Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Abonament RTV a zmiana miejsca zamieszkania

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 30.10.2013

Otrzymałam upomnienie z poczty o zaległy abonament RTV za okres, w którym nie mieszkałam już pod wskazanym adresem. Zapomniałam niestety wyrejestrować odbiornik po zmianie miejsca zamieszkania. Czy mogę odmówić zapłaty? Jakie dokumenty powinnam załączyć do odwołania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z ustawy o opłatach abonamentowych (u.o.a.), konkretniej z art. 2 ust. 1 i 2, wynika bezsprzecznie, że za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Pani miała zarejestrowany odbiornik.

 

Jak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 30 sierpnia 2007 r. (sygn. akt: III SA/Wa 2437/06) – w nieco innym kontekście, ale odzwierciedlającym ideę tych opłat – opłaty abonamentowe ponoszone przez posiadaczy odbiorników telewizyjnych w całej Polsce wiążą się ściśle z posiadaniem odbiorników telewizyjnych, a nie z korzystaniem z usług konkretnej telewizji. Są świadczeniem przymusowym i bezzwrotnym o charakterze publicznoprawnym, z góry nakierowanym na realizację określonych przez ustawodawcę celów. Stanowią pozabudżetowy dochód celowy o charakterze publicznoprawnym. Pogląd, że powyższe opłaty nie stanowią wynagrodzenia za świadczone usługi, jest dopuszczalny.

 

Dla obowiązku ponoszenia opłat abonamentowych nie ma znaczenia, czy podmiot je ponoszący zamierza korzystać, czy też korzysta bądź nie z programów nadawanych, czy też korzysta z innych niż publiczne mediów. Podmiot, który wpłaca abonament RTV, nie ma wpływu, jaki rodzaj usługi dostanie. Brak jest zatem ekwiwalentności i wzajemności między płaceniem abonamentu a wykonywanymi usługami, a więc elementów koniecznych do przyjęcia, że mamy do czynienia z wynagrodzeniem. Tym samym na uwzględnienie zasługiwał zarzut, że opłaty abonamentowe, jako zbliżone w swym charakterze do dotacji i subwencji, nie są wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, nie należy ich zatem uwzględniać przy obliczaniu struktury sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 1 i art. 20 tej ustawy.

 

Pani, jak twierdzi, z tego odbiornika nie korzystała, bo opuściła mieszkanie, w którym on się znajdował.

 

Niestety art. 5 ust 1 u.o.a. stanowi, że: „odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe”. I na tej podstawie Poczta Polska uważa, że skoro odbiornik jest zarejestrowany, to należy się abonament RTV.

 

Poczta Polska uważa, że skoro odbiornik jest zarejestrowany, to opłata się należy, i nie jest w tym stanowisku odosobniona.

 

Ja ze swej strony powiem tak – zmiana miejsca zamieszkania teoretycznie może pociągać za sobą zmianę miejsca używania odbiornika, nie musi oznaczać sama przez się zaprzestania korzystania z niego, więc organ egzekucyjny będzie oceniał i stwierdzał wiarygodność Pani twierdzeń. Niestety obawiam się, że wobec niewyrejestrowania odbiornika sprawa może nie zakończyć się pomyślnie. Rejestracja temu właśnie służy – pobieraniu opłat. Jednakże warto spróbować, powołując się chociażby na brak posiadania odbiornika i wspomniany wyrok, bo skoro można zapłacić abonament, nie mając zarejestrowanego odbiornika, to analogicznie za jedynie zarejestrowany też nie powinno się płacić.

 

Jeżeli Pani w ciągu 7 dni od otrzymania upomnienia nie zapłaci, to wówczas najpewniej naczelnik urzędu skarbowego będzie prowadził egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Pocztę Polską.

 

Wówczas będzie Pani mogła wnieść zarzut (Pani go nazywa odwołaniem). Podstawę zarzutu może stanowić: wykonanie lub umorzenie w całości lub w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie lub nieistnienie obowiązku, odroczenie terminu wykonania obowiązku, błąd co do osoby zobowiązanego, niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym, brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego, prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny lub braki formalne tytułu wykonawczego.

 

Nieistnienie obowiązku miałoby wynikać właśnie z nieposiadania odbiornika, ale niestety nie mogę Pani zapewnić, że się uda na 100%, bo te przepisy nie są stanowione w interesie obywateli, tylko Skarbu Państwa. Jeżeli organ nie uwzględni zarzutu, dojdą niestety jakieś koszty postępowania egzekucyjnego, czego musi Pani mieć świadomość.

 

Do zarzutu natomiast powinna Pani załączyć wszystko to, co potwierdzi, że Pani zmieniła miejsce zamieszkania, umowę nabycia mieszkania czy wynajmu, orzeczenie o rozwodzie – np. jeśli w jego wyniku się Pani wyprowadziła, itd.

 

Na pocieszenie dodam, że znane są przypadki, kiedy ktoś wyrejestrował odbiornik i zgubił potwierdzenie, a poczta chciała egzekwować mimo to abonament, twierdząc, że nie wyrejestrowano odbiornika, a potem gdy znaleziono potwierdzenie, przepraszała.

 

Na zakończenie jeszcze dodam, że zgodnie z art. 10 u.o.a.: „w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę, o której mowa w art. 5 ust. 3, oraz odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu”. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty należności wymienionych w ust. 1 podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + trzy =

»Podobne materiały

Czy muszę zapłacić zaległości za abonament RTV?

Nie płaciłam za abonament RTV. Czy muszę zapłacić te zaległości? Dlaczego nikt nie nadał mi tego indywidualnego numeru, abym mogła zindywidualizować przelew za abonament? Czy musieli tak długo czekać z poinformowaniem dłużnika o kwocie zaległości? Poza tym opłacam kablówkę, w nazwie przelewu jest &b

 

Ujawnienie i zalegalizowanie dochodów z zakładów bukmacherskich

Jak jest z ujawnieniem i zalegalizowaniem dochodów, które obywatel Polski osiąga z zakładów bukmacherskich w internecie jako gracz (osoba fizyczna), ale poza terytorium Polski – w krajach, gdzie jest to legalne? Czy taki dochód podlega opodatkowaniu w Polsce?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »