Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypłacanie emerytury osoby przebywającej w hospicjum

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 28.03.2017

Od kilku dni moja 80-letnia mama przebywa w hospicjum. Jej stan fizyczny nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie, ale pod względem umysłowym funkcjonuje normalnie. Przed pójściem do szpitala, a potem hospicjum, mama podpisała upoważnienie dla mojego szwagra do odbioru emerytury od listonosza. Doszły do mnie jednak informacje, że ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury osobie przebywającej w hospicjum, a pieniądze może odbierać jedynie opiekun prawny, ale to wiąże się z ubezwłasnowolnieniem. Natomiast mama jest całkowicie zdrowa na umyśle i nie ma mowy o jej ubezwłasnowolnieniu. Jak rozwiązać problem wypłacania emerytury, która potrzebna jest przecież do opieki nad mamą, opłat za mieszkanie itp.? Czy upoważnienie podpisane przez mamę dla szwagra wystarczy do odbioru pieniędzy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady wypłacania emerytury reguluje bardzo szczegółowo poniższy przepis ustawy z dnia 12 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

 

„Art.  130. [Sposoby płatności świadczeń. Podmioty uprawnione od odbioru świadczeń]

1. Świadczenia wypłaca się za miesiące kalendarzowe w dniu ustalonym w decyzji organu rentowego jako termin płatności świadczeń, z uwzględnieniem ust. 4 i 5, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

2. Świadczenia wypłaca się osobom uprawnionym, z uwzględnieniem ust. 3:

1) za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń albo

2) na wniosek osoby uprawnionej:

a) na jej rachunek płatniczy lub jej rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, inny niż rachunek płatniczy albo

b) na wskazany przez nią jej instrument płatniczy, na którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 i 1916).

2a. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób sprawujących opiekę prawną nad osobami uprawnionymi do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz osób sprawujących opiekę nad osobami, o których mowa w art. 131 ust. 1.

2b. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy osoba sprawująca opiekę prawną nad osobami uprawnionymi do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz osoba sprawująca opiekę nad osobami, o których mowa w art. 131 ust. 1, odbywa karę pozbawienia wolności, karę aresztu wojskowego albo karę aresztu za wykroczenie lub jest tymczasowo aresztowana.

3. Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności, karę aresztu wojskowego albo karę aresztu za wykroczenie oraz osobie tymczasowo aresztowanej świadczenia wypłaca się:

1) za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń pod adresem zakładu karnego lub aresztu albo

2) na wniosek tej osoby:

a) na jej rachunek płatniczy lub jej rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy,

b) na wskazany przez nią jej instrument płatniczy, na którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, albo

c) osobie przez nią wskazanej, po uprzednim pouczeniu jej o okolicznościach, o których mowa w art. 138 ust. 2 pkt 1.

4. Za dzień wypłaty świadczeń przekazywanych za granicę uważa się dzień przekazania należności do banku lub innej instytucji pośredniczącej w wypłacie świadczeń.

5. Świadczenia przekazywane za granicę, ustalone w kwotach niższych od najniższej emerytury, mogą być wypłacane w innych niż określone w ust. 1 terminach ustalonych w decyzji organu rentowego.”

 

Rzeczywiście więc, jeżeli aktualnie uprawniona do emerytury zaczęła przebywać pod innym adresem niż wskazany adres do doręczeń emerytury, to ZUS ma prawo wstrzymać wypłatę z racji braku możliwości doręczenia emerytury i jej wypłaty osobie uprawnionej.

 

Tak jak wynika z powyższych regulacji i dokonanego przez Panią opisu sprawy – szwagier nie jest opiekunem prawnym uprawnionej, a ustawa nie przewiduje wypłaty emerytury na pełnomocnictwo. Dlatego aby uniknąć grożącej sytuacji wstrzymania płatności emerytury należy:

 

  1. Sprawić, by emerytka założyła konto bankowe.
  2. Sprawić, by emerytka skierowała do ZUS dyspozycję wypłaty jej emerytury na konto bankowe.
  3. Uzyskać od emerytki pełnomocnictwo do dysponowania jej kontem bankowym.

 

Wówczas nawet gdy emerytka podupadnie na zdrowiu i nie będzie z nią kontaktu – jej środki, aż do jej śmierci będą wpływały na konto bankowe, a osoba upoważniona przez nią będzie nimi dysponowała.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus dziesięć =

»Podobne materiały

Osoba samotna w śpiączce – co robić?

Moja ciotka (siostra mojej mamy), osoba samotna, od kilku dni leży w szpitalu w śpiączce, w bardzo ciężkim stanie. Opiekowałem się nią od dłuższego czasu, reszta rodziny (łącznie z moją mamą) uważa więc, że to wyłącznie ja jestem za nią odpowiedzialny. Tymczasem ja boję się, co się stanie, kied

 

Ubezwłasnowolnienie alkoholika

Mój ojciec jest alkoholikiem. Niedawno wyprowadził się z domu i zamieszkał z konkubiną, z którą urządzają libacje alkoholowe. Chciałabym mu pomóc, ale jest to bardzo trudne. Czy można skierować ojca na przymusowe leczenie? Czy można go ubezwłasnowolnić, choćby ze względu na to, że wykazuje on z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »