Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak rozliczyć przychody za muzykę udostępnianą w serwisach streamingowych?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 14.10.2019

Jestem niezależnym artystą/muzykiem. Swoją muzykę udostępniam w zagranicznych serwisach streamingowych za pomocą platformy, jest to tzw. agregator muzyczny, który za stałą opłatę roczną dystrybuuje moją muzykę do wybranych serwisów/sklepów, a następnie wypłaca mi 100% tantiem zarobionych przez moją muzykę (tantiemy są przekazywane z każdej platformy do dystrybutora, a następnie trafiają do mnie). Jest to firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, więc pieniądze są wypłacane mi w dolarach za pomocą serwisu PayPal. Przed wypłaceniem pieniędzy zostałem poproszony o wypełnienie kwitu W-8BEN, który mówi o tym, że jako obywatel i rezydent Polski unikam podwójnego opodatkowania moich tantiem. Moje pytanie dotyczy tego, w jaki sposób rozliczyć przychody uzyskane w ten sposób w rocznym rozliczeniu podatkowym oraz czy jest to możliwe bez zakładania działalności. Wysokość tantiem znacznie przekracza kwotę wolną od podatku. Jestem studentem i nie pracuję. Nie posiadam żadnej umowy z tym dystrybutorem, całość odbywa się na podstawie korzystania z usług tego serwisu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozliczyć przychody za muzykę udostępnianą w serwisach streamingowych?

Fot. Fotolia

W celu prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego konieczne jest w pierwszej kolejności poprawne ustalenie, z jakim źródłem przychodu mamy do czynienia. Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, że tworzy Pan muzykę i w oparciu o tego rodzaju utwory uzyskuje Pan wynagrodzenie.

 

Ustawa PIT nie definiuje pojęć takich jak np. twórca czy też utwór, dlatego też ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

W myśl art. 1 ust. 1 tej ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

 

W świetle art. 1 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory muzyczne i słowno-muzyczne. Stosownie do art. 41 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy jeżeli ustawa nie stanowi inaczej autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej „licencją”, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione (art. 41 ust. 2 ww. ustawy). W świetle powyższego tworzona przez Pana muzyka to utwór, który stanowi przedmiot praw autorskich. Zaś udostępnianie praw majątkowych związanych z takim utworem następuje w drodze udzielenia licencji.

 

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT źródłem przychodu są prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych. W świetle natomiast art. 18 ustawy PIT za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

 

W konsekwencji należy wskazać, że otrzymane przez Pana tantiemy stanowią wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji na korzystanie do utworu (zakładam bowiem, że nie przenosi Pan prawa własności tych utworów na agregat lecz jedynie udziela licencji), a więc są to przychody z praw majątkowych. W konsekwencji nie jest to przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, co oznacza, że nie ma potrzeby zakładania firmy.

 

Co równie istotne, przychód z praw majątkowych powstaje zatem m.in. w przypadku przychodów związanych z udzielaniem licencji. O kwalifikacji do danego źródła przychodu przesądza bowiem treść danej umowy, nie zaś forma zawiązania stosunku prawnego (umowa o dzieło, czy umowa zlecenia) czy też brak w ogóle umowy w formie pisemnej. Gdy przedmiotem umowy są prawa autorskie, to przychody z tego tytułu zalicza się do praw majątkowych, bez względu na podmiot, z którym zawarta została umowa, jak i na moment jej zawarcia (przed stworzeniem utworu – dzieła czy też po jego powstaniu).

 

Zgodnie z art. 4a ustawy PIT polskie przepisy należy stosować z uwzględnieniem zawartych umów międzynarodowych dlatego tez w opisanej sprawie należy sięgnąć do umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1976 r.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 umowy należności licencyjne powstałe w USA i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce będą opodatkowane w Polsce. W myśl jednak art. 13 ust. 2 umowy w każdym razie takie należności mogą być opodatkowane także w tym Państwie, w którym powstały (USA), i zgodnie z prawem tego Państwa, ale podatek w ten sposób pobierany nie może przekroczyć 10% kwoty należności brutto (co potwierdza druk W-8BEN, który Pan otrzymał).

 

Dodajmy także, że zgodnie z art. 13 ust. 3 umowy określenie „należności licencyjne” użyte w niniejszym artykule oznacza:

 

„a) wszelkiego rodzaju należności, które są płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich z tytułu twórczości literackiej, artystycznej lub prac naukowych, włączając prawa autorskie, związane z filmami i taśmami magnetofonowymi używanymi przez rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne, patentami, znakami towarowymi, wzorami użytkowymi i zdobniczymi, dokumentacją, formułami, technologią produkcyjną, informacjami dotyczącymi doświadczeń przemysłowych, handlowych lub naukowo-badawczych lub umiejętności (know-how), oraz

b) zyski osiągnięte ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji taką wartością majątkową lub prawami w takim zakresie, w jakim kwoty uzyskane z takiej sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji za odpłatnością uzależnione są od produktywności, używania lub dysponowania taką wartością majątkową lub prawami”.

 

W świetle powyższego dochodzimy do sytuacji, w której otrzymane tantiemy są opodatkowane raz w Polsce jako przychód z praw majątkowych oraz drugi raz w USA jako należności licencyjne (wspomniany 10% podatek). Dochodzi zatem do podwójnego opodatkowania. Aby jednak zniwelować te negatywne skutki, należy zastosować przewidzianą w polsko-amerykańskiej umowie metodę unikania takiego podwójnego opodatkowania. Otóż w myśl art. 20 ust. 1 umowy Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczenie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zapłaconych w Stanach Zjednoczonych. Jest to metoda proporcjonalnego odliczenia, która znajduje swoje odzwierciedlenie w art. 27 ust. 9 ustawy PIT. W konsekwencji od polskiego podatku może Pan w zeznaniu rocznym PIT-36 odliczyć 10% podatek zapłacony w USA. Do zeznania PIT-36 należy dołączyć załącznik PIT/ZG. Co ważne, całość rozliczenia dokonuje się dopiero w rocznym zeznaniu – nie ma w tym przypadku konieczności wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek.

 

Powyższe potwierdza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11.04.2017 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.6.2017.2.IN:

 

„Mając na względzie przywołane wyżej przepisy w odniesieniu do przedstawionych we wniosku informacji stwierdzić należy, że w sprawie będącej przedmiotem wniosku zostały spełnione obie przesłanki warunkujące zaliczenie określonych działań, jako związanych z korzystaniem przez twórcę z praw autorskich. Konsekwencją powyższego jest to, że przychody uzyskane z ww. tytułu zaliczane są do źródła przychodów, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są bowiem przychodem z praw autorskich.

 

Uwzględniając powyżej zanalizowane regulacje, w przypadku podatnika, którego działalność zarobkowa jest związana z korzystaniem z praw autorskich (rozporządzaniem takimi prawami), uzyskane z tego tytułu przychody należy kwalifikować do źródła przychodów z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji Wnioskodawcy – gdzie jak wskazano umowa z firmą nie jest zawierana w ramach działalności gospodarczej, tzn. określone we wniosku czynności nie są wykonywane w ramach zarobkowej działalności usługowej ani nie są wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły, aplikacje mobilne są tworzono przez Wnioskodawcę w czasie wolnym, po godzinach pracy - do przychodów z tego źródła należy zaliczyć więc przychody uzyskane z tytułu udzielenia niewyłącznej licencji na rozpowszechnianie i używanie aplikacji mobilnych.

 

W rezultacie, uzyskany przez Wnioskodawcę dochód (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu) podlega – w roku uzyskania – opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód (dochód) z praw majątkowych, o którym stanowią przepisy art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z polsko-amerykańską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, uzyskany przez podatnika przychód (dochód) może podlegać opodatkowaniu w USA, natomiast w Polsce ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania. Stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy podatkowej, przychód (dochód) ten winien być wykazany w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za określony rok podatkowy (rok uzyskania dochodu) jako przychód (dochód) z praw autorskich i innych praw, o których mowa w art. 18 ustawy. Do PIT-36 Wnioskodawca powinien dołączyć informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku PIT/ZG. Ponadto przy metodzie odliczenia proporcjonalnego nie ma znaczenia fakt osiągania dochodów w Polsce opodatkowanych wg skali. Podatnik zawsze składa PIT-36 oraz PIT/ZG. Dochód ten podlega opodatkowaniu - łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi przez Wnioskodawcę - wg skali określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy. Wnioskodawca dokonując obliczenia należnego za rok zobowiązania winien więc wziąć pod uwagę skumulowane dochody, uwzględniając kwotę wolną od podatku oraz właściwą metodę eliminacji podwójnego opodatkowania. Jednocześnie wskazać należy, że w odniesieniu do tego rodzaju dochodów ustawodawca nie przewidział obowiązku uiszczania przez podatnika zaliczek w ciągu roku podatkowego (art. 44 ust. 1a pkt 3 ustawy podatkowej nie odsyła do art. 18 ustawy)”.

 

Na koniec warto również odnieść się do kwestii kosztów uzyskania przychodów. Zauważmy, że zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT koszty podatkowe z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami ustala się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a i 9b. Jak stanowi art. 22 ust. 9a ustawy, w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1–3, nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1m tj. 85 528 zł.

 

Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 9b pkt 1 ustawy 50% koszty stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa.

 

Podsumowując powyższe, rozliczenia podatku dokonuje Pan w zeznaniu rocznym PIT-36. Uzyskane wynagrodzenie z tantiem stanowi przychód z praw majątkowych. Do tak uzyskanego przychodu stosuje Pan 50% koszty uzyskania przychodu. Następnie obliczony w ten sposób dochód (różnica między przychodem a kosztem) opodatkowuje Pan polskim podatkiem wg skali podatkowej (tj. 18%, a niedługo 17%) a jeżeli podstawa przekroczy 85 528 zł, to stawka podatku wynosi 32%). Od obliczonego polskiego podatku odlicza Pan 10% podatek potrącony w USA. Różnica podlega wpłacie do urzędu skarbowego. Do zeznania PIT-36 należy dołączyć załącznik PIT/ZG.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus II =

»Podobne materiały

Jak wycofać się z umowy-zlecenia?

Podpisałem umowę-zlecenie w zeszłym tygodniu, czas na jej wykonanie to 7 miesięcy. Nie ma słowa w niej o warunkach, w których można wypowiedzieć umowę. Dostałem lepszą propozycję, a tutaj jedynie co zdążyłem odbyć szkolenie bhp. Jak mogę wycofać się z umowy-zlecenia i złożyć wypowiedzenie tak,

 

Dopuszczalna wysokość żywopłotu

Moja działka graniczy z posesją, na której stoi budynek wielorodzinny. Aby zapewnić sobie i rodzinie prywatność, posadziłem wzdłuż ogrodzenia rząd cisów. Obecnie mają one wysokość ok. 4 m, a odległość od granicy działki wynosi 1,5 m. Czy wspólnota mieszkaniowa, która zarządza sąsiednią działką, ma p

 

Znęcanie się fizyczne i psychiczne nad członkami rodziny

Mam trudną sytuacją rodzinną. Mieszkam razem z siostrą i opiekujemy się naszą chorą mamą. Kilka razy zostałam fizycznie zaatakowana przez siostrę. Obraża mnie też i wyzywa. Przez to wszystko muszę się leczyć u psychiatry, miałam też stany depresyjne. Ostatnio siostra oskarżyła mnie o kradzież p

 

Niezgodność wpisu w KW i w ewidencji gruntów

Przygotowuję się do sprzedaży nieruchomości – działki z domem. Przy tej okazji wyszła na jaw niezgodność wpisów: powierzchnia działki w KW różni się od tej wpisanej do ewidencji gruntów. Powierzchnia wpisana w KW jest o 250 m2 mniejsza od podanej we wpisie z ewidencji gruntów. Zgłosiłem sprawę

 

Malowanie kopii znanych obrazów

Od pewnego czasu amatorsko maluję obrazy. Zdarza mi się znaleźć w sieci obrazy, które mi się tak spodobają, że je namaluję – nieraz wychodzi mi to bardzo dobrze, czyli podobieństwo jest duże. Wiem, że w przypadku obrazów dawnych występuje coś takiego, że po jakimś czasie staje się on publiczny

 

Naruszenie praw autorskich poprzez wykorzystanie fragmentu mapy

W 2006 r. użyłem w adresie firmy fragmentu nieaktualnej mapy (bez legendy), wówczas niezastrzeżonej przez IGiK, z serwisu internetowego. Firma X nabyła rok później prawo wyłączności od IGiK na publikację lub udzielanie zezwoleń na publikację całej mapy. Dostałem od nich pismo, że naruszyłem ich praw

 

Remont domu jako forma czynszu

Jestem właścicielem domu, który wymaga wielu prac remontowych (obecnie nikt tam nie mieszka). Moi znajomi zaproponowali, że wynajmą ten dom. Chcą go wyremontować w zamian za czynsz. Czy remont może być formą czynszu? Jak sporządzić umowę?

 

Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Potrzebuję porady na temat możliwości zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej. Chodzi o uchwałę, w której wspólnota mieszkaniowa wyraża zgodę na zamontowanie pieców gazowych wraz z instalacją gazową w miejscach, w których do tej pory ich nie było, czyli np. w piwnicy. Celem ludzi, którzy to uchw

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »