Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynajęcie mieszkania siostry

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 10.10.2013

Moja siostra przebywa w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym w stanie ciężkim (brak kontaktu). Siostra jest właścicielką mieszkania. W przyszłości będę jedyną spadkobierczynią siostry. Opłacam czynsz za mieszkanie siostry, bo jej renta starcza zaledwie na pokrycie pobytu w zakładzie. Czy mogę wynająć mieszkanie siostry? Jestem emerytką i nie stać mnie na utrzymywanie dwóch mieszkań (swojego i siostry). Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W aktualnym stanie faktycznym i prawnym nie istnieje możliwość, aby zawarła Pani umowę najmu cudzego lokalu, bowiem nie można powoływać się na to, że w bliższej lub dalszej przyszłości stanie się Pani właścicielką mieszkania z tytułu dziedziczenia po siostrze. Ponieważ nieruchomość lokalowa stanowi przedmiot majątku Pani siostry, tylko ona ma prawo podejmować czynności jej dotyczące. Ze względu na ciężki stan, w jakim się obecnie znajduje, a w szczególności na całkowity brak kontaktu, nie będzie niestety realne, żeby siostra udzieliła Pani świadomego, pisemnego pełnomocnictwa do zawarcia umowy najmu w jej imieniu.

 

Jak stanowi przepis art. 660 Kodeksu cywilnego (K.c.), umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony, co skutkuje m.in. trudniejszym rozwiązaniem powstałego stosunku prawnego, z zachowaniem okresów wypowiedzenia. Dla bezpieczeństwa, zwłaszcza wynajmującego, warto więc nawet na okres krótszy niż rok zawrzeć umowę najmu lokalu w formie pisemnej.

 

Istnieje tylko jedno rozwiązanie przedstawionego przez Panią problemu, niestety dość czasochłonne proceduralnie, a mianowicie wystąpienie z wnioskiem do sądu okręgowego o całkowite ubezwłasnowolnienie siostry, następnie ustanowienie Pani przez sąd jej opiekunem prawnym i wreszcie w ostatnim etapie uzyskanie zgody sądu opiekuńczego (rodzinnego) na dokonanie tej konkretnej czynności prawnej, czyli zawarcie umowy najmu. Jak bowiem wynika z treści przepisu art. 156 w zw. z art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.; w skrócie K.r.o.), opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, dotyczących osoby lub majątku ubezwłasnowolnionego całkowicie. Wynajęcie mieszkania, stanowiącego przedmiot majątku osoby podlegającej opiece, stanowi właśnie taką „ważniejszą sprawę”, której opiekun nie może skutecznie przedsięwziąć bez uprzedniej akceptacji sądu opiekuńczego w formie postanowienia.

 

Ponieważ z Pani siostrą nie ma żadnego kontaktu, zasadne byłoby jej całkowite ubezwłasnowolnienie, a więc pozbawienie jej zdolności do czynności prawnych na równi z osobą, która nie ukończyła 13 roku życia (por. art. 12 K.c.). Zgodnie z treścią przepisu art. 544 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych i są rozpoznawane w składzie trzech sędziów zawodowych. O właściwości miejscowej przesądza miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jej pobytu. Wniosek o ubezwłasnowolnienie może pochodzić m.in. od małżonka, krewnych w linii prostej, czyli dzieci, wnuków (zstępni) lub rodziców czy dziadków (wstępni) oraz od rodzeństwa. Postępowanie takie toczy się z koniecznym udziałem prokuratora (art. 546 § 2 K.p.c.). Osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, powinna być wysłuchana, a jeśli nie jest to możliwe, stwierdza się ten fakt w protokole po wysłuchaniu biegłego lekarza i psychologa, uczestniczących w posiedzeniu. Posiedzenie może odbyć się także poza budynkiem sądu, prowadzi je wówczas sędzia wyznaczony ze składu orzekającego, gdy sprowadzenie tej osoby do sądu nie jest możliwe (art. 547 K.p.c.).

 

Po przeprowadzeniu dowodów z opinii biegłych lekarzy, po ustaleniu stanu zdrowia, sytuacji osobistej i majątkowej osoby, której dotyczy wniosek, w postanowieniu o ubezwłasnowolnieniu sąd orzeka, czy ubezwłasnowolnienie jest całkowite czy też częściowe i z jakiego powodu zostaje orzeczone (art. 5541 § 1 i art. 557 K.p.c.). Jeśli sąd dojdzie do przekonania, że ubezwłasnowolnienie jest niezasadne, wniosek podlegać będzie oddaleniu.

 

Jeśli zapadnie postanowienie pozytywne, a następnie się uprawomocni, kolejny krok to ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej. Do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim, a więc m.in. przepis o konieczności objęcia opieki, gdy sąd ustanowi daną osobę opiekunem (art. 152 K.r.o.), o złożeniu przyrzeczenia przed sądem opiekuńczym i niezwłocznym objęciu obowiązków opiekuna (art. 153 K.r.o.), sporządzeniu inwentarza majątku podopiecznego (art. 160 K.r.o.), nadzorze sądu opiekuńczego nad sprawowaniem przez opiekuna jego obowiązków (art. 165 § 1 K.r.o.), konieczności składania sądowi sprawozdań z opieki, nie rzadziej niż raz na rok lub w terminach oznaczonych przez sąd (art. 166 K.r.o.). Jeżeli wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem ubezwłasnowolnionego całkowicie powinien być ustanowiony przede wszystkim jego małżonek, a w braku tegoż – jego ojciec lub matka (art. 176 K.r.o.). Nie wyklucza to oczywiście możliwości, że opiekunem ustanowiony zostanie brat lub siostra, a zatem ktoś z rodzeństwa, gdyż przepis art. 176 K.r.o. zawiera jedynie wskazanie preferencyjne.

 

Wreszcie, etap ostatni po objęciu opieki to wystąpienie do sądu opiekuńczego o udzielenie opiekunowi zezwolenia na zawarcie umowy najmu lokalu, stanowiącego przedmiot majątku ubezwłasnowolnionego całkowicie (art. 156 w zw. z art. 175 K.r.o.). Sądem opiekuńczym jest sąd rodzinny, a więc właściwy wydział sądu rejonowego (art. 568 K.p.c.). Miejscowo właściwy będzie natomiast sąd rejonowy według miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu osoby, której postępowanie ma dotyczyć (art. 569 § 1 K.p.c.). Wynajęcie mieszkania siostry w opisanej przez Panią sytuacji jest zasadne i celowe, z dużym prawdopodobieństwem zezwolenie zostałoby udzielone.

 

Powyższy tok działania, zmierzający do osiągnięcia skutku w postaci możliwości wynajęcia mieszkania należącego do siostry, to wariant czasochłonny – trudno zwłaszcza przewidzieć, jak długo będzie trwać samo postępowanie z wniosku o ubezwłasnowolnienie. Druga możliwość, jaka Pani pozostaje, jakkolwiek jest to brutalne spojrzenie na rzeczywistość, to zdać się na upływ czasu i poczekać, aż spadek po siostrze się otworzy; stanie się to z chwilą jej śmierci (art. 924 K.c.). Spadkobierca nabywa spadek z dniem jego otwarcia, od razu więc będzie Pani mogła udać się do notariusza i uzyskać notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, a następnie na jego podstawie wpisać się do księgi wieczystej lokalu jako właścicielka i dokonywać wszystkich czynności prawnych i faktycznych, dotyczących nabytego tytułem dziedziczenia majątku (sprzedaż, wynajem, darowizna, remont itd.).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus 4 =

»Podobne materiały

Czy osoba częściowo ubezwłasnowolniona może przekazać majątek swojemu kuratorowi?

Jestem kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, osoba ta chce przekazać mi swój majątek, a dokładnie – nieruchomość. Czy mogę jako kurator przyjąć taką darowiznę? Jeżeli tak, to co powinienem zrobić, aby dopełnić formalności?

 

Jak zostać opiekunem prawnym chorego rodzica?

Czy aby zostać opiekunem prawnym matki chorej na chorobę alzheimera, musi ona być całkowicie ubezwłasnowolniona? Gdzie i jakie wnioski należy złożyć w tej sprawie?

 

Czy opiekun prawny może zbyć nieruchomość swojego podopiecznego na swoją rzecz?

Przed kilkoma laty moja siostra została obdarowana przez rodziców ich domem. Niestety jak dotąd nie poczuwa się do żadnej pomocy, chociaż wówczas zobowiązała się do łożenia na opiekę. Rodzice sami wszystko opłacają. Mama jest osobą bardzo chorą – zaawansowany alzheimer. Praktycznie opiekę nad

 

Zakres uprawnień opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej do dysponowania majątkiem

Mam pytanie dotyczące mojej 80-letniej mamy. Mieszkam za granicą i mam dwóch braci – żaden z nich nie opiekuje się mamą. To ja organizuję dla niej opiekę, opłacam opiekunkę. Jeden z braci mieszka z mamą i od lat ją prosi o przepisanie majątku na niego. Mama się na to nie zgadza, bo chce, abyśm

 

Doradca tymczasowy na czas postępowania o ubezwłasnowolnienie

Mam 94-letnią babcię, która cierpi na bardzo zaawansowaną demencję starczą, poza tym ma mocno zaawansowane choroby wynikające z wieku. Nie jest w stanie podejmować samodzielnie żadnych decyzji, prawie nie chodzi. Ośrodek opiekuńczo-leczniczy przed przyjęciem jej do siebie zażądał decyzji sądowej o u

 

Ubezwłasnowolnienie osoby przebywającej za granicą

Piszę w sprawie mojej koleżanki, która przebywa w za granicą, w Wielkiej Brytanii. Jest tam również jej mama i właśnie jej sytuacji dotyczy pytanie. Otóż mama koleżanki przebywa w tamtejszym domu opieki, ponieważ od 2 lat z powodu poważnej choroby niestety nie ma z nią jakiegokolwiek kontaktu: nie m

 

Problem z synem narkomanem

Mój syn jest narkomanem. Spłaciłam za niego już wiele pożyczek tzw. chwilówek, ale niestety to nie ma końca. Spłacając go, otwieram mu kolejną furtkę na kolejne pożyczki. Czy mogę poprosić syna, aby sam się ubezwłasnowolnił tymczasowo, na czas wyleczenia? Muszę dokonać jakiegoś szantażu, że spłacę k

 

Ubezwłasnowolnienie małżonka

Mój mąż dużo zarabia, ale ma skłonności do hazardu. Mamy rozdzielność majątkową. Jakiś czas temu mąż wziął kilka kredytów i stracił pieniądze na giełdzie. Co zrobić, aby mąż nie mógł wziąć więcej kredytów? Jak zabezpieczyć pieniądze na dzieci? Czy można w takiej sytuacji ubezwłasnowolnić małżonka?

 

Ubezwłasnowolnienie osoby po udarze mózgu

Mój tata jest po udarze mózgu. Nie ma z nim żadnego kontaktu, nie mówi, nie porusza się, jest w stanie leżącym i wymaga całodobowej opieki. Czy taka osoba powinna zostać ubezwłasnowolniona? Kto powinien zostać opiekunem? Czy może być dwóch opiekunów – ja i siostra?

 

Wynajęcie mieszkania córki

Moja córka wyjechała do Szwecji. Przed wyjazdem córka zawarła ze mną umowę bezpłatnego użyczenia swojego mieszkania w zamian za opłacanie czynszu, prądu itd. W umowie jest zapis, zgodnie z którym mam prawo do powierzenia lokalu innym osobom. Umowa nie jest zawarta notarialnie. Obecnie moja sytuacja

 

Wynajem mieszkania w imieniu właściciela

W jaki sposób mogę wynająć mieszkanie, które do mnie nie należy? Czy istnieje jakaś procedura nadawania pełnomocnictwa? Właściciel oczywiście się na to zgadza. Chciałbym zwolnić go z jakichkolwiek czynności związanych z wynajmem.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »