Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja ze studiów wojskowych i obowiązek zwrotu kosztów

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 09.06.2011

Obecnie jestem studentem Wojskowej Akademii Technicznej, ale zamierzam zrezygnować ze studiów wojskowych. Wiem, że będę musiał zwrócić sporą sumę uczelni. Czytałem, że rektor–komendant może na wniosek studenta umorzyć te koszty. Czy mam na to szansę? Co powinienem zrobić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Bez znajomości treści umowy trudno jest udzielić wyczerpującej odpowiedzi na postawione pytanie. Postaram się jednak to zrobić na podstawie obecnie obowiązujących w tej materii przepisów.

 

Na wstępie należy zauważyć, że z kandydatem na żołnierza zawodowego w dniu stawienia się w Wojskowej Akademii Technicznej podpisywany jest kontrakt na pełnienie służby kandydackiej oraz umowa dotycząca warunków zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania przez kandydata służby kandydackiej, w przypadku przerwania studiów lub zwolnienia ze służby kandydackiej z przyczyn określonych w przepisach wojskowych.

 

Należy w tym miejscu przytoczyć treść art. 54 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych:

 

1. „Z żołnierzem zawodowym, którego planuje się na koszt wojska skierować na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację w kraju lub za granicą, których koszt przekracza sześciokrotność najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, zawiera się umowę, która określa między innymi warunki zwrotu kosztów poniesionych na jego utrzymanie i naukę w przypadku przerwania kształcenia lub zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, przed określonym w umowie okresem służby wojskowej, z przyczyn, o których mowa w art. 111 pkt 1, 4, 6-7, pkt 9 lit. a i pkt 11-16 oraz art. 112 ust. 1 pkt 1, w wysokości proporcjonalnej do czasu służby po zakończeniu tej nauki.

 

2. Organem uprawnionym do zawarcia umowy jest organ, który kieruje żołnierza zawodowego na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację w kraju lub za granicą”.

 

Z ust. 1 powyższego przepisu jasno wynika, że to umowa określa między innymi warunki zwrotu kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę w przypadku przerwania kształcenia lub zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.

 

Ponadto należy też zwrócić uwagę na przepisy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

 

Zgodnie z § 20 ust. 1 tego rozporządzenia „wysokość kosztów, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, w odniesieniu do żołnierza pełniącego służbę kandydacką albo żołnierza zawodowego ustala rektor–komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant ośrodka szkolenia albo instytucji prowadzącej naukę, w porozumieniu z dyrektorem departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw szkolnictwa wojskowego”.

 

Zgodnie natomiast z § 23 tego rozporządzenia:

 

1. „Zwrot kosztów, o których mowa w art. 52 ust. 5 i art. 54 ust. 1 ustawy, następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez żołnierza zawodowego lub żołnierza pełniącego służbę kandydacką wezwania do zapłaty odpowiednio od dowódcy jednostki wojskowej lub rektora–komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej lub komendanta ośrodka szkolenia.

 

2. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać kwotę podlegającą zwrotowi i numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot”.

 

W tym miejscu pragnę zauważyć, że ani przepisy ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ani przepisy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nauki żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych nie przewidują możliwości zwolnienia z obowiązku zwrotu kosztów.

 

Na marginesie należy jednak dodać, że przepisy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych przewidywały możliwość zwolnienia kandydata od zwrotu kosztów.

 

Zgodnie z § 41 ust. 1 tego rozporządzenia „komendant na pisemny wniosek kandydata, zobowiązanego do zwrotu kosztów, mógł wydać decyzję o:

 

  1. zwolnieniu z obowiązku zwrotu kosztów;
  2. rozłożeniu kosztów na raty;
  3. odroczeniu terminu płatności”.

 

Przepisy tego rozporządzenia straciły jednak moc w dniu 1 lipca 2008 r. na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 

Obecnie obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych nie przewidują możliwości zwolnienia ze zwrotu kosztów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus VI =

05.11.2013

A co w przypadku gdy kandydat na żołnierza zawodowego chce odejść ze szkoły (np. po trzecim roku studiów)i pełnić służbę jako żołnierz zawodowy? Czy tak samo musi zwracać za koszty nauki? Jakie są warunki odejścia?

Rockmann

»Podobne materiały

Obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii

Czy niepełnoletni licealista ma obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii?

 

Doraźne zastępstwo za nauczyciela

Jestem nauczycielem, prowadzę m.in. zajęcia WF. Nauczyciel wychowania fizycznego jest nieobecny przez kilka tygodni i czasami przydzielane jest mi doraźne zastępstwo za niego (na sali gimnastycznej). Czy dyrektor może mi narzucić sposób prowadzenia tych zajęć (np. że ma to być WF)? Czy mogę realizow

 

Wniosek nauczyciela o obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

Chciałabym na swój wniosek (z przyczyn osobistych) od nowego semestru obniżyć wymiar zatrudnienia. Czy jest to możliwe w ciągu roku szkolnego? Jeżeli tak, to jak wygląda to pod względem prawnym?

 

Wysokość odprawy dla nauczyciela dyplomowanego

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym na czas nieokreślony. Pracuję w szkole ponad 20 lat. Jakiej wysokości przysługuje mi odprawa, jeżeli w poprzednim roku szkolnym obniżono mi pensum do 13/18 etatu, a na następny rok zapowiedziano mi brak możliwości zatrudnienia?

 

Nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej

Moje dziecko z autyzmem uczęszcza do drugiej klasy integracyjnej w szkole publicznej. W pierwszej klasie było troje dzieci z orzeczeniami i był nauczyciel wspomagający. W drugiej klasie zostało dwóch uczniów i nadal był nauczyciel wspomagający. W trzeciej klasie mają nam zabrać nauczyciela wspomagaj

 

Zakres obowiązków nauczyciela specjalnego

Zwracam się z prośbą o poradę prawną w sprawie zakresu obowiązków pedagoga specjalnego. Pracuję w ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym. Jestem nauczycielką, prowadzę klasę na etapie gimnazjum. Jedną z uczennic w mojej klasie jest dziewczyna (16 la

 

Błąd na świadectwie szkolnym

Jestem nauczycielem. Przy wypisywaniu świadectw popełniłam błędy i dwa świadectwa wyrzuciłam do śmieci (zamiast zwrócić je szkole). Co zrobić w takiej sytuacji?

 

Czy założyciel uczelni niepublicznej może przenieść prawa założycielskie innej jednostce posiadającej osobowość prawną?

Czy założyciel uczelni niepublicznej będącej w okresie zawieszenia uprawnień może przenieść prawa założycielskie innej jednostce posiadającej osobowość prawną? Nadmieniam, że toczy się postępowania administracyjne mające na celu przywrócenie uprawnień uczelni.

 

Pensum łączone nauczyciela mianowanego a urlop

Jestem nauczycielem mianowanym, pracuję w zespole szkolno-przedszkolnym. W tym roku szkolnym spotkała mnie nowa sytuacja, a mianowicie otrzymałam pensum łączone 19 godzin, z czego 9/18 w szkole i 10/20 etatu specjalisty w przedszkolu i 7 godzin ponadwymiarowych w szkole. Problem dotyczy mojego urlop

 

Nieodebrane świadectwo maturalne ze studiów

W 2009 r. zapisałam się na prywatne studia, niestety nie dostałam pracy i zabrakło mi pieniędzy na czesne. Nie odebrałam świadectwa maturalnego, bo bałam się, że każą mi płacić za studia. Czy teraz to świadectwo mogą mi odesłać na dawny adres? Co mam robić?

 

Oskarżenie o złamanie tajemnicy obrad rady pedagogicznej

Zostałam oskarżona o złamanie tajemnicy obrad rady pedagogicznej. Podczas głosowania nad oceną z zachowania jednej z uczennic razem z wychowawczynią klasy byłam za oceną wyższą. Większość rady była za niższym stopniem. Po radzie pedagogicznej zapytana przez matkę dziewczynki o ocenę powiedziałam, że

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »