Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozwolenie na sprzedaż alkoholu w budynku wielorodzinnym

Autor: Elżbieta Gołąb • Opublikowane: 12.07.2011

Wynajmuję lokal handlowy w budynku wielorodzinnym (połączone dwa bloki). W budynku znajdują się dwie oddzielne klatki, spółdzielnia wymaga zgody wszystkich mieszkańców, by wydać pozwolenie na sprzedaż alkoholu. Bardzo mi na nim zależy, jak mogę je osiągnąć w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z brzmieniem art. 75 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004 r. (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) uzyskania zezwolenia wymaga m.in. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach: ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.).

 

W opisywanej przez Pana sytuacji mamy więc do czynienia z obowiązkiem uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Powołana ustawa o wychowaniu w trzeźwości stanowiąca, że sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona wyłącznie na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, uzależnia uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w punkcie zlokalizowanym w budynku wielorodzinnym od pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku.

 

Jeżeli nie ma takiej zgody, nie może Pan starać się o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w tym lokalu.

 

W Pańskim przypadku jest ważne, kto jest właścicielem budynku, w którym znajduje się wynajmowany lokal. Nie jest ważne, czy są tam dwie klatki czy jedna – jeżeli jest jedna nieruchomość (działka), na której stoją budynki, to jest traktowana jako jedna nieruchomość.

 

W nieruchomości, jeżeli choć jeden lokal jest stanowi odrębną własność, to z mocy prawa powstaje wspólnota mieszkaniowa, chociażby pozostałe lokale nadal pozostawały we własności spółdzielni jako lokale spółdzielcze własnościowe. Jeżeli jest tam wspólnota mała (do siedmiu współwłaścicieli), to musiałby Pan uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli, jeżeli wspólnota duża (powyżej 7 współwłaścicieli), to wystarczy zgoda zarządcy jako czynność nieprzekraczająca zwykłego zarządu, lecz taką zgodę może zaskarżyć każdy ze współwłaścicieli. Jeżeli właścicielem lokali jest spółdzielnia (mieszkania spółdzielcze – zarówno lokatorskie, jak i własnościowe), a ponieważ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest to ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości, sam lokal i budynek należą do spółdzielni (są w jej aktywach), to wystarczy zgoda zarządu spółdzielni (członek spółdzielni może jednak zaskarżyć taką zgodę do sądu).

 

To, kto zarządza nieruchomością, może być mylące. Wspólnota może powierzyć zarząd nieruchomością spółdzielni mieszkaniowej.

 

Jeżeli w nieruchomości położonych jest więcej niż siedem lokali – w sprawach zarządu zastosowanie ma ustawa o własności lokali, w przeciwnym razie – Kodeks cywilny.

 

W przypadku dużej wspólnoty stosujemy art. 22 ustawy o własności lokali stanowiący, że w sprawach, które nie przekraczają zwykłego zarządu decyzje podejmuje zarząd samodzielnie, natomiast w sprawach przekraczających zarząd zwykły konieczna jest zgoda właścicieli wyrażona w formie uchwały. Dalej w przepisie wymieniono przykładowo czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, przy czym nie wyczerpuje to oczywiście zakresu takich czynności. Wydaje się, że wyrażenie zgody nie przekracza czynności zwykłego zarządu, niemniej jednak w razie sporu – zawsze ocenia to sąd. Jeżeli wspólnota podejmie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody, to brak większości głosujących przede wszystkim oznacza, że nie zostanie podjęta. Z kolei treść negatywna – w której większością głosów wspólnota stwierdzi wprost, że nie wyraża zgody na sprzedaż alkoholu, ma takie znaczenie, że ogół właścicieli lokali nie wyraża zgody na dokonanie przez zarządcę czynności zwykłego zarządu. Zarządca nie powinien działać wbrew woli większości. Gdyby jednak wyraził zgodę, to członek wspólnoty może wstąpić do sądu, aby uznać taką czynność prawną za bezwzględnie nieważną.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)”, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy (art. 18 ust. 2), a zgodnie z normą prawa wyrażoną w art. 18 ust. 6 pkt 3 wymienionej ustawy do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży jest zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 

„Celem wprowadzenia przepisu art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi było wyrażenie troski ustawodawcy dla pełnego poszanowania stanowiska wymienionych w tym przepisie podmiotów wobec zamiaru prowadzenia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym tak specyficznej działalności gospodarczej jak sprzedaż alkoholu” (wyrok NSA, sygn. akt II GSK 274/06 LEX 25/2008). Dlatego też tylko wymienione podmioty są uprawnione do wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu. Zgoda jest warunkiem wstępnym, jaki spełnić musi wnioskujący o wydanie zezwolenia.

 

Reasumując, jeżeli nie ma zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, to w nie może Pan starać się o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w tym lokalu. Jest to warunek konieczny i nawet w postępowaniu sądowym nie można skutecznie powołać się na ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż sama ustawa ta wprowadza ograniczenia w prowadzeniu sprzedaży alkoholu – konieczność uzyskania zezwolenia odpowiednich władz oraz odwołując się do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i warunków, jakie należy na podstawie tej ustawy należy spełnić, by móc trudnić się sprzedażą alkoholu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus X =

»Podobne materiały

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony 21 października 2013 r. Obowiązuje mnie miesięczny okres wypowiedzenia. Pracodawca podpisał dokument z dopiskiem o treści: „W uzasadnionym wypadku okres wypowiedzenia może zostać skrócony na wniosek pracownika bez roszczeń żadnej z

 

Umowa dożywocia dotycząca części mieszkania

Mieszkanie hipoteczne było współwłasnością majątkową moich rodziców. Po śmierci taty w wyniku dziedziczenia ustawowego ja z moją siostrą stałyśmy się właścicielkami po 1/6, pozostałe 4/6 należą do mamy. Obecnie moja mama chce, aby jej część mieszkania przypadła jednej z wnuczek (moja córka), która o

 

Jak sprawdzić wykształcenie danej osoby?

Próbuję potwierdzić wykształcenie pewnej osoby, która pojawia się w wywiadach telewizyjnych, radiu i prasie. Działa w kampanii wyborczej i w swoim oficjalnym CV potwierdza, że ukończyła uniwersytet. Uniwersytet niestety nie chce udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, zasłaniając się ustawą o ochroni

 

Wymiana starego istniejącego przyłącza wodnego

Kilka dni temu miałem awarię przyłącza wodnego. Awaria została usunięta przez przedsiębiorstwo wodociągowe, lecz powiedziano mi, że teraz ta awaria została zrobiona gratis, lecz przyłącze jest w złej kondycji, należy je wymienić i zrobić to na mój, czyli odbiorcy koszt. Czytałem ustawę z dnia 7 czer

 

Sprzedaż spółki cywilnej prowadzącej sklep a koncesja na alkohol

Spółka jawna prowadzi sklep, który ma koncesję na alkohol w lokalu wynajmowanym od miasta na podstawie bezterminowej umowy najmu. Czy kupując ten sklep czyli spółkę i „wyjściu” z niej jej dotychczasowych wspólników dalej będzie obowiązywała umowa najmu i koncesja na alkohol wydana na skl

 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków w ogródku ROD

Mam w ogródku działkowym należącym do ROD zamontowaną biologiczną oczyszczalnię ścieków 2000 l. Regularnie są wywożone nieczystości przez zakład komunalny (posiadam faktury za usługę). Czy mogę mieć w ogródku działkowym zamontowaną biologiczną oczyszczalnię ścieków, czy muszą ją zgłosić (zarząd, gmi

 

Opiekunka do dziecka prowadząca działalność

Jestem nianią, założyłam własną działalność (opieka dzienna nad dziećmi). Wybieram się na rozmowę kwalifikacyjną i chciałabym wiedzieć, jakie „korzyści” prawne mogę przedstawić rodzicom, by zechcieli ze mną współpracować w tej sytuacji.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »