.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skierowanie do pracy z urzędu pracy w dniu złożenia wniosku o dotację

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 10.05.2022 • Zaktualizowane: 10.05.2022

Syn zarejestrował się w urzędzie pracy. Z zawodu jest mechanikiem samochodowym i w tym zawodzie pracował. Przez miesiąc nie otrzymał żadnej propozycji pracy. Postanowił więc otworzyć działalność – warsztat samochodowy i złożył wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności. W dniu złożenia wniosku dostał od doradcy zawodowego skierowanie do pracy do sklepu, z uwagą, że musi się zgłosić do pracodawcy, bo inaczej wykreślą go z listy bezrobotnych, a wtedy nie dostanie dotacji. Uważam, że jest to działanie złośliwe, ponieważ pani wiedziała, że składa wniosek o dotację i przez półtora miesiąca nie miała żadnych propozycji. Czy urząd pracy może tak postąpić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skierowanie do pracy z urzędu pracy w dniu złożenia wniosku o dotację

Wniosek osoby bezrobotnej o dotację

Niestety urząd pracy ma prawo tak postąpić. Osoba, która złożyła wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jest z prawnego punktu widzenia nadal osobą bezrobotną.

 

Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy „bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy”. Zgodnie z ustępem 3a tylko odbywanie przez bezrobotnego praktyki absolwenckiej stanowi uzasadnioną przyczynę niespełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3.

Odmowa przyjęcia pracy ze skierowania

Niestety, ale zgodnie z ustępem 4 starosta pozbawia statusu bezrobotnego bezrobotnego, który odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy. „Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy”.

 

Jako uzasadnioną przyczynę dającą prawo do odmowy przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy wskazuje się w orzecznictwie sądowym chorobę dziecka, ale taką poważną, powodującą, że rodzic jest w stresie, dziecka nie można powierzyć nikomu pod opiekę itp.

 

Zgodnie z wyrokiem WSA z 21.01.2020 r. sygn. akt III SA/Gl 1061/19,:

 

„1. »Uzasadnione przyczyny«, o których mowa w przepisie art. 33 ust. 4 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy to przede wszystkim okoliczności natury obiektywnej, niezależne od woli bezrobotnego, a więc przeszkody, na które bezrobotny nie miał wpływu. Należą do nich na przykład nagła choroba, brak możliwości dojazdu z powodu przerw w komunikacji lub inne nadzwyczajne zdarzenie losowe typu pożar, powódź, które uniemożliwia bezrobotnemu przyjęcie zaproponowanej formy pomocy. Za uzasadnione przyczyny nie uznaje się natomiast okoliczności powstałych na skutek lekkomyślności, niedbalstwa zainteresowanego, czy też wynikających z jego woli”.

 

Niestety fakt, że syn złożył wniosek o dotację, nie zwalnia go z obowiązku podjęcia pracy. W innym wypadki straci on status bezrobotnego.

 

Urząd nie naruszył żadnych przepisów. Nie ma nawet podstaw do wniesienia skargi na działania urzędnika. Postąpił zgodnie z prawem. Jakkolwiek logiczne jest rozczarowanie syna, to jednak nie ma żadnego przepisu, który zostałby w tym przypadku naruszony.

„Nieodpowiednia” propozycja pracy

Jedyna opcja to wykazanie, że zaproponowana praca nie jest „odpowiednia”. Zgodnie jednak z art. 2 ust. 1 pkt 16 „przez »odpowiednią pracę« należy rozumieć zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy”.

 

WSA w Krakowie w wyroku z 2018 roku, sygn. akt III SA/Kr49/18, wyjaśnił, że:

 

„1. Z momentem zaproponowania osobie bezrobotnej zatrudnienia zarówno po jego stronie, jak i po stronie organu zatrudnienia pojawiają się określone obowiązku i uprawnienia. Osoba taka będąc oczywiście zainteresowaną pozyskaniem zatrudnienia, winna przyjąć zaoferowaną pracę. Przedstawiona oferta musi jednakże spełniać określone przesłanki, a mianowicie powinna być dostosowana do stanu zdrowia osoby bezrobotnej, jego możliwości komunikacyjnych czy też spełniać minimalne warunki płacowe i podlegać ubezpieczeniu społecznemu oraz bezrobotny winien mieć wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe do jej wykonywania bądź może ją wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych.

2. Pozbawienie osoby bezrobotnej statusu bezrobotnego następuje wówczas, gdy spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki: bezrobotny odmówi przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a powyższa odmowa nastąpi bez uzasadnionej przyczyny. Pod pojęciem uzasadnionej przyczyny odmowy przyjęcia zaproponowanej pracy rozumie się okoliczność natury obiektywnej, niezależną od woli bezrobotnego, a więc przeszkodę, na którą bezrobotny nie miał wpływu. Do takich należy zaliczyć szczególną sytuację osobistą lub rodzinną bezrobotnego, która uniemożliwia podjęcie konkretnego zatrudnienia, bądź wystąpienie okoliczności, które obiektywnie uniemożliwiają wykonywanie konkretnej pracy w proponowanych przez pracodawcę warunkach w związku z przeciwwskazaniami do jej wykonywania. Oznacza to, że organy mają oprócz, konieczności wykazania, że proponowana bezrobotnemu praca jest dla niego odpowiednia, obowiązek zbadania zasadności odmowy przyjęcia przez niego propozycji zatrudnienia”.

 

Przeszkolenie do pracy w sklepie Pani syna jest możliwe. Jeśli na dodatek dojazd jest szybki do miejsca pracy, to nie ma podstaw do „uzasadnionej odmowy”, by zachować status bezrobotnego/poszukującego pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl