.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak rozliczyć przychody za muzykę udostępnianą w serwisach streamingowych?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 14.10.2019

Jestem niezależnym artystą/muzykiem. Swoją muzykę udostępniam w zagranicznych serwisach streamingowych za pomocą platformy, jest to tzw. agregator muzyczny, który za stałą opłatę roczną dystrybuuje moją muzykę do wybranych serwisów/sklepów, a następnie wypłaca mi 100% tantiem zarobionych przez moją muzykę (tantiemy są przekazywane z każdej platformy do dystrybutora, a następnie trafiają do mnie). Jest to firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, więc pieniądze są wypłacane mi w dolarach za pomocą serwisu PayPal. Przed wypłaceniem pieniędzy zostałem poproszony o wypełnienie kwitu W-8BEN, który mówi o tym, że jako obywatel i rezydent Polski unikam podwójnego opodatkowania moich tantiem. Moje pytanie dotyczy tego, w jaki sposób rozliczyć przychody uzyskane w ten sposób w rocznym rozliczeniu podatkowym oraz czy jest to możliwe bez zakładania działalności. Wysokość tantiem znacznie przekracza kwotę wolną od podatku. Jestem studentem i nie pracuję. Nie posiadam żadnej umowy z tym dystrybutorem, całość odbywa się na podstawie korzystania z usług tego serwisu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozliczyć przychody za muzykę udostępnianą w serwisach streamingowych?

Fot. Fotolia

Jak rozliczyć się z wynagrodzenia z tytułu udzielania licencji na korzystanie z utworu?

W celu prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego konieczne jest w pierwszej kolejności poprawne ustalenie, z jakim źródłem przychodu mamy do czynienia. Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, że tworzy Pan muzykę i w oparciu o tego rodzaju utwory uzyskuje Pan wynagrodzenie.

 

Ustawa PIT nie definiuje pojęć takich jak np. twórca czy też utwór, dlatego też ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

W myśl art. 1 ust. 1 tej ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

 

W świetle art. 1 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory muzyczne i słowno-muzyczne. Stosownie do art. 41 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy jeżeli ustawa nie stanowi inaczej autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej „licencją”, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione (art. 41 ust. 2 ww. ustawy). W świetle powyższego tworzona przez Pana muzyka to utwór, który stanowi przedmiot praw autorskich. Zaś udostępnianie praw majątkowych związanych z takim utworem następuje w drodze udzielenia licencji.

 

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT źródłem przychodu są prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych. W świetle natomiast art. 18 ustawy PIT za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

 

W konsekwencji należy wskazać, że otrzymane przez Pana tantiemy stanowią wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji na korzystanie do utworu (zakładam bowiem, że nie przenosi Pan prawa własności tych utworów na agregat lecz jedynie udziela licencji), a więc są to przychody z praw majątkowych. W konsekwencji nie jest to przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, co oznacza, że nie ma potrzeby zakładania firmy.

Opodatkowanie wynagrodzenia z umów licencyjnych powstałych w USA i wypłacanego osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce

Co równie istotne, przychód z praw majątkowych powstaje zatem m.in. w przypadku przychodów związanych z udzielaniem licencji. O kwalifikacji do danego źródła przychodu przesądza bowiem treść danej umowy, nie zaś forma zawiązania stosunku prawnego (umowa o dzieło, czy umowa zlecenia) czy też brak w ogóle umowy w formie pisemnej. Gdy przedmiotem umowy są prawa autorskie, to przychody z tego tytułu zalicza się do praw majątkowych, bez względu na podmiot, z którym zawarta została umowa, jak i na moment jej zawarcia (przed stworzeniem utworu – dzieła czy też po jego powstaniu).

 

Zgodnie z art. 4a ustawy PIT polskie przepisy należy stosować z uwzględnieniem zawartych umów międzynarodowych dlatego tez w opisanej sprawie należy sięgnąć do umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1976 r.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 umowy należności licencyjne powstałe w USA i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce będą opodatkowane w Polsce. W myśl jednak art. 13 ust. 2 umowy w każdym razie takie należności mogą być opodatkowane także w tym Państwie, w którym powstały (USA), i zgodnie z prawem tego Państwa, ale podatek w ten sposób pobierany nie może przekroczyć 10% kwoty należności brutto (co potwierdza druk W-8BEN, który Pan otrzymał).

Czym są należności licencyjne?

Dodajmy także, że zgodnie z art. 13 ust. 3 umowy określenie „należności licencyjne” użyte w niniejszym artykule oznacza:

 

„a) wszelkiego rodzaju należności, które są płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich z tytułu twórczości literackiej, artystycznej lub prac naukowych, włączając prawa autorskie, związane z filmami i taśmami magnetofonowymi używanymi przez rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne, patentami, znakami towarowymi, wzorami użytkowymi i zdobniczymi, dokumentacją, formułami, technologią produkcyjną, informacjami dotyczącymi doświadczeń przemysłowych, handlowych lub naukowo-badawczych lub umiejętności (know-how), oraz

b) zyski osiągnięte ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji taką wartością majątkową lub prawami w takim zakresie, w jakim kwoty uzyskane z takiej sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji za odpłatnością uzależnione są od produktywności, używania lub dysponowania taką wartością majątkową lub prawami”.

Polsko -amerykańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

W świetle powyższego dochodzimy do sytuacji, w której otrzymane tantiemy są opodatkowane raz w Polsce jako przychód z praw majątkowych oraz drugi raz w USA jako należności licencyjne (wspomniany 10% podatek). Dochodzi zatem do podwójnego opodatkowania. Aby jednak zniwelować te negatywne skutki, należy zastosować przewidzianą w polsko-amerykańskiej umowie metodę unikania takiego podwójnego opodatkowania. Otóż w myśl art. 20 ust. 1 umowy Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczenie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zapłaconych w Stanach Zjednoczonych. Jest to metoda proporcjonalnego odliczenia, która znajduje swoje odzwierciedlenie w art. 27 ust. 9 ustawy PIT. W konsekwencji od polskiego podatku może Pan w zeznaniu rocznym PIT-36 odliczyć 10% podatek zapłacony w USA. Do zeznania PIT-36 należy dołączyć załącznik PIT/ZG. Co ważne, całość rozliczenia dokonuje się dopiero w rocznym zeznaniu – nie ma w tym przypadku konieczności wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek.

 

Powyższe potwierdza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11.04.2017 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.6.2017.2.IN:

Opodatkowanie przychodów z praw autorskich

„Mając na względzie przywołane wyżej przepisy w odniesieniu do przedstawionych we wniosku informacji stwierdzić należy, że w sprawie będącej przedmiotem wniosku zostały spełnione obie przesłanki warunkujące zaliczenie określonych działań, jako związanych z korzystaniem przez twórcę z praw autorskich. Konsekwencją powyższego jest to, że przychody uzyskane z ww. tytułu zaliczane są do źródła przychodów, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są bowiem przychodem z praw autorskich.

 

Uwzględniając powyżej zanalizowane regulacje, w przypadku podatnika, którego działalność zarobkowa jest związana z korzystaniem z praw autorskich (rozporządzaniem takimi prawami), uzyskane z tego tytułu przychody należy kwalifikować do źródła przychodów z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji Wnioskodawcy – gdzie jak wskazano umowa z firmą nie jest zawierana w ramach działalności gospodarczej, tzn. określone we wniosku czynności nie są wykonywane w ramach zarobkowej działalności usługowej ani nie są wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły, aplikacje mobilne są tworzono przez Wnioskodawcę w czasie wolnym, po godzinach pracy - do przychodów z tego źródła należy zaliczyć więc przychody uzyskane z tytułu udzielenia niewyłącznej licencji na rozpowszechnianie i używanie aplikacji mobilnych.

 

W rezultacie, uzyskany przez Wnioskodawcę dochód (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu) podlega – w roku uzyskania – opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód (dochód) z praw majątkowych, o którym stanowią przepisy art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z polsko-amerykańską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, uzyskany przez podatnika przychód (dochód) może podlegać opodatkowaniu w USA, natomiast w Polsce ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania. Stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy podatkowej, przychód (dochód) ten winien być wykazany w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za określony rok podatkowy (rok uzyskania dochodu) jako przychód (dochód) z praw autorskich i innych praw, o których mowa w art. 18 ustawy. Do PIT-36 Wnioskodawca powinien dołączyć informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku PIT/ZG. Ponadto przy metodzie odliczenia proporcjonalnego nie ma znaczenia fakt osiągania dochodów w Polsce opodatkowanych wg skali. Podatnik zawsze składa PIT-36 oraz PIT/ZG. Dochód ten podlega opodatkowaniu - łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi przez Wnioskodawcę - wg skali określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy. Wnioskodawca dokonując obliczenia należnego za rok zobowiązania winien więc wziąć pod uwagę skumulowane dochody, uwzględniając kwotę wolną od podatku oraz właściwą metodę eliminacji podwójnego opodatkowania. Jednocześnie wskazać należy, że w odniesieniu do tego rodzaju dochodów ustawodawca nie przewidział obowiązku uiszczania przez podatnika zaliczek w ciągu roku podatkowego (art. 44 ust. 1a pkt 3 ustawy podatkowej nie odsyła do art. 18 ustawy)”.

 

Koszty podatkowe z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych

 

Na koniec warto również odnieść się do kwestii kosztów uzyskania przychodów. Zauważmy, że zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT koszty podatkowe z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami ustala się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a i 9b. Jak stanowi art. 22 ust. 9a ustawy, w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1–3, nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1m tj. 85 528 zł.

 

Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 9b pkt 1 ustawy 50% koszty stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa.

 

Podsumowując powyższe, rozliczenia podatku dokonuje Pan w zeznaniu rocznym PIT-36. Uzyskane wynagrodzenie z tantiem stanowi przychód z praw majątkowych. Do tak uzyskanego przychodu stosuje Pan 50% koszty uzyskania przychodu. Następnie obliczony w ten sposób dochód (różnica między przychodem a kosztem) opodatkowuje Pan polskim podatkiem wg skali podatkowej (tj. 18%, a niedługo 17%) a jeżeli podstawa przekroczy 85 528 zł, to stawka podatku wynosi 32%). Od obliczonego polskiego podatku odlicza Pan 10% podatek potrącony w USA. Różnica podlega wpłacie do urzędu skarbowego. Do zeznania PIT-36 należy dołączyć załącznik PIT/ZG.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl