Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Malowanie i sprzedaż obrazów – jak opodatkować taką działalność?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 16.09.2010

Czy amator zajmujący się malowaniem obrazów powinien przy sprzedaży swoich prac płacić podatek? Jeśli tak, to jakiej wysokości?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Moim zdaniem możliwe są trzy rodzaje postępowania:

 

  • założenie działalności gospodarczej (co ma sens przy dużych rozmiarach sprzedaży i wysokich kosztach),
  • kwalifikacja sprzedaży w ogóle do źródła przychodu „działalność wykonywana osobiście”,
  • kwalifikacja do źródła przychodu „odpłatne zbycie innych rzeczy nie następujące w wykonaniu działalności gospodarczej”.

 

Gdyby założona miała zostać działalność gospodarcza, należałoby prowadzić rozliczenie właściwe dla działalności gospodarczej i wybrać jedną z dostępnych form opodatkowania – jak już wspomniałem, byłoby to korzystne jedynie w przypadku większych rozmiarów sprzedaży.

  

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych. Przychody takie osiągać można bez prowadzenia działalności gospodarczej – opodatkowane są według zasad ogólnych, tj. stawką 18% (ew. po przekroczeniu progu – 32%). Zastosowanie znajdują tu na ogół zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, określone przez ustawodawcę w wysokości 20% uzyskanego przez podatnika przychodu. Zaliczkę na podatek odprowadza płatnik, a jeśli nie występuje, to podatnik sam jest obowiązany bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według stawki 18%.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje dokładnie, że podatnicy uzyskujący takie dochody są obowiązani w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, tj. 18%.

  

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Sprzedaż nabytego obrazu stanowiłaby zatem przychód do opodatkowania, gdyby nastąpiła przed upływem pół roku od jego nabycia, po tym okresie nie byłaby w ogóle opodatkowana. Problematyczne jest, czy można zastosować tę regulację do obrazu wytworzonego przez Panią, gdy Pani jest jednocześnie sprzedawcą, nie dochodzi bowiem do nabycia.

  

Reasumując, moim zdaniem najpoprawniejszym wyjściem byłoby zakwalifikowanie osiąganych przychodów ze sprzedaży obrazów do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

 

  

 

 

****************************

Komentarz autora, 24.08.2012 r.

 

Możliwość komentowania publikacji ukazujących się na łamach naszych serwisów rozwija interakcję między nami, a Czytelnikami, dzięki temu trafiają do nas cenne uwagi.

 

Jeden z uważnych Czytelników zwrócił uwagę, że w odniesieniu do publikacji dotyczących 20%/50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców, gdzie wskazuję, iż właściwe są koszty w wysokości 20%, a nie 50% – nie mam racji. Nasz Czytelnik wskazuje, że jego zdaniem: „(...) jest absolutnie poza sporem w doktrynie i orzecznictwie sądowym, że zastosowanie znajdują 50% koszty uzyskania przychodu (...)”.

 

Nie mogę zgodzić się z taką wykładnią obowiązujących przepisów. Szczególnie uznawanie, iż problem jest poza sporem, moim zdaniem, jest błędne, gdyż mimo że rzeczywiście praktyka podmiotów prowadzących działalność gospodarczą opiera się na stosowaniu w takich sytuacjach 50% kosztów zryczałtowanych, to już doktryna od dawna prowadzi spór w tym zakresie. Ponadto, w przypadku wielu kontroli podatkowych stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w takich jak opisane sytuacjach było kwestionowane przez organy podatkowe.

 

Obrazowo sprawę przedstawiając: po jednej stronie barykady znajdują się osoby, które uważają, iż sprzedaż egzemplarza dzieła nie stanowi korzystania ani rozporządzenia przez twórcę prawami autorskimi (co jest warunkiem określonym w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U.2012.361 j.t. ze zm., do stosowania 50% stawki zryczałtowanych kosztów), a po drugiej osoby, które uważają, że jest przeciwnie.

 

Ja zaliczam się do pierwszej z wyżej wymienionych grup. Oto z jakiego powodu:

 

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór) – tak stanowi art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.].

 

Gdy spojrzymy na art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, widzimy wyraźnie, że koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. B ww. ustawy, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

 

Zatem warunkiem sine qua non, od którego spełnienia nabycie prawa do zastosowania kosztów 50% jest uzależnione, nie jest sprzedaż egzemplarza utworu, czy też nawet jego wykonanie (ustalenie utworu), ani działanie na podstawie zlecenia w celu jego ustalenia, a korzystanie lub rozporządzenie prawem przez twórcę. Prawdą zatem jest, że przychód osiągnięty z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich daje podstawę do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, jednak w opisanych stanach faktycznych nie miało to miejsca.

 

Pamiętać tu należy, iż w zakresie ustalania czy do rozporządzenia, korzystania z prawa doszło, decydują przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.]. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ww. ustawy przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu. Kolejnym argumentem za nieuznawaniem prawa do 50% kosztów w opisanych sytuacjach jest ustęp 3 art. 52 ww. ustawy, zgodnie z którym nabywca oryginału utworu jest obowiązany udostępnić go twórcy w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania prawa autorskiego.

 

Ponad powyższe, pamiętać należy, że sprzedaż np. obrazu odbywa się na ogół jak sprzedaż rzeczy, umowa ustna jest w tym zakresie wiążąca, natomiast zgodnie z art. 53 ww. ustawy umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Warto w tym miejscu przytoczyć również zdanie doktora Adama Bartosiewicza, który wypowiadał się na temat problemu sprzedaży egzemplarza utworu (tak wytworzonego na zamówienie jak i wytworzonego gdy nabywca nie jest znany). Autor ten słusznie wskazuje, iż: „Wśród różnego rodzaju utworów będących przedmiotem prawa autorskiego szczególny jest status dzieł plastycznych. O ile bowiem w przypadku dzieł literackich, czy też muzycznych dla nabywcy nie ma szczególnego znaczenia, czy dysponuje oryginałem utworu, czy też nie o tyle w przypadku dzieł szeroko rozumianych sztuk plastycznych – takich jak: obrazy, rzeźby, instalacje (o ile mają formę materialną) kwestia dysponowania oryginałem dzieła ma istotne znaczenie.

Związana z tym jest także często inna forma »obrotu« takimi dziełami. O ile bowiem w przypadku dzieł literackich, czy też muzycznych sensem ich wykorzystania jest uzyskanie licencji do ich zwielokrotnienia, czy też rozpowszechnienia w określonej formie, o tyle w przypadku dział sztuk plastycznych chodzi zazwyczaj o uzyskanie własności konkretnego egzemplarza dzieła wykonanego »ręką« twórcy. W związku z tym zazwyczaj w przypadku sprzedaży dzieł sztuk plastycznych nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich, zaś mamy do czynienia z samą umową sprzedaży egzemplarza utworu” [„Vademecum Doradcy Podatkowego”, 111176].

 

Przedstawicieli analogicznego podejście nie brakuje (m.in. Edyta Zaniewicz, „Vademecum Doradcy Podatkowego”, 133808) i ja również zaliczam się do tej grupy autorów, która uważa, iż sprzedaż egzemplarza utworu plastycznego, nawet stworzonego na konkretne zamówienie, nie powoduje rozporządzenia, ani korzystania, przez twórcę z praw autorskich, co w całości wyklucza możliwość stosowania 50% stawki kosztów. Niemniej jednak jestem świadom istnienia przeciwników przywołanej teorii i ich argumentów. Bardzo dziękuję naszemu Czytelnikowi za skierowane do mnie uwag.

 

 

Z wyrazami szacunku

Aleksander Słysz

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - X =

04.11.2018

Sam jestem autorem - malarzem. Pani Hanno, należy odróżnić tutaj autorskie prawo osobiste, które jest niezbywalne (tzn. że autor jakiegokolwiek dzieła nie może sprzedać \"ojcostwa utworu\") oraz autorskie prawo majątkowe, czyli prawo do wykorzystania i rozpowszechniania (ew. publikowania) dzieła. To drugie prawo mogę sprzedać i uzyskać za niego wynagrodzenie.
Kwestia publikacji fotografii przedstawiającej utwór plastyczny, np. obraz, to sprawa publikacji zdjęcia, a zatem naruszenia takiego prawa, jak rozumiem, musiałby dochodzić przede wszystkim autor zdjęcia.

Mariusz

03.10.2012

A jeżeli utwór plastyczny będzie wykorzystywany np. drukowany w czasopiśmie, lub wystawiony do sprzedaży w postaci zdjęcia czy w dalszym ciągu nie dochodzi do odsprzedaży praw autorskich?

Hanna

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Stawki podatku VAT za działalność artystyczną

W 2005 roku rozpoczęłam działalność gospodarczą, którą można określić jako artystyczną. Komponuję utwory, które później sprzedaję instytucjom, daję występy artystyczne oraz piszę felietony do pism. Za swoje usługi wystawiam faktury VAT, ale nie wiem, czy stosuję dobre stawki podatku. 1. Za skomponowane utwory doliczałam 22% podatku, 2. za występy też 22% (ale później dowiedziałam się, że one nie podlegają opodatkowaniu i przestałam go doliczać), 3. za tantiemy autorskie – stawka 7%. Czy postępowałam właściwie? Jeśli nie, czy powinnam jakoś to skorygować? Dodam, że księgowość prowadzi profesjonalne biuro.

Umowa sprzedaży a podatek

Kilka lat temu prywatnie kupiłam kosztowne urządzenie kosmetyczne (nie prowadzę działalności gospodarczej). W 2012 roku* sprzedałam wspomniane urządzenie osobie prowadzącej działalność. Została spisana umowa sprzedaży. Czy w związku z opisaną transakcją miałam obowiązek odprowadzić jakiś podatek do US?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »