.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy mogę wnosić do sądu o umieszczenie syna w szpitalu psychiatrycznym?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 30.01.2015

Mój syn od dwóch lat ma zaburzenia psychiczne, nie wychodzi ze swojego pokoju, nie pracuje, nie dba o siebie. Czy mogę złożyć wniosek do sądu o umieszczenie syna w szpitalu psychiatrycznym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Art. 29 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego dotyczy umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej psychicznie na wniosek jej małżonka, krewnych w linii prostej (czyli dziadków, rodziców, dzieci, wnuków), rodzeństwa, jej przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę. W stosunku do osoby objętej oparciem społecznym taki wniosek może zgłosić również organ do spraw pomocy społecznej.

 

Nadto w każdym przypadku przedmiotowy wniosek może złożyć prokurator.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy „do szpitala psychiatrycznego może być przyjęta osoba chora psychicznie, mimo braku zgody, jeśli jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego, bądź jeśli osoba ta jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia”.

 

Podstawę wniosku może stanowić jedna z dwóch wyżej wymienionych przesłanek.

 

Takowy wniosek należy złożyć do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania osoby chorej psychicznie. Sądem opiekuńczym jest sąd rodzinny. W niniejszej sprawie sądem właściwym będzie sąd rejonowy.

 

Pani jako matka jest zatem uprawniona do złożenia wniosku o przyjęcie Pani syna do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody. Do wniosku winna Pani załączyć orzeczenie (opinię) lekarza psychiatry szczegółowo uzasadniające potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym, jednak – co ważne – wydane nie dalej niż 14 dni przed złożeniem wniosku do sądu. Na Pani żądanie – zgodnie z art. 30 ust. 1 zdanie 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – lekarz psychiatra obowiązany jest wydać takową opinię.

 

Tym samym przedmiotowy wniosek do sądu wraz z orzeczeniem lekarza psychiatry o potrzebie leczenia szpitalnego syna winna Pani złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiej opinii.

 

Sąd opiekuńczy może wydać orzeczenie o potrzebie przyjęcia osoby chorej psychicznie do szpitala psychiatrycznego wyłącznie wówczas, gdy dołączona do wniosku opinia nie zostanie podważona w toku postępowania. Z pewnością w toku postępowania o umieszczenie Pani syna w szpitalu psychiatrycznym zostanie powołany jeden lub kilku biegłych sądowych w celu ustalenia, czy i na jakie schorzenia psychiczne cierpi Pani syn, jaki jest sposób jego leczenia, szczególnie w szpitalu psychiatrycznym, oraz czy i dlaczego brak takiego leczenia spowoduje znaczne pogorszenie stanu jego zdrowia. Przez pojęcie „znaczne pogorszenie stanu zdrowia psychicznego” należy rozumieć doprowadzenie się przez osobę chorą psychicznie, na skutek niepodejmowania leczenia, do stanu uniemożliwiającego jej funkcjonowanie w rodzinie, w miejscu zamieszkania lub w pracy (tak orzekł Sąd Najwyższy w postanowieniu 22 kwietnia 2010 r., sygn. akt V CSK 384/09).

 

„Biegły lekarz psychiatra to osoba, która dzięki posiadaniu specjalistycznych wiadomości z zakresu medycyny przekazuje sędziemu wiadomości uzyskane przy badaniu chorego, które zestawione z naukowymi zasadami psychiatrii stanowią diagnozę choroby” (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 1999 r., sygn. akt I CKN 1019/98).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl