Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prośba o wytyczenia szerokości drogi gminnej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 16.07.2017

Posiadam działkę środowiskową ok. 1 ha. Dojazd do niej jest z drogi gminnej. Przez wiele lat droga ta była jednak nieużytkowana i sama musiałam zagęścić jej grunt itd. Obecnie buduję na działce dom mieszkalny. Jest to ostatni dom przy tej drodze. Chodzi mi o szerokość drogi gminnej (taka jest kwalifikacja tej drogi w dokumentach gminy ), ponieważ sąsiedzi lub użytkownicy działek rolnych przy tej drodze sami oznaczają swoje granice i w wyniku tego droga ta ma szerokość od 2 do 3 m. Byłam dzisiaj u burmistrza gminy z prośbą o wyraźne wytyczenie szerokości tej drogi. Wspomniałam o nakładach, za które nie żądam zwrotu od gminy, o zapomnianej gminnej drodze, którą odnowiłam w związku z zakupem działki i budową domu. Burmistrz niechętnie poprosił o napisanie prośby dotyczącej wytyczenia granic drogi gminnej i dołączenie mapki. Jak to mam fachowo napisać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prośba o wytyczenia szerokości drogi gminnej

Fot. Fotolia

Z uwagi na fakt, iż Pani prośba zasadniczo nie wszczyna żadnego postępowania w sprawie, to trudno nadać jej formalną treść. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ) w art. 19 określa, że „zarządcami dróg są dla dróg:


1) krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Publicznych,
2) wojewódzkich – zarząd województwa,
3) powiatowych – zarząd powiatu,
4) gminnych – zarząd gminy. (…)

 

W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest zarząd miasta”.


„Art. 20. Do zarządcy drogi należy w szczególności:


1) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
2) opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
3) pełnienie funkcji inwestora,
4) utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7) koordynacja robót w pasie drogowym,
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
9) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
14) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
16) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
17) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą”.

 

Z uwagi na fakt, iż gmina jest zarządcą drogi, ma obowiązek utrzymywać ją w należytym stanie technicznym, w tym określić granice tej drogi. Gmina nie ma obowiązku urządzać tam drogi, ale ma obowiązek utrzymywać tę drogę w należytym stanie. Na tym może Pani oprzeć prośbę o wyznaczenie granic drogi gminnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus 6 =

»Podobne materiały

Rekompensata za gospodarstwo nieobjęte granicami po II wojnie

Mój ojciec otrzymał w 1949 r. z Państwowego Funduszu Ziemi 5 ha ziemi rolnej jako rekompensatę za pozostawione gospodarstwo w dawnych granicach Polski. Później ziemię zdał na rzecz Skarbu Państwa. Czy zostało zrealizowane jego prawo do rekompensaty w świetle obowiązującej ustawy?

 

Opłata adiacencka

Jestem współwłaścicielem działki, którą chcemy podzielić sądownie poprzez wyjście ze współwłasności. Czy w takim przypadku grozi nam opłata adiacencka naliczona przez gminę?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »