Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ponad 24 punkty karne i wszczęcie procedury administracyjnej przez starostwo

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 30.09.2018

Mam ponad 24 punkty karne. Byłem na kursie obniżającym punkty karne o 6 i tam dowiedziałem się, że to mi nic nie pomoże. Pierwsze punkty w ilości 6 mijają mi 23 czerwca. Teraz starostwo wszczęło procedurę administracyjną, ale mnie nie było w kraju, bo szukam pracy. Jeżeli nadal mam prawo jazdy, to czy po roku anuluje mi system punkty karne, które wynoszą 6 (i wtedy jestem poniżej 24), i czy wtedy zostaną mi ściągnięte punkty z tego kursu? Jak mam się zachować i na co mogę liczyć? Teraz starostwo wysłało pismo do mojej żony, bo pierwsze ona odebrała i napisała, że mnie nie ma, a zgłoszę się po powrocie do starostwa.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponad 24 punkty karne i wszczęcie procedury administracyjnej przez starostwo

Fot. Fotolia

W myśl art. 136 ustawy o kierujących pojazdami:

 

„1. W stosunku do osób, które dopuściły się naruszeń przepisów ruchu drogowego przed dniem 4 czerwca 2018 r. i naruszenia te skutkowały przekroczeniem liczby 24 punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, a w przypadku kierowców, którzy dopuścili się tych naruszeń w okresie jednego roku od wydania po raz pierwszy prawa jazdy - liczby 20 punktów, stosuje się tryb postępowania oraz skutki według stanu prawnego na dzień popełnienia naruszenia powodującego przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów. W tym celu Policja może przetwarzać dane zgromadzone w trybie art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

2. Naruszenia popełnione przed dniem 4 czerwca 2018 r. i odpowiadające im otrzymane punkty usuwa się z ewidencji z upływem roku od dnia naruszenia.

3. Przekaz informacji dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem 4 czerwca 2018 r. następuje według stanu prawnego na dzień popełnienia naruszenia”.

 

Zgodnie z powyższym osobę taką będą dotyczyły przepisy obowiązujące na dzień naruszenia.

 

Na mocy przepisów Prawa o ruchu drogowym, a dokładnie art. 130, który utracił moc obowiązującą w dniu 4 czerwca 2018 r. policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, a określonemu naruszeniu przypisuje odpowiednią liczbę punktów karnych, która zostaje wpisana do ewidencji. Dla prowadzenia ewidencji kierowców istotną datą jest data naruszenia przepisów ruchu drogowego, a nie data technicznej czynności, jaką jest dokonanie wpisu tego naruszenia (wyrok WSA w Warszawie z 8 czerwca 2010 r., sygn. akt VIII SA/Wa 148/10). Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia usuwania wpisów znajdujących się w ewidencji po upływie 1 roku od daty dokonania naruszenia. Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 roku od dnia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty lub w przypadku kierowców, którzy przekroczyli w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy – 20 punktów.

 

Osobie, która przekroczy 24 punkty, odbierane jest prawo jazdy. Aby odzyskać uprawnienia, taki kierowca musi ponownie przystąpić do egzaminu i uzyskać pozytywną ocenę (bez konieczności ponownego obywania kursu).

 

Zmniejszenie o 6 liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego jest możliwe w sytuacji, gdy kierowca na własny koszt weźmie udział w szkoleniu organizowanym przez ośrodki ruchu drogowego. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy. Szkoleń tych nie można odbywać jednak częściej niż raz na 6 miesięcy.

 

Zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego z dnia 25 kwietnia 2012 r. odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu przekroczyła lub przekroczyłaby 24.

 

Mając na uwadze powyższe:

 

  • Posiada Pan na swoim koncie ponad 24 punkty, czyli przekroczył Pan dozwoloną liczbą punktów. Jednocześnie w dniu 23 czerwca minie rok od dnia wykroczenia.
  • Taka sytuacja skutkuje tym, że nie nastąpi usunięcie z ewidencji punktów karnych, bezcelowe jest również uczestnictwo w szkoleniu.  
  • Udział w szkoleniu nie może być tylko sposobem na uniknięcie kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji następującego po przekroczeniu 24 punktów.

 

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2017 r., sygn. akt I OSK 1018/15, „odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu przekroczyła lub przekroczyłaby 24. Oznacza to w istocie, że z uprawnienia określonego w tym przepisie mogą skorzystać tylko kierowcy, którzy przed przystąpieniem do szkolenia, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, za naruszenia zasad ruchu drogowego, otrzymali mniej niż 24 punkty. W przypadku przekroczenia tego limitu, odbycie przez kierowcę szkolenia pozostaje bez wpływu na liczbę uzyskanych punktów”.

 

Komendant wojewódzki policji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy, w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego (§ 7 pkt 2 wymienionego rozporządzenia).

 

„Art. 136. 1. Zatrzymane prawo jazdy, Policja przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście. Z mocy art. 114 Prawa o ruchu drogowym, kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, skierowana decyzją starosty, na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1. W przypadku wniosku komendanta wojewódzkiego Policji starosta ustala, czy rzeczywiście doszło do przekroczenia 24 punktów przez osobę posiadającą uprawnienie do kierowania pojazdem. Jeżeli przeprowadzone postępowanie potwierdzi, iż rzeczywiście doszło do przekroczenia limitu 24 punktów, starosta jest zobligowany do skierowania takiej osoby na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. Zgodnie z § 6 pkt 2 rozporządzenia, organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji punkty przypisane na podstawie wpisu ostatecznego w razie otrzymania informacji o pozytywnym wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, o którym mowa w art. 114 ust. 1”.

 

Od 4 czerwca 2018 roku, kiedy w życie weszły zmiany, po przekroczeniu 24 punktów karnych, kierowca automatycznie nie straci uprawnień. Zostanie skierowany na specjalne szkolenie, natomiast jeśli w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji administracyjnej nie weźmie w nim udziału, wtedy pożegna się z prawem jazdy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + III =

»Podobne materiały

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na

 

Przewóz młodzieży szkolnej busem

Młodzież szkolna w mojej miejscowości przewożona jest busem, który ma 25 miejsc siedzących. Pojazd zabiera jednak więcej osób (ok. 35), które muszą więc całą drogę stać. Czy jest to zgodne z prawem? Dodam, że kilkakrotnie prosiłem policję o kontrolę busa oraz zgłaszałem sprawę do dyrektora szkoły –

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »