.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Import urządzeń podwójnego zastosowania

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 16.06.2015

Otworzyłem działalność gospodarczą, chcę mieć możliwość importu towarów z krajów członkowskich Unii Europejskiej i z Chin. Problem polega na tym, że część towarów, które chcę importować, może być sklasyfikowana jako przedmioty podwójnego zastosowania, czyli z przeznaczeniem zarówno na rynek cywilny jak i wojskowy. Chodzi mi przede wszystkim o noktowizyjne przetworniki/wzmacniacze obrazu, ale również o optykę do noktowizorów (obiektyw i okular) i gotowe urządzenia noktowizyjne/noktowizory. Chcę uzyskać wszelkie potrzebne uprawnienia umożliwiające mi sprowadzenie przetworników oficjalnymi ścieżkami. Jakie dokumenty musi mi dostarczyć producent chiński, a jakie producent z Unii Europejskiej, abym mógł przejść odprawę celną w Polsce i wprowadzić urządzenia noktowizyjne na rynek polski? Jakie dokumenty ja w między czasie muszę załatwiać po swojej stronie? Czy na wspomniane wyżej urządzenia noktowizyjne chiński producent musi posiadać certyfikat CE lub jakiekolwiek inne dokumenty, które umożliwią dopuszczenie ich na rynek europejski, a których ja nie jestem w stanie załatwić po swojej stronie? Czy urządzenia noktowizyjne posiadają oprócz sklasyfikowania ich jako podwójnego zastosowania jakieś dodatkowe definicje ograniczające ich sprowadzanie do Polski i obrót na rynku? Proszę określić, jakich dokumentów potrzebuję.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Otworzył Pan działalność gospodarcza 1-osobową, w której ramach chciałby Pan importować towary z Chin oraz nabywać je wewnątrzwspólnotowo z innych krajów UE. Część przedmiotów, które mają być przedmiotem transakcji, może być sklasyfikowana jako przedmioty „podwójnego zastosowania”, czyli z przeznaczeniem zarówno na rynek cywilny, jak i wojskowy.

 

Owymi produktami „podwójnego zastosowania” będą przede wszystkim noktowizyjne przetworniki/wzmacniacze obrazu (IIT – Image Intensifier Tubes), a także optyka dla noktowizorów (obiektyw i okular) oraz gotowe urządzenia noktowizyjne/noktowizory.

 

Kwestia dopuszczenia do obrotu jakichkolwiek produktów, w szczególności zaś tych, które mogą być uznane za produkty podwójnego zastosowania (ang. dual use), regulowana jest przez szereg dyrektyw, ustaw i rozporządzeń, o charakterze często stricte technicznym. Oprócz tego, jak to często bywa w prawie administracyjnym, ze względu na rozbudowanie i niejasność przepisów, ogromne znaczenie ma przyjęty w praktyce przez organy państwa sposób interpretacji powyższych regulacji.

 

Wymogi dla produktów podwójnego zastosowania

 

Jak Pan słusznie zauważył, urządzenia noktowizyjne, jakie zamierza Pan importować, mogą być uznane za produkty podwójnego zastosowania i jako takie podlegają przepisom Rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, wraz z późniejszymi zmianami. Zgodnie z art. 1 Rozporządzenia „rozporządzenie ustanawia wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu produktów podwójnego zastosowania”.

 

Zgodnie z użytymi w Rozporządzeniu definicjami:

 

„Artykuł 2 Do celów niniejszego rozporządzenia:

 

2) »wywóz« oznacza:

 

(i) procedurę wywozu w rozumieniu art. 161 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 (Wspólnotowego kodeksu celnego);

(ii) powrotny wywóz w rozumieniu art. 182 tego kodeksu, nie obejmując jednak produktów w tranzycie; oraz

(iii) przekazywanie oprogramowania lub technologii za pośrednictwem mediów elektronicznych, w tym za pośrednictwem faksu, telefonu, poczty elektronicznej lub wszelkich innych środków elektronicznych do miejsc przeznaczenia poza Wspólnotą Europejską; obejmuje to udostępnianie w formie elektronicznej wspomnianego oprogramowania i technologii osobom prawnym i fizycznym oraz spółkom cywilnym poza terytorium Wspólnoty. Wywóz obejmuje ustne przekazywanie technologii, w przypadku gdy technologia jest opisywana przez telefon; (…)

 

5) »usługi pośrednictwa« oznaczają:

 

– negocjowanie lub organizowanie transakcji zakupu, sprzedaży lub dostawy produktów podwójnego zastosowania z państwa trzeciego do jakiegokolwiek innego państwa trzeciego; lub

– sprzedaż lub zakup produktów podwójnego zastosowania znajdujących się w państwach trzecich w celu dokonania ich transferu do innego państwa trzeciego;

 

Dla celów niniejszego rozporządzenia samo świadczenie usług pomocniczych jest wyłączone z niniejszej definicji. Usługami pomocniczymi są: transport, usługi finansowe, ubezpieczenie lub reasekuracja, lub ogólna reklama lub promocja;

 

7) »tranzyt« oznacza transport niewspólnotowych produktów podwójnego zastosowania wprowadzanych na terytorium celne Wspólnoty i przechodzących przez to terytorium do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza Wspólnotą”.

 

Widzimy zatem, że zakresem niniejszego Rozporządzenia są objęte jedynie sytuacje, gdy produkt podwójnego zastosowania opuszcza terytorium UE, gdy jest wywożony, eksportowany. Względnie, gdy jest transferowany lub tranzytowany tj. przywożony, w celu późniejszego wywozu.

 

(…)

 

Dokumenty na potrzeby odprawy celnej

 

Zagadnienie to regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne. Rozporządzenie nie zawiera katalogu zamkniętego dokumentów, jakie są wymagane przy odprawie celnej, zamiast tego organy celne, w miarę potrzeby – czasem po zasięgnięciu opinii szczególnych inspekcji i organów nadzoru rynku, np. Państwowej Inspekcji Handlowej – mogą żądać przedstawienia dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi. Będą to w szczególności zezwolenia (np. na wywóz produktów podwójnego przeznaczenia), certyfikaty zgodności etc.

 

Biorąc pod uwagę wyniki analizy przedstawionej powyżej, w odniesieniu do sprowadzanych przez Pana urządzeń mogą być wymagane następujące dokumenty:

 

  • faktura nabycia,
  • dokument przewozowy,
  • dokumentacja dotycząca kosztów przewozu (np. faktura transportowa) i ubezpieczenia, jeżeli ponosi je importer, albowiem koszty transportu i ubezpieczenia doliczane są do ceny towaru, będącej podstawą opodatkowania
  • oraz potencjalnie certyfikat zgodności z normami unijnymi wyrażonymi w przytoczonych wyżej dyrektywach regulujących rynek sprzętem elektronicznym.

 

Powyższe zostało potwierdzone w trakcie rozmowy z pracownikami Urzędu Celnego w Piotrkowie Trybunalskim oraz I Urzędu Celnego w Warszawie. Wedle uzyskanych informacji, urządzenia noktowizyjne prawdopodobnie podlegają klasyfikacji pod kodem taryfy celnej 90.05.80 (Lornetki, lunety, pozostałe teleskopy optyczne i ich mocowania; pozostałe przyrządy astronomiczne oraz ich mocowania, z wyłączeniem przyrządów radioastronomicznych – pozostałe przyrządy).

 

Według informacji dostępnych w internetowym Informacyjnym Systemie Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR) produkty kwalifikowane do kodu 90.05.80 podlegają jedynie ograniczeniom wywozowym (jako produkty podwójnego zastosowania). Ich przywóz z Chin i krajów członkowskich UE nie wymaga dodatkowych zezwoleń. Tak samo byłoby w przypadku zakwalifikowania urządzeń noktowizyjnych do sekcji XIX Zintegrowanej Taryfy Celnej (m.in. akcesoria do broni). (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »