Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obdukcja lekarska jako dowód

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 08.10.2013

W załączniku przesyłam obdukcję lekarską. Czy taki dokument może być dowodem w sprawie? Czy na podstawie takiej obdukcji można przedstawić akt oskarżenia?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ma żadnych przeszkód, aby wnieść do sądu karnego akt oskarżenia, przedkładając jako dowód z prywatnego dokumentu załączoną obdukcję lekarską. O tym, czy dokument ten bazuje na kłamstwie, zadecyduje już sąd. Z całą pewnością nie sposób przyjąć, że pokrzywdzona sama sobie uczyniła takie obrażenia, więc zapewne sprawca istnieje, pytanie tylko, kto nim jest. Poza wskazanym wyżej prywatnym dokumentem mogą być przeprowadzone w toku przewodu sądowego także inne dowody, jak dowód z przesłuchania świadków, dowód z oględzin ciała, dowód z opinii biegłego wyznaczonego przez sąd.

 

Jeśli to Pan jest potencjalnym oskarżonym, a sąd da wiarę złożonym przez Pana wyjaśnieniom, oceniając ich wiarygodność na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, to uniewinni Pana od zarzucanego w akcie oskarżenia czynu. Z mojej perspektywy, bez znajomości szczegółowych okoliczności sprawy, nie sposób się wypowiedzieć w kwestii racji którejś ze stron. A jeśli treść obdukcji lekarskiej jest fałszywa, bo we wskazanym w dokumencie dniu poszkodowana nie doznała żadnych uszkodzeń ciała, to przesłuchanie sporządzającego ten dokument lekarza po odebraniu przyrzeczenia także powinno zadziałać na korzyść oskarżonego.

 

Jak zostało wskazane w treści obdukcji lekarskiej, obrażenia mogły powstać w następstwie zadziałania siły fizycznej (uderzenia pięścią, duszenia), lecz nie mogą powodować powstania dysfunkcji narządowej przekraczającej siedem dni. Zgodnie z art. 157 § 2 Kodeksu karnego (K.k.), kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 157 § 3 K.k.). Brak winy umyślnej powoduje więc łagodniejszą odpowiedzialność karną w zakresie możliwej do wymierzenia kary pozbawienia wolności.

 

Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą (art. 157 § 4 K.k.). Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej wniosek (art. 157 § 5 K.k.). Przestępstwo, o jakim mowa w zapytaniu, jest zatem tzw. przestępstwem wnioskowym, co oznacza, że pokrzywdzony jedynie składa wniosek o ściganie do prokuratora lub na policji, a dalej postępowanie karne toczy się już z urzędu (jeśli oczywiście sprawca jest osobą najbliższą i mieszka wspólnie).

 

Do dnia 1 sierpnia 2010 r., kiedy weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego (ustawa zmieniająca z dnia 10 czerwca 2010 r., Dz. U. Nr 125, poz. 842), pokrzywdzony, który chciał doprowadzić do ukarania sprawcy, musiał samodzielnie wnosić prywatny akt oskarżenia, popierać go i dowodzić przed sądem winę sprawcy. Celem wyjaśnienia, osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 K.k. jest małżonek, wstępny (rodzic, dziadek), zstępny (dziecko, wnuk), rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (konkubent).

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - V =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki