.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Import towarów z Chin i sprzedaż w Polsce

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 28.10.2019 • Zaktualizowane: 04.03.2021

Moje pytanie dotyczy legalizacji importu towarów z Chin lub innych części świata z poza EU. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie KPiR, obecnie jestem zwolniony z VAT-u ze względu na obrót poniżej limitu. Chciałbym zamawiać paczki z Chin zawierające np. używane części komputerowe, wartość jednej takiej paczki może wynosić około 1000 zł, chciałbym zamawiać co najmniej kilka takich paczek w miesiącu. Transport takiej paczki na terenie Polski odbywa się poprzez Pocztę Polską. Tego typu paczki nie są zatrzymywane przez urząd celny, dlatego musiałbym sam zgłaszać tego typu przesyłki do urzędu celnego, tak samo jak opłacać za nie VAT. Ponadto chciałbym tego typu zakupy traktować jako koszty nabycia towarów i umieszczać je w księdze. Ponadto chciałbym wszystkie wymagane czynności wykonywać przez internet, o ile to oczywiście możliwe. Dodam jedynie, że istnieje możliwość otrzymania od dostawcy angielskiej faktury zawierającej dane mojej firmy oraz dane dostawcy. Prosiłbym o napisanie, krok po kroku, o ile to możliwe, w jasny sposób, procedur, które musiałbym zrobić, aby w ten sposób nabyty towar legalnie sprzedawać polskim klientom.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Import towarów z Chin i sprzedaż w Polsce

Fot. Fotolia

Przesyłki z krajów trzecich doręczane przez Pocztę Polską a należności przywozowe

Przedstawione zagadnienie należy przeanalizować na gruncie podatku PIT, VAT oraz cła. Rozpocznijmy od cła. Otóż zgodnie z unijnym Kodeksem celnym każdy towar, który ma zostać objęty procedurą dopuszczenia do obrotu na terenie UE musi zostać zgłoszony do tej procedury poprzez zgłoszenie celne. Przy czym istotne w tym kontekście jest to, iż jak Pan wskazał przesyłki z krajów trzecich będą doręczane poprzez Pocztę Polską.

 

Jak możemy przeczytać w art. 65a ustawy Prawo celne „w przypadku doręczania przez operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłek zawierających towary, w stosunku do których istnieje obowiązek uiszczenia należności przywozowych, operator jest zobowiązany pobrać te należności od odbiorcy przed wydaniem mu przesyłki”.

 

„Pobrane należności przywozowe operator jest zobowiązany przekazać na rachunek urzędu skarbowego w terminie 10 dni od dnia wydania przesyłki odbiorcy. Najpóźniej następnego dnia roboczego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, operator jest zobowiązany dostarczyć do urzędu celno-skarbowego, w którym przesyłka została przedstawiona, dowód przekazania należności przywozowych wraz z wykazem zawierającym numery dokumentów celnych dotyczących przesyłki, datę wydania przesyłki odbiorcy oraz kwotę należności przywozowych. W przypadku niepobrania należności przywozowych od odbiorcy przesyłki, operator jest zobowiązany do uiszczenia tych należności w terminie 10 dni od dnia wydania przesyłki odbiorcy”.

 

Dodatkowo warto wskazać na treść Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym. W myśl § 4 rozporządzenia „przesyłki pocztowe są przedstawiane organom celnym przez urzędy pocztowe dokonujące wymiany poczty z zagranicą, do których są dostarczane bezpośrednio po wprowadzeniu na obszar celny Unii”.

Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego

Jak natomiast stanowi § 6 rozporządzenia „w przypadku gdy przesyłki pocztowe o wartości do 1000 euro zawierają towary, w stosunku do których istnieje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych lub podatkowych, organ celny wystawia »Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego „ obrót pocztowy (przywóz)« w trzech egzemplarzach”.

 

W polu A na kartach 1, 2 i 3 organ celny przystawia pieczęć „Polska – Cło”, wpisuje numer ewidencji oraz przystawia stempel SAD. Karta 1 jest przeznaczona dla organu celnego. Karty 2 i 3 wraz z przesyłką pocztową są przekazywane osobie przedstawiającej towar, w celu doręczenia odbiorcy. Odbiorca, przyjmując przesyłkę pocztową, uzupełnia odpowiednio pole C (numer NIP) oraz pole F (data i podpis przedsiębiorcy) na karcie 3. Karta 3 jest zwracana organowi celnemu przez osobę przedstawiającą przesyłkę w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia złożenia na niej podpisu przez odbiorcę.

 

W konsekwencji powyższych przepisów w przypadku importu towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej to na niej ciąży obowiązek przedstawienia organom celnym przesyłki oraz dokonania zgłoszenia. Po takim przedstawieniu organ celny wystawia dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego (DPDZC). Przed doręczeniem przesyłki operator pocztowy jest zobowiązany do pobrania ewentualnego cła od odbiory i wpłacenia go do urzędu wraz z potwierdzeniem przekazania przesyłki. Proszę również zwrócić uwagę, że to operator pocztowy jest zobligowany do wszelkich powyższych czynności (zgłoszenie, pobranie i wpłata należności) i nie może on tego obowiązku przerzucić na importera. Powyższe informacje potwierdziłem dzisiaj na infolinii KIS.

Przywóz towarów z państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej a podatek VAT

W dalszej kolejności przejdźmy do kwestii podatku VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT import towarów jest czynnością objętą podatkiem VAT. Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy przez import rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. 

 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zwolnienie podmiotowe od VAT ze względu na wielkość obrotu, opisane w art. 113 ustawy VAT, dotyczy wyłącznie sprzedaży. Jak natomiast stanowi art. 2 pkt 22 ustawy VAT przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Jak zatem widać sprzedaż nie obejmuje importu a więc w zakresie importu nie ma możliwości skorzystania z opisanego zwolnienia.

 

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT podatnikami podatku od towarów i usług są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną. Natomiast na podstawie art. 19a ust. 9 ustawy VAT obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje co do zasady z chwilą powstania długu celnego.

Import towarów z poza Unii Europejskiej a podatek VAT

Przechodząc jednakże do kwestii rozliczenia podatku VAT, należy wskazać na treść art. 33c ustawy VAT, który podaje, że w przypadku importu towarów doręczanych w formie przesyłek pocztowych przez operatora pocztowego do podatku z tytułu importu towarów przepis art. 65a ustawy Prawo celne stosuje się odpowiednio.

 

Odpowiednie zastosowanie przepisów prawa celnego, do których odsyła komentowany artykuł, oznacza, że w przypadku doręczania przez operatora publicznego przesyłek zawierających towary, w stosunku do których powstał obowiązek uiszczenia należności z tytułu podatku od importu, operator jest zobowiązany pobrać ewentualne należności VAT od odbiorcy przed wydaniem mu przesyłki. W rezultacie w zakresie podatku VAT przy imporcie poprzez Pocztę Polską obowiązują analogiczne zasady jak w przypadku cła.

 

W przypadku gdy import towarów następuje bezpośrednio od nadawcy, tj. z pominięciem operatora pocztowego, należny podatek VAT wykazywany jest w zgłoszeniu celnym. Jeżeli jednak import odbywa się poprzez Pocztę Polską to nie ma obowiązku ani składania zgłoszenia celnego ani też deklaracji VAT. Wynika to wprost z treści art. 33 ust. 4 ustawy VAT.

Zakup towarów importowanych z krajów trzecich a koszty uzyskania przychodu

Na zakończenie przejdźmy do kwestii podatku PIT. W tym zakresie w pierwszej kolejności należy naturalnie wskazać na ogólną definicję kosztów podatkowych. Zgodnie z art. art. 22 ust. 1 ustawy PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 

  • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
  • musi być należycie udokumentowany,
  • musi wykazywać związek przyczynowo-skutkowy z prowadzona działalnością gospodarczą i nie może mieć wydatku o charakterze osobistych mającym na celu zaspokojenie potrzeb prywatnych w żaden sposób nie związanych z działalnością.
  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona.

 

Jeżeli zatem zakup towarów importowanych z krajów trzecich jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, to poniesiony wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodu. Przy czym w mojej opinii w tym przypadku kosztem uzyskania przychodu będzie zarówno wartość netto przesyłki jak również zapłacony podatek VAT.

 

Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy VAT kwotę podatku naliczonego stanowi w przypadku importu towarów – kwota podatku wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego. Za taki dokument można uznać dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego (DPDZC). Naturalnie prawo do odliczenia podatku naliczonego nie przysługuje Panu ponieważ jest Pan podatnikiem zwolnionym od VAT.

 

Dlatego też należy sięgnąć do treści art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) tiret pierwsze ustawy VAT, gdzie czytamy, że kosztem uzyskania przychodu jest podatek naliczony VAT jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług.

Import towarów a księgowanie kosztów 

W opisie sprawy wskazał Pan, że prowadzi KPiR i dodatkowo do każdej przesyłki ma Pan możliwość otrzymania faktury. W tym zakresie należy wskazać na treść § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów gdzie czytamy, że podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej „fakturami”, wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami. W konsekwencji księgowanie kosztu odbywa się na podstawie faktury oraz DPDZC.

 

Na zakończenie chciałbym dodać, że warto za każdym razem postaram się o fakturę od dostawcy, gdyż jest to podstawowy dokument służący do określania wartości celnej towaru. Z pewnością pozwoli to uniknąć przedłużania procedury dopuszczenia towaru do obrotu, ponieważ jeżeli takiej faktury nie ma, to urząd celny musi stosować metody zastępcze służące do określania owej wartości celnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton