Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uprawnienia pracownika wykonującego przeglądy instalacji oddymiania pożarowego budynku

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 26.05.2019

Jakie uprawnienia powinien posiadać pracownik wykonujący przegląd sprawności technicznej instalacji oddymiania pożarowego budynku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niewątpliwie należy wskazać, że Pańskie zapytanie jest dosyć szczegółowe i konkretne dlatego postaram się również, aby i odpowiedź była taka. W odpowiedzi na zadane pytanie należy wskazać na uregulowania normatywne, które dotyczą oddymiania przeciwpożarowego budynków. Z rzeczonym stwierdzeniem mamy do czynienia wyłącznie w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, mocą którego urządzenia oddymiające budynek zostały sklasyfikowane jako rodzaj urządzeń przeciwpożarowych. Z powyższego należy wyprowadzić wniosek, iż osobą uprawnioną do dokonywania czynności ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności kontrolnych wskazanego wyżej typu urządzeń przeciwpożarowych może być osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje ujęte w przywołanej ustawie. Zgodnie z art. 4 ust. 2b ustawy osoba taka, o ile nie jest zatrudniona w następujących jednostkach: zakładowej straży pożarnej, zakładowej służbie ratowniczej, gminnej zawodowej straży pożarnej, powiatowej lub miejskiej zawodowej straży pożarnej bądź terenowej służbie ratowniczej,  powinna posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa. Co do samych uprawnień.

 

Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej nabywane są na okres 5 lat przez osobę, która ukończyła: szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej albo szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Warto zaznaczyć, że okres 5 lat, na który nabywa się uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej, liczy się od dnia wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, a szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej należy ukończyć w okresie ważności nabytych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej. Dlatego trzeba o tym wszystkim pamiętać wcześniej, przed upływem okresu na jaki uprawnienia zostały wydane. Szkolenia te prowadzą szkoły Państwowej Straży Pożarnej, ośrodki szkolenia Państwowej Straży Pożarnej oraz instytuty badawcze Państwowej Straży Pożarnej, a szkolenia na potrzeby ochrony przeciwpożarowej podmiotów organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych prowadzi Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa. Za uczestnictwo w szkoleniu pobierana jest opłata, która wynosi do 50% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym szkolenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a informację o jej wysokości podmioty, o których wspomniano wyżej, zamieszczają na swojej stronie internetowej. Kwota to co roku ulega zmianie, aktualnie będzie to kwota około 1900 zł.

 

Co do drugiej możliwości, aby zdobyć tytuł technika pożarnictwa, należy uczestniczyć w stosownym szkoleniu, które realizowane jest w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Szkołach Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Poznaniu, a po jego ukończeniu zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Egzamin ten składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy, to dwuczęściowy egzamin pisemny, obejmujący w części pierwszej – wiadomości i umiejętności właściwe dla zawodu, a w części drugiej – wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Natomiast etap drugi poddaje pod ocenę umiejętności praktyczne kandydata. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że technik pożarnictwa posiada możliwość zarówno pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, jak i podjęcie pracy w pozostałych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, jednostkach administracji państwowej, samorządu terytorialnego czy podmiotach gospodarczych, w pracach związanych z szeroko rozumianą ochroną przeciwpożarową. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus VI =

»Podobne materiały

Zmiana wymagań w kwestii wykształcenia specjalistów BHP

Posiadam zawód technika BHP od 2003 roku. Przedtem pracowałem jako inspektor BPH, posiadając odpowiedni kurs. Od 2007 roku mam zarejestrowaną własną działalność gospodarczą na świadczenie usług z zakresu BHP. Słyszałem, że od 2013 roku osoby w mojej sytuacji powinny uzupełnić wykształcenie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »