Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wcześniejsza emerytura KRUS a przepisanie gospodarstwa

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 15.04.2013

Mój ojciec skończył 60 lat i ma prawo do wcześniejszej emerytury z KRUS. Musiałby jednak przepisać na kogoś gospodarstwo należące w połowie do mojej mamy, która prowadzi działalność gospodarczą i jest zadłużona (obciążona hipoteka gospodarstwa, wpis o egzekucji w księdze wieczystej). Czy jest jakieś wyjście, żeby ojciec mógł otrzymać emeryturę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli nie ma możliwości, aby rodzice przekazali całe gospodarstwo dzieciom, wybranemu dziecku lub innej osobie trzeciej, to nie istnieją również szanse na pobieranie wcześniejszej emerytury z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Dlatego Pański ojciec nie może skutecznie ubiegać się o ustalenie prawa do wcześniejszej emerytury rolniczej, bowiem nie spełni warunku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.

 

Jak wynika z treści przepisu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.), emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

 

  • osiągnął wiek emerytalny (wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 lat)
  • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem art. 20.

 

Na podstawie przepisu art. 19 ust. 2 ustawy, emerytura rolnicza przysługuje także ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 

  • osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną;
  • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat;
  • zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

 

Poprzez działalność rolniczą rozumie się działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej (art. 6 pkt 3 ustawy). Do okresów podlegania ubezpieczeniu dolicza się, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy, okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990, okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r. oraz okresy, od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.

 

Zapewne Pański ojciec spełnia, poza osiągniętym wiekiem 60 lat, również warunek koniecznego stażu ubezpieczeniowego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jeśli chodzi o trzeci, kluczowy wymóg, to na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego produkcji rolnej. Ustawa nie wymaga wspólnego zamieszkiwania małżonków dla przyjęcia, że emeryt lub rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, nie ma też znaczenia ustrój majątkowy, łączący małżonków (wspólność ustawowa, rozdzielność).

 

Zatem nawet ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy rodzicami, co umożliwi dokonanie podziału majątku wspólnego i przeniesienie udziału przysługującego ojcu (1/2) w prawie własności wszystkich nieruchomości rolnych, nie może skutecznie otwierać drogi do ubiegania się o wcześniejszą emeryturę rolniczą, jeśli jego żona nadal będzie posiadać swój udział we współwłasności. Tylko łączne przeniesienie własności całego gospodarstwa na rzecz dziecka (dzieci) zarówno przez mamę, jak i przez ojca pozwoli mu starać się o wcześniejszą emeryturę z KRUS.

 

Jeśli majątek jest zadłużony z tytułu zobowiązań, które wygenerowała Pańska matka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie oznacza to, że nie można przenieść własności takich gruntów na rzecz wybranej osoby trzeciej. Rodzi to jednak dla nabywcy ryzyko, że wierzyciel hipoteczny przystąpi do egzekucji z nieruchomości, jeśli zabezpieczone hipoteką zobowiązania nie zostaną uregulowane przez dłużnika (matkę). Nabywca staje się bowiem dłużnikiem rzeczowym, odpowiedzialnym za zabezpieczony dług jedynie z tego przedmiotu majątkowego. Jak wynika z treści pytania, w księdze wieczystej na wniosek komornika został już dokonany tzw. wpis subhastacyjny, czyli wpis o wszczęciu egzekucji z nieruchomości (art. 924 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, w skrócie K.p.c.). Po zajęciu nieruchomości przez komornika także można przenieść jej własność, ale w świetle przepisu art. 930 § 1 K.p.c., rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne w stosunku zarówno do dłużnika, jak i do nabywcy.

 

Do ustalenia w kręgu Państwa najbliższej rodziny należałoby pozostawić kwestię spłaty długu z czystej gotówki przez dłużnika (matkę), aby nabywca gospodarstwa nie poniósł konsekwencji zlicytowania nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego, a więc aby nie doszło do pozbawienia go własności. Dlatego proszę dokładnie przemyśleć ewentualne zbycie przez rodziców, w drodze umowy sprzedaży lub darowizny, prawa własności nieruchomości rolnych wchodzących w skład ich majątku wspólnego, co umożliwi ojcu złożenie wniosku o wcześniejszą emeryturę z KRUS. Możliwy jest też i taki wariant, w którym dojdzie do zlicytowania wszystkich nieruchomości rolnych, ich własność zostanie przysądzona nabywcy w toku postępowania egzekucyjnego, a rodzicom pozostanie jedynie obszar użytków rolnych nie przekraczający 1 ha. W takich okolicznościach ojciec również będzie mógł ubiegać się o wcześniejszą emeryturę rolniczą.

 

Informuję również na marginesie, że – jak stanowi przepis art. 28 ust. 10 ustawy – jeśli zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej polega na przekazaniu gospodarstwa rolnego w formie aktu notarialnego osobie niepełnoletniej, wypłata ulega zawieszeniu w całości do czasu osiągnięcia przez tę osobę 18 lat.

 

Podsumowując – Pański ojciec może złożyć wniosek do właściwego oddziału terenowego KRUS o ustalenie prawa do wcześniejszej emerytury, po przekazaniu gospodarstwa przez oboje rodziców lub po pozbawieniu ich tej własności po zakończeniu egzekucji. W razie ewentualnego wydania decyzji odmownej służyć będzie prawo odwołania do sądu okręgowego – sądu ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji (art. 4779 § 1 K.p.c.).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus III =

»Podobne materiały

Jak przejść na wcześniejszą emeryturę rolniczą?

Co zrobić, aby mama (urodzona w 1957 r.) mogła przejść na wcześniejszą emeryturę rolniczą? Tata jest rolnikiem, ma gospodarstwo po rodzicach, na którym pracuje razem z mamą. Oboje mają też wspólnie drugie gospodarstwo. KRUS podał nam dwie wersje – ustanowienie rozdzielności majątkowej i przeka

 

Renta z KRUS a posiadanie gospodarstwa

Chciałabym się dowiedzieć, czy grożą mi jakieś konsekwencje związane z posiadaniem pola (spadku) i pobieraniem pełnej renty. Otóż jeszcze w latach 70. otrzymałam w spadku część udziałów w gospodarstwie, ale nigdy nie czerpałam z tego korzyści. Pole leżało odłogiem po śmierci mamy. W latach 80.

 

Emerytura z ZUS a przekazanie gospodarstwa rolnego

Mój ojciec pobiera emeryturę z ZUS-u. Jest właścicielem gospodarstwa rolnego i aktualnie chciałby przekazać to gospodarstwo mnie. Od wielu lat pracuję w gospodarstwie jako domownik. Czy ojcu należy się jakiś dodatek do emerytury z ZUS-u?

 

Renta rodzinna a działalność rolnicza

Mój mąż pobierał rentę z KRUS-u. Zmarł trzy miesiące temu. Teraz zawieszono mi wypłatę renty rodzinnej, ponieważ odziedziczyłam 4 ha ziemi, a podobno świadczenie nie przysługuje osobom prowadzącym działalność rolniczą. Czy faktycznie tak jest? Co mogę zrobić?  

 

Zwrot składek płaconych na KRUS po wykreśleniu z ubezpieczenia

Od 2005 r. byłam ubezpieczona w KRUS i płaciłam regularnie składki do września 2010 r. W kwietniu 2009 r. wyszłam za mąż i na tej podstawie KRUS wykreślił mnie z ubezpieczenia od 1 maja 2009 r. Czy mogę ubiegać się o zwrot składek zapłaconych za okres od maja 2009 r. do września 2010 r.? J

 

Emerytura w kwocie zaliczkowej

Mam 61 lat. Otrzymałam emeryturę polska w kwocie zaliczkowej ustaloną wyłącznie na podstawie kapitału początkowego. Wypłata emerytury jest zawieszona, gdyż kontynuuję zatrudnienie w Szwajcarii. W Szwajcarii wiek emerytalny dla kobiet to 64 lata. Czy to oznacza, że przez 3 lata nie będę miała prawa d

 

Pobieranie emerytury polskiej i amerykańskiej

Moje pytanie dotyczy kwestii pobierania emerytury polskiej i amerykańskiej. Dawno temu mój mąż otrzymał od rodziców gospodarstwo rolne i ubezpieczył się w KRUS-ie. Prawie 20 lat temu mąż wyjechał do pracy w USA, gdzie pracował legalnie (ponad 15 lat), uzyskał obywatelstwo i nabył uprawnienia do emer

 

Powrót do Polski niemieckiego emeryta

Jestem emerytką, pobieram niemiecką emeryturę (Altersrente) od 11 lat. Od 1988 r. jestem w Niemczech, mam podwójne obywatelstwo. Zamierzam opuścić Niemcy i wrócić do Polski. Jak będzie przeliczona moja emerytura po powrocie? Mam po 20 lat pracy w obu krajach. Co z adresem zameldowania?

 

Prawo do emerytury pomostowej z art. 49 ustawy

W czerwcu kończę 60 lat. Mój staż pracy to 35,5 roku, w tym 26 lat i 4 miesiące przed 1 stycznia 2009 r. Od 1.09.1981 r. do 15.12.1997 r. pracowałem w szkole i w kuratorium oświaty na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych. Od 13.01.1999 r. po dzień dzisiejszy pracuję w samorządzie gminn

 

Emerytura dla osoby samozatrudnionej w Wielkiej Brytanii

Niedługo kończę 60 lat i chcę złożyć wniosek o emeryturę w Polsce, gdzie mam przepracowane ok. 25 lat. Od dawna mieszkam w UK i pracuję tu na zasadzie samozatrudnienia, nadal jestem jednak zameldowana w Polsce na stałe. Jakie dokumenty, gdzie i kiedy powinnam złożyć, by dostać emeryturę?

 

Praca na kolei, warunki szkodliwe a wysokość emerytury

Mam 62 lata i po 41 latach rozwiązałem umowę o pracę na PKP w ramach tzw. programu dobrowolnych odejść, z przyczyn niedotyczących pracownika*. Byłem członkiem OFE. Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim. Proszę o odpowiedź na kilka pytań: Czy to prawda, że mam już prawo do emerytury pod warunkiem zr

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »