.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Bezrobotny na chorobowym przez ponad 90 dni a przejście na rentę

Jestem zarejestrowana w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku. Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim z powodu zabiegu operacyjnego cieśni nadgarstka. Zwolnienie przysługuje mi na 3 miesiące. Wiem, że po 90 dniach zostanę wyrejestrowana z urzędu pracy i po miesiącu mogę się ponownie zarejestrować jako bezrobotna, chciałabym jednak zapytać, co w sytuacji, gdy dalej będę na zwolnieniu lekarskim. Czy świadczenie przejmuje ZUS i czy będę się kwalifikować do renty z powodu niezdolności do pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Bezrobotny na chorobowym przez ponad 90 dni a przejście na rentę

Utrata statusu bezrobotnego po 90 dniach choroby

Pani problemy znajdują opis w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z nią, w pierwszej kolejności jako zarejestrowana osoba bezrobotna jest Pani zobowiązana zgłosić brak gotowości do podjęcia zatrudnienia z powodu choroby. Rzeczywiście Pani informację są prawidłowe, tj. jeżeli niezdolność do pracy wskutek choroby trwa nieprzerwalnie przez okres 90 dni, traci się status bezrobotnego z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu. Do tego okresu wliczane są także przerwy między okresami niezdolności do pracy wynoszące mniej niż 30 dni kalendarzowych, ale jeśli są one dłuższe niż 30 dni, to termin 90-dniowy liczy się od nowa. Natomiast ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje jeszcze przez 30 dni od momentu utraty statusu osoby bezrobotnej.

 

W związku z wykreślaniem z rejestru traci się ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez urząd pracy, a tym samym prawo do świadczeń z publicznej opieki zdrowotnej. Można ubezpieczyć się samemu (ubezpieczenie dobrowolne), poprosić o to członka rodziny lub prezydenta miasta. Dopiero kiedy upłynie okres zwolnienia, może Pani ponownie zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotna i odzyskać składkę zdrowotną płaconą z urzędu.

 

Warunki uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy

Co do renty. Aby uzyskać rentę, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do renty w najbliższym dla miejsca Pani zamieszkania oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych oraz ich wysokość ZUS ustala w oparciu o przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną (Dz. U. z 1982 r. 40, poz. 267 ze zm.). Przepisy te przewidują trzy podstawowe warunki wymagane do uzyskania tego świadczenia, które są następujące:

 

 • stwierdzenie niezdolności do pracy,
 • powstanie tej niezdolności w odpowiednim czasie,
 • posiadanie wymaganego stażu składkowego i nieskładkowego.

 

Badanie lekarza orzecznika ZUS

W pierwszej zatem kolejności należy uzyskać od lekarza orzecznika ZUS orzeczenia stwierdzającego niezdolność do pracy. Uprawniony lekarz wydaje taki dokument osobie, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. W orzeczeniu stwierdzającym niezdolność do pracy lekarz orzecznik określa:

 

 1. stopień niezdolności ( częściowa lub całkowita) – co ma wpływ na wysokość otrzymywanej renty,
 2. datę powstania niezdolności do pracy (jeżeli będą problemy z jej ustaleniem, lekarz przyjmie jako datę powstania niezdolności do pracy datę złożenia wniosku o rentę,
 3. trwałość lub przewidywany okres niezdolności do pracy (bezterminowy, gdy brak jest rokowań na poprawienie zdrowia lub terminowy na określony czas, przeważnie 5-letni) – od tego uzależniony jest okres, na jaki przyznane będzie świadczenie.

 

Orzeczenie stwierdzające niezdolność do pracy lekarz orzecznik wydaje na podstawie dokumentacji medycznej dołączonej do wniosku oraz na podstawie bezpośredniego badania osoby ubiegającej się o rentę. W tym celu ZUS wyznacza termin na wykonanie tych badań. Może Pani taki termin zmienić, ale należy się nań stawić, ponieważ dwukrotne niestawienie się na badanie bez uzasadnionej przyczyny skutkuje tym, że ZUS zaprzestanie zajmowania się Pani sprawą. Jeżeli jednak Pani stan zdrowia nie pozwałaby się stawić przed lekarzem orzecznikiem, można oczywiście wnosić o przeprowadzenie badania w miejscu Pani zamieszkania. I jeszcze jedno, może się okazać, że lekarz orzecznik, po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną, dojdzie do wniosku, że Pani stawiennictwo czy badanie na miejscu, nie jest konieczne. W takiej sytuacji lekarz orzecznik wyda orzeczenie na podstawie samej dokumentacji medycznej dołączonej do wniosku o przyznanie renty.

 

Jeżeli nie zgadzałaby się Pani z orzeczeniem, to w ciągu 14 dni od daty jego doręczenia można je zaskarżyć do właściwej komisji lekarskiej. Sprzeciw można wnieść za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na Pani miejsce zamieszkania. Należy pamiętać, że niewykorzystanie drogi odwoławczej w ZUS spowoduje odrzucenie przez sąd odwołania opartego jedynie na orzeczeniu lekarza orzecznika.

 

Dopiero więc od decyzji ZUS-u przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wykazanie stażu pracy na potrzeby uzyskania renty

Kolejnym warunkiem dla przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy jest wykazanie stosownych okresów składkowych i nieskładkowych. Staż ten przedstawia się następująco:

 

 • 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
 • 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 lat do 22 lat,
 • 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 lat do 30 lat,
 • 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

 

Przy czym, jeżeli stała się Pani niezdolna do pracy po ukończeniu 30 lat, nie musi posiadać 5 lat w 10 latach przed zgłoszeniem wniosku lub powstaniem niezdolności do pracy, jeśli jest Pani całkowicie niezdolna do pracy oraz udowodni 30 lat składkowych.

 

ZUS może przyznać rentę z tytułu niezdolności do pracy tylko wówczas, gdy niezdolność ta powstała w jednym z wymienionych w ustawie emerytalnej okresów składkowych lub nieskładkowych lub też nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów, przy czym chodzi tu zasadniczo o okresy uwzględniane przy ustalaniu stażu ubezpieczeniowego.

 

Świadczenie pieniężne, renta z tytułu niezdolności do pracy, jest wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia powstania prawa do świadczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym zgłoszono wniosek o przyznanie renty.

 

Zespół cieśni nadgarstka może być chorobą zawodową, ale niestety obawiam się, że nie jest powodem do wystąpienia o rentę. Zasadniczo przy tego rodzaju dolegliwościach nie spełnia się wszystkich wymaganych przepisami warunków przyznania renty – nie jest się niezdolnym do pracy w związku z chorobą zawodową.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dziewięć plus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu