652/10/BK 

 

Interpretacji tych jest dużo więcej. Oczywiście są to interpretacje indywidualne, a Pana przypadek jest zapewne indywidualny, jeśli więc chciałby Pan uzyskać szczegółową interpretację swojej działalności, to powinien Pan o taką wystąpić do Dyrektora KAS – dopiero ona daje Panu 100% pewność, że w opisanym konkretnie i szczegółowo stanie faktycznym działa Pan prawidłowo. Każda działalność i wykonywane usługi różnią się od siebie i trzeba mieć to na uwadze.

 

Zatem po analizie tych wszystkich interpretacji należy wskazać, że rozliczenia działalności gospodarczej w tym systemie są jak najbardziej możliwe. Oczywiście istnieją pewne wyjątki. Zapłata dokonana przez PayPal nie pozwala na zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności. Jeśli jego stosowanie jest obowiązkowe, wówczas przedsiębiorca powinien zrezygnować z tej formy zapłaty.

 

Rachunek PayPal nie jest rachunkiem bankowym w rozumieniu przepisów Prawa bankowego i podatkowego, a więc nie ma Pan obowiązku zgłaszać go do US.

 

Podsumowując: Korzystanie z systemu płatności elektronicznych nie powinno skutkować dla Pana negatywnymi konsekwencjami, co potwierdzają liczne interpretacje podatkowe. Całkowitą pewność daje jednak indywidualna interpretacja, która bada też konkretnie rodzaj świadczonej działalności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »