.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Eksport drzewa z Ukrainy do Polski - formalności celne i podatkowe

Jestem obywatelem Ukrainy i zamierzam eksportować drzewo do polskich firm. Jakich formalności celnych i podatkowych muszę dopełnić po stronie polskiej? Czy korzystniejsze będzie założenie spółki na terenie Polski lub „przepuszczanie” towaru przez firmę polską, czy też lepiej czynności te wykonywać jako firma ukraińska?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Eksport drzewa z Ukrainy do Polski - formalności celne i podatkowe

Import towarów z Ukrainy do Polski

Nawiązując do Pana listu i zawatych w nim pytań, przedstawiam wyniki przeprowadzonej analizy.

 

Przemieszczenie określonych towarów z kraju trzeciego (np. Ukrainy) na terytorium WE (np. do Polski) rodzi obowiązek nadania im odpowiedniego dla nich przeznaczenia celnego, z uwzględnieniem celu ich przemieszczenia. Analizowany stan faktyczny skłania do wniosku, iż w stosunku do przedmiotowych towarów powinno być zastosowane przeznaczenie celne o nazwie: „procedura dopuszczenia do swobodnego obrotu”.

 

Objęcie danego towaru procedurą dopuszczenia do swobodnego obrotu musi być poprzedzone dokonaniem odprawy celnej, czyli jego zgłoszenia do tej procedury. Powyższej czynności należy dokonać na specjalnym formularzu – tzw. SAD (Jednolity Dokument Administracyjny), który w tym przypadku, zasadniczo, będzie składał się z ośmiu kart.

 

W wymienionym dokumencie, w polu numer 37, należy wpisać kod określający procedurę, jakiej zostaną poddane towary. Cel przemieszczenia towarów wskazuje na jego przeznaczenie handlowe. Zatem moim zdaniem należy zastosować procedurę oznaczoną kodem 40 00. Powyższy kod procedury oznacza:

 

 1. podpole A – 40, czyli dopuszczenie do swobodnego obrotu z jednoczesnym wprowadzeniem na rynek krajowy towarów, które nie podlegają zwolnieniu z VAT – przy zastosowaniu tej procedury przywóz towarów z kraju trzeciego łączy się z koniecznością zapłaty należności celnych przywozowych (cło, akcyza, VAT);
 2. podpole B – 00, wskazuje na brak poprzedniej procedury.

 

Następstwem zgłoszenia towaru do powyższej procedury celnej jest przede wszystkim:

 

 1. zgodnie z art. 79 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE numer L 1992.302.1 ze zmianami – dalej zwany „WKC”) nadanie towarowi niewspólnotowemu statusu celnego towaru wspólnotowego;
 2. powstanie – w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego – długu celnego w przywozie (art. 201 WKC);
 3. zwolnienie towaru do deklarowanej procedury – możliwość wykorzystania na terytorium WE wprowadzonego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem – na gruncie stanu faktycznego niniejszej opinii tutaj będzie to możliwość dysponowania towarem jak właściciel.

 

Kwotę należności celnych przywozowych (cło, akcyza, VAT) oblicza w tej sytuacji importer albo działający na jego rzecz przedstawiciel (agent celny) metodą tzw. samoobliczenia. Kwota ta jest wpłacana na określony rachunek bankowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia dłużnika celnego o kwocie długu celnego (potwierdzenie odbioru 8-SAD).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kwota należności celnych 

Kwota należności celnych uzależniona jest od szeregu czynników, wśród których najistotniejsze znaczenie ma:

 

 • dokładne określenie importowanego towaru według przepisów klasyfikacyjnych tzw. Scalonej Nomenklatury (np. rodzaj drzewa, z którego pozyskano drewno itd.);
 • wartość celna towaru – zasadniczo kwota zapłacona lub należna za towar sprzedany w celu wwozu na terytorium WE (określona np. na fakturze lub fakturze celnej albo pro forma),
 • pochodzenie towaru – dany towar jest uznawany za pochodzący z tego państwa, w którym został całkowicie uzyskany; reguły pochodzenia dla towarów uzyskanych lub wyprodukowanych w więcej niż 1 państwie określone zostały stosownymi przepisami WKC i RWKC; są one niezwykle skomplikowane i zdeterminowane konkretnym przypadkiem.

Import towarów z Ukrainy a dokumenty wymagane

 

 • faktura (faktura celna), faktura pro forma – z jednego z tych dokumentów musi wynikać wartość celna towaru,
 • faktura transportowa, jeżeli na fakturze ww. nie zawarto kosztów transportu, albo zgodnie z warunkami dostawy według INCOTERMS 2000 kosztów transportu nie ponosi sprzedający,
 • pozostałe dokumenty wymagane stosownymi przepisami (np. fitosanitarne itp. właściwe ze względu na rodzaj i klasyfikację towaru według CN – Scalonej Nomenklatury),
 • specyfikacja załadunkowa, jeżeli faktura, o której mowa powyżej nie spełnia roli specyfikacji (wagi netto, brutto towaru, liczba m3 drewna itd.),
 • upoważnienie do działania udzielone agentowi celnemu, jeżeli zgłoszenie jest składane za pośrednictwem przedstawiciela celnego.

 

Eksport drzewa z Ukrainy a VAT

 

Zauważyłem planowaną co najmniej jedną czynność podlegającą opodatkowaniu w Polsce, mianowicie VAT (dopuszczenie do obrotu). Zatem podmiot ukraiński musi albo zarejestrować się w Polsce do VAT, albo pozyskać tzw. przedstawiciela podatkowego, który będzie działał w jego imieniu i na jego rzecz w związku z dokonywanymi w Polsce czynnościami opodatkowanymi.

 

Konkluzje

 

Powyższe ustalenia są bardzo ogólnikowe, z uwagi na ogólnikowy charakter Pana zapytania, dlatego osobiście radzę skorzystać z doświadczenia agenta celnego, który od początku do końca przeprowadzi Pana przez transakcję począwszy od ustalenia kodu CN, pochodzenia towaru itp. ważnych okoliczności.

 

Zapraszam zatem do zadawania konkretniejszych pytań i istotnego uszczegółowienia stanu faktycznego co najmniej w zakresie rodzaju drewna. Ciekawostką niech będzie fakt, że przyporządkowanych kodów CN do pojęć „drewno”, „drzewo” jest około 40.

 

Jeżeli chodzi o VAT, to moja sugestia sprowadza się do wniosku raczej o konieczności rejestracji nowego podmiotu w Polsce. Istotnie ułatwi to rozliczenia podatkowe i celne.

 

 

 

Stan prawny z 08.08.10 r.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Arkadiusz Dudkiewicz

Arkadiusz Dudkiewicz – doradca podatkowy, agent celny, prawnik. Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, wykładowca i prawnik, od 2000 r. agent celny, a od października 2007 r. wykwalifikowany doradca podatkowy (nr 10791). Specjalista w zakresie prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych oraz prawa celnego. Wieloletni współpracownik firm doradztwa podatkowego – posiada stałych klientów, którzy powierzyli mu obsługę podatkową oraz reprezentację w sprawach podatkowych. Uznany wykładowca problematyki celnej i podatkowej (VAT i akcyza), autor licznych publikacji. Biegły sądowy z zakresu podatków. Od maja 2014 roku także rzeczoznawca majątkowy.

 

Arkadiusz Dudkiewicz jest także autorem i współautorem szeregu publikacji naukowych, wśród których wymienić należy:

 1. Inwigilacja w prawie podatkowym. Zakres i definicja pojęcia, [w:] P. Chrzczonowicz, V. Kwiatkowska-Darul, K. Skowroński, Inwigilacja w państwie prawa, Toruń 2003.
 2. Nowelizacja k.r.o. i k.p.c. a instytucja odpowiedzialności małżonka dłużnika podatkowego za zobowiązania współmałżonka, Forum Doradców Podatkowych nr 03/2005.
 3. Przejęcie długu publicznoprawnego, Forum Doradców Podatkowych nr 07-08/2005.
 4. Instytucja sprzeciwu małżonka, Forum Doradców Podatkowych, cz. 1 – 10/2005 oraz cz. 2 – 11/2005.
 5. Spółka partnerska w organizacji. Aspekt podatkowy, cz. 1, Forum Doradców Podatkowych nr 12/2005 (współautorstwo z Panem Piotrem Piątakiem), cz. 2 (Forum Doradców Podatkowych nr 01/2006), cz. 3 (Forum Doradców Podatkowych nr 02/2006).
 6. Zakaz reklamy w zawodach zaufania publicznego (Monitor Prawniczy nr 04/2006), A. Dudkiewicz, P. Piątak.
 7. Podstawy prawne wniosku o stwierdzenie nadpłaty i zwrot podatku akcyzowego (Forum Doradców Podatkowych nr 03/2006 – cz. 1 i nr 04/2006 – cz. 2).
 8. Ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności organu podatkowego (Forum Doradców Podatkowych nr 05/2006).
 9. Skarga na bezczynność organu podatkowego (Forum Doradców Podatkowych nr 06/2006).
 10. Tryby odwoławcze od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (cz. 1 – Forum Doradców Podatkowych nr 07-08/2006, cz. 2 – nr 09/2006, cz. 3 – nr 10/2006 oraz cz. 4 – nr 11/2006).

 


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu