.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jestem właścicielką dużego domu. Postanowiłam otworzyć w nim dom całodobowego pobytu dla osób starszych. Budynek musi mieć zmienioną kategorię z I (dom jednorodzinny) na XI (budynek służby zdrowia). Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje na tej działce dom jednorodzinny. Co robić? Jak doprowadzić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jakie czynności można podjąć w celu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Przystępując do odpowiedzi na przedstawione pytanie, pragnę zauważyć, iż regulacje dotyczące uchwalenia, a także zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uregulowane zostały w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.; w skrócie ustawa).

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy „kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy”, czyli zadań publicznych wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, które służą zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej.

 

Z analizy pytania wnioskuję, iż w chwili obecnej mamy do czynienia z sytuacją, w której rada gminy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a zatem postąpiła stosownie do dyspozycji płynącej z art. 20 ust. 1 ustawy:

 

„Art. 20. 1. Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały”.

 

Pyta Pani o czynności, jakie w chwili obecnej można podjąć w celu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Osobiście widzę dwie drogi postępowania:

 

  • należy wystąpić do wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
  • zaskarżyć uchwałę rady gminy do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

W przypadku pierwszego rozwiązania zastosowanie znajdzie art. 27 ustawy, zgodnie z którym „zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane”, a zatem ewentualna zmiana planu miejscowego pociąga za sobą przeprowadzenie procedury mającej zastosowanie przy uchwalaniu nowego planu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Tryb zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Potwierdzenie okoliczności i trybu zmiany planu miejscowego znalazło swój wyraz w orzecznictwie, m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 24 lutego 2009 r. (sygn. akt II SA/Kr 1270/08), w którym zaprezentowany został następujący pogląd:

 

„1. Tryb uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uregulowano w art. 14 i następnych u.p.z.p., jakakolwiek zmiana miejscowego planu, również zmiana częściowa dotycząca chociażby samego tekstu planu, nie może być dokonana z pominięciem trybu przewidzianego w ustawie.

 

2. Uchwałą rozpoczynającą procedurę uchwalania zmiany planu miejscowego jest uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niezależnie od planowanego zakresu zmiany planu, uchwała ta musi być zgodna z przepisami regulującymi jej formę i treść”.

 

Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 30 czerwca 2006 r. (sygn. akt II SA/Wr 204/06) zauważył:

 

„W świetle przepisu art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) należy stwierdzić, że każda zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, będąca zmianą przepisu gminnego, wymaga przestrzegania ustalonego w art. 17 powyższej ustawy trybu postępowania, jak przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym nie ma żadnych możliwości pominięcia, bez względu na rodzaj i zakres zmian, czynności przewidzianych w art. 17 pkt 1, 3, 5 oraz 10-14 cytowanej ustawy. Pominięcie tych czynności stanowi istotne naruszenie trybu uchwalania zmian planu, powodujące nieważność uchwały na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy”.

Co powinien zawierać wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Proszę mieć na uwadze, iż wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać:

 

  • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
  • przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany,
  • określenie nieruchomości (lub opis terenu), których dotyczy wniosek,
  • kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy wniosek.

 

Jeżeli chodzi o termin, w którym wniosek winien być rozpatrzony, należy zauważyć, iż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie odsyła w tym zakresie do Kodeksu postępowania administracyjnego. Zatem rozstrzygnięcie przedmiotowego wniosku nie jest ograniczone terminem, co powoduje z kolei taką sytuację, iż ewentualna zmiana planu może być odłożona w bliżej nieznaną przyszłość.

 

Proszę zauważyć, iż stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy „wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzi materiały z nimi związane oraz odpowiada za przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących”. Zatem wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien być skierowany do wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta.

 

W przypadku gdy adresat wniosku uzna zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za konieczną, wówczas wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych (art. 14 ust. 5 ustawy), by następnie rada gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zaskarżenie uchwały dotyczącej planu miejscowego zagospodarowania

Odnośnie drugiego sposobu postępowania, który jest dostępny w danej sytuacji, chciałbym wyjaśnić, iż uchwała rady gminy może być przedmiotem skargi do sądu administracyjnego. Ustawodawca nie przewidział terminu zaskarżenia planu miejscowego, a zatem można zaskarżyć uchwałę tuż po uchwaleniu, jak również w późniejszym okresie.

 

Należy pamiętać, iż przed wniesieniem skargi należy wezwać radę gminy (miasta) do usunięcia naruszenia Pani interesu prawnego. Podstawą prawną wspomnianej skargi jest art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z którym „każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego”.

 

Pismo powinno zatem zawierać wskazanie planu miejscowego, który Pani zdaniem narusza Pani prawo wraz z uzasadnieniem. Ponadto powinno zawierać dane osobowe wnioskodawcy z podaniem adresu, daty oraz własnoręcznego podpisu.

 

Po złożeniu pisma, o którym wspomniałem wyżej, rada gminy zobowiązana będzie do odpowiedzi na wezwanie, a w przypadku odmowy uwzględnienia żądania zawartego w wezwaniu można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o stanowisku rady gminy. Skargę należy wnieść za pośrednictwem rady gminy (miasta).

 

W przypadku nieudzielenia przez radę gminy odpowiedzi na wspomniane powyżej wezwanie skargę należy wnieść w terminie 60 dni od wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

 

Na zakończenie pragnę stwierdzić, iż w mojej ocenie w pierwszej kolejności może Pani wystąpić z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto chciałbym zauważyć, iż ewentualną skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego warto wnieść w przypadku ewidentnych i rażących naruszeń przez radę gminy praw właścicieli nieruchomości.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Patrycjusz Miłaszewicz

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację radcowską ukończył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Udziela porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego oraz prawa gospodarczego. Obecnie prowadzi własną kancelarię, która świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu