.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Przestrzeganie przepisów i zasad bhp

Mam pytanie odnośnie przestrzegania przepisów i zasad bhp. Pracuję jako sprzedawca w sklepie odzieżowym. Mam kolczyk pod wargą. Pani od bhp powiedziała, że jest to niezgodne z przepisami bhp i nie mogę nosić kolczyka w pracy. Oznajmiła również, iż przyjdzie to skontrolować. Czy Kodeks pracy zabrania noszenia takiego kolczyka?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przestrzeganie przepisów i zasad bhp

Obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Poruszony przez Pana problem wymaga przedstawienia stosownych przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 – dalej K.p.) w zakresie obowiązków pracownika, o których mowa w art. 100 K.p., a także obowiązków pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które reguluje art. 211 K.p.

 

Ustawodawca w art. 100 K.p. przewidział:

 

„Art. 100. § 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

 

§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

 

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego”.

 

Uzupełnieniem zapisu, iż do obowiązków pracownika należy przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, jest art. 211 K.p. Zgodnie z tym przepisem:

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przestrzeganie przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

„Art. 211. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

 

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy”.

 

Z powyższych przepisów wynika bezspornie, że obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bhp. Należy mieć tu na uwadze regulacje zawarte w Kodeksie pracy, aktach wykonawczych do Kodeksu pracy, zakładowych przepisów bhp zawartych w regulaminach pracy.

 

O treści wspomnianych obowiązków pracodawca na podstawie art. 2374 K.p. winien poinformować pracowników, wydać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy, a także zadbać o potwierdzenie, iż pracownik zapoznał się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czy Kodeks pracy zawiera regulacje zabraniające pracownikowi noszenia kolczyka?

Należy również dodać, mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony w pytaniu, iż obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bhp dotyczy każdego pracownika bez względu na wiek, charakter pracy, wymiar czasu pracy, płeć itd.

 

Mając na uwadze wskazane wyżej przepisy, należy stwierdzić, iż Kodeks pracy nie zawiera regulacji zabraniających pracownikowi noszenia kolczyka. Nie oznacza to jednak, iż wolno Panu nosić kolczyk, bowiem proszę sprawdzić w instrukcji bhp dla Pana stanowiska, czy nie ma tam punktu, który zabraniałby noszenia kolczyka. Takie zakazy wprowadzone są w instrukcjach bhp dla pracowników branży spożywczej, można je spotkać w instrukcji dla stanowiska piekarza, kucharza itp.

 

Zasadne jest zatem, aby poprosił Pan o podstawę prawną twierdzenia specjalistki bhp, niemniej jednak należy uznać, iż przepisy Kodeksu pracy w żadnym miejscu nie zabraniają noszenia kolczyka przez pracownika.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Patrycjusz Miłaszewicz

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację radcowską ukończył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Udziela porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego oraz prawa gospodarczego. Obecnie prowadzi własną kancelarię, która świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu