.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Oryginały dokumentów zakupionego samochodu

• Autor: Jakub Bonowicz

Dokonałem zakupu samochodu, który według dowodu rejestracyjnego jest własnością osoby A i współwłaściciela B. Sam samochód zakupiłem od osoby C, od której dostałem następujący zestaw umów: moją umowę kupna–sprzedaży zawartą z C, umowę kupna–sprzedaży zawartą pomiędzy A i B a C. Niestety okazało się, że nie otrzymałem oryginału drugiej umowy darowizny, a jedynie jej kserokopię, co w oczywisty sposób uniemożliwiło mi przerejestrowanie pojazdu na siebie. W urzędzie doradzono mi skontaktowanie się z A i B w celu uzyskania oryginału dokumentów. Niestety osoby te nie chcą mi pomóc. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Oryginały dokumentów zakupionego samochodu

Dokumenty będące dowodem własności pojazdu

Tutaj niestety urzędnicy mają rację.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322):


„§ 4. 1. Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:

 

1) umowa sprzedaży;

2) umowa zamiany;

3) umowa darowizny;

4) umowa o dożywocie;

5) faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu;

6) prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

 

2. W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

 

2a. Jeżeli zbywcą pojazdu, o którym mowa w ust. 2, jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.

 

3. Przepisów ust. 2 i 2a nie stosuje się do pojazdów sprowadzonych z zagranicy, o których mowa w § 3 ust. 1, w przypadku gdy:


1) przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą;

2) zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, który sprowadził ten pojazd z zagranicy”.

 

Organ administracji ma prawo żądać oryginałów dokumentów i to jest też przesądzone.

 

Co do zasady dokumentem jest tylko pismo oryginalne. Kserokopia dokumentem nie jest. Dlatego nie budzi wątpliwości przykład z orzecznictwa umieszczony w projekcie ustawy: wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z 21 września 1999 r., sygn. akt III SA7375/98, LEX nr 40052: „Niepoświadczone urzędowo kserokopie dokumentów w zdecydowanej większości nie mogą stanowić dowodu na to, co jest w nich zapisane”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Brak oryginału dokumentu przy rejestracji samochodu

Jednocześnie art. 76a Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi:


„§ 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego.

 

§ 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału tego dokumentu”.

 

Tak więc gdyby dysponował Pan poświadczoną za zgodność kopią takiego dokumentu, to mogłoby to rozwiązać problem (niemniej organ i tak może żądać oryginału dokumentów), ale oczywiście żaden radca prawny czy notariusz nie poświadczy Panu dokumentu za zgodność z oryginałem, jak oryginału nie zobaczy.

 

Istotne jest również to, że wymóg wykazania własności dokumentem jest wymogiem bezwzględnym. Przykładowo: „W sprawie dotyczącej rejestracji pojazdu zarówno organy administracji publicznej, jak i sąd administracyjny nie mogą zajmować się oceną istnienia dobrej wiary jednej ze stron umowy zawieranej w przekonaniu, że jest ona czynnością przenoszącą jego własność, gdyż te sprawy należą do właściwości sądu powszechnego” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2005 r., sygn. akt I OSK 234/05).

Powództwo o ustalenie właściciela pojazdu

Jedyne, co Panu pozostaje, to wystąpienie do sądu powszechnego na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego z powództwem o ustalenie, iż jest Pan wyłącznym właścicielem pojazdu. Bez wątpienia ma Pan interes prawny w takim rozstrzygnięciu, ponieważ dotyczy ono Pana praw – bez tego nie zarejestruje Pan pojazdu. Pozwać należałoby A, B i C (strony umowy kupna–sprzedaży), ponieważ tutaj jest „luka”. Osoby te, jeśli zna Pan ich adresy, będą musiały stawić się w sądzie i albo okazać oryginał umowy, albo też zeznać, iż samochód został sprzedany tak, jak jest napisane w kopii umowy. Innej drogi nie ma. Prawomocne orzeczenie sądu ustalające własność pojazdu będzie dowodem własności pojazdu i podstawą do jego zarejestrowana na Pana nazwisko.

 

Dodam, że to, na kogo wystawiony jest dowód rejestracyjny, nie przesądza o kwestii własności pojazdu. Podobnie brak zarejestrowania pojazdu na siebie nie oznacza, iż nie jest się jego właścicielem. Zarejestrowanie pojazdu jest czynnością prawa administracyjnego, realizacją urzędowych obowiązków.

 

Niemniej rzeczywiście jest to kłopotliwa sytuacja, ale tak jak wskazałem – postępowanie urzędników jest zgodne z prawem, mają prawo żądać oryginałów dokumentów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Jakub Bonowicz

Radca prawny obsługujący przedsiębiorców i osoby fizyczne z kraju, a także z zagranicy. W kręgu jego zainteresowań pozostają sprawy trudne i skomplikowane, dotyczące obszarów słabo jeszcze uregulowanych prawnie (w tym z zakresu prawa nowych technologii) oraz sprawy z zakresu międzynarodowego obrotu gospodarczego i kolizji systemów prawnych różnych państw (w tym m.in. gospodarcze prawo brytyjskie, amerykańskie, słowackie, bułgarskie, czeskie). Specjalizuje się przede wszystkim w prawie Internetu, usług elektronicznych (sporządza regulaminy e-usług, sprzedaży online), prawie nowych technologii, własności intelektualnej (autorskim, znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych).

Reprezentuje Klientów przed sądami (w tym także sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym), organami administracji i organami podatkowymi w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz podatkowych. Sporządza profesjonalne umowy handlowe, w tym w obrocie zagranicznym.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu