Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy muszę zapłacić zaległości za abonament RTV?

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 05.12.2018

Nie płaciłam za abonament RTV. Czy muszę zapłacić te zaległości? Dlaczego nikt nie nadał mi tego indywidualnego numeru, abym mogła zindywidualizować przelew za abonament? Czy musieli tak długo czekać z poinformowaniem dłużnika o kwocie zaległości? Poza tym opłacam kablówkę, w nazwie przelewu jest „abonament”. Czyli co, zdublowane opłaty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy muszę zapłacić zaległości za abonament RTV?

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Jest jednak nie opłata za świadczenie usługi w stosunku cywilnoprawnym, ale rodzaj daniny publicznej (swoisty podatek) od samego faktu, że media publiczne realizują świadczenia publiczne na rzecz wszystkich, którzy mają dostęp do odbiorników. Oczywiście można dyskutować o jakości i potrzebie korzystania z tych mediów, każdy ma tu swoje zdanie, jednak z racji „publiczności” emisji każdy podlega obowiązkowi uiszczenia takiej opłaty. Ta opłata ma inny charakter niż abonament za usługę naliczany przez operatora telewizji cyfrowej. Tu płaci Pani za już konkretną pobieraną usługę, wyższą jakość, dodatkowe programy.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o abonamencie domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. I to jest podstawa do obciążania większości ludzi w naszym kraju tymi opłatami. Zresztą opłaty abonamentowe na rzecz nadawcy publicznego funkcjonują w większości państw.

 

Ustęp 3 artykuł 2 stanowi, że obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. Jeśli rejestracji nie dokonano, to nie ma możliwości ustalenia tego pierwszego terminu, z jakim powstaje obowiązek uiszczania abonamentu. Tę kwestię, braku rejestracji, reguluje art. 5 ustawy. Zgodnie z jego ustępem 1 odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. W ustępie 3 uregulowano sytuację, w której stwierdzono, że ktoś nie zarejestrował odbiornika, a go posiada. Otóż w przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Uiszczenie tej opłaty nie zwalnia od obowiązku uiszczania bieżącej opłaty abonamentowej za okres od dnia stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

 

Trzeba wyjaśnić, że opłaty abonamentowe przedawniają się jak większość należności publicznych z upływem 5 lat od daty, kiedy powstał obowiązek ich uiszczenia. Przez tyle lat Poczta Polska ma prawo żądać zapłaty zaległego abonamentu wraz z odsetkami.

 

Warto jeszcze wyjaśnić pewną kwestię związaną z zaległym abonamentem, bowiem zajmował się nią Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 1321/16. W wyroku wydanym w tej sprawie Sąd stwierdził, że obowiązek płacenia abonamentu został ustawowo uregulowany, począwszy od 1985 r. Problematykę opłat regulowały również przepisy ustawy z 1992 r. o radiofonii i telewizji. Zarejestrowanie odbiornika pod rządami tej ustawy, a nawet w okresie wcześniejszych regulacji bez jego późniejszego wyrejestrowania stanowi wystarczającą przesłankę istnienia obowiązku opłat abonamentowych wynikającą z obecnej ustawy.

 

Odnośnie przedawnienia opłaty abonamentowej wśród prawników istnieją właściwie same spory. Część z praktyków twierdzi wręcz, że opłaty te podlegają przedawnieniu jak zobowiązania cywilnoprawne okresowe, tj. w terminie trzech lat od daty wymagalności. To jednak margines. Znaczna większość przychyla się do przedstawionego przeze mnie poglądu o podleganiu abonamentu reżimowi Ordynacji podatkowej. Pośród tych prawników spierają się dwie grupy: jedni twierdzą, że jednak jako świadczenie okresowe abonament przedawnia się miesiąc do miesiąca od daty wymagalności (po upływie 5 lat), inni prezentują pogląd, że jako daniny publiczne podlegające ordynacji opłaty te muszą przedawniać się według reguł tam obowiązujących, czyli termin początkowy przedawnienia liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym dane zobowiązanie „podatkowe stało się wymagalne”. W przypadku przedawnienia zobowiązań z tytułu nieuiszczonej opłaty abonamentowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, co wynika wprost z ustawy o opłatach abonamentowych. Zagłębiając się w jej przepisy, należy wskazać na art. 70 § 1 tej ustawy, zgodnie z którym zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Oczywiście bieg terminu przedawnienia takiego zobowiązania może ulec przerwaniu lub zawieszeniu w określonych okolicznościach wskazanych w przepisach Ordynacji podatkowej. Zatem wobec tego okres przedawnienia dla opłaty abonamentowej wynosi 5 lat.

 

W tej sytuacji, przychylając się do argumentów zwolenników drugiego poglądu, należy stwierdzić, że wezwanie, które Pani otrzymała opiewa na zobowiązania jeszcze nieprzedawnione.

Zatem nie ma możliwości, by uniknąć zapłaty zaległego abonamentu, a w sytuacji braku rejestracji odbiornika kary za niewypełnienie tego obowiązku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + pięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki