.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Podjęcie pracy przez osobę niepełnosprawną pobierającą świadczenia

Mam 23 lata i jestem osobą niepełnosprawną ruchowo. Pobieram rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 500+ dla osób niepełnosprawnych oraz zasiłek z MOPS-u. Pojawiła się opcja pracy w stowarzyszeniu pozarządowym (organizacji pożytku publicznego), praca ta jest przy komputerze, więc bardzo chciałbym ją podjąć. Natomiast mam obawy odnośnie połączenia moich dochodów z pracą. Kompletnie się nie znam, co, jak i o ile mogę przekroczyć. Mam więc następujące pytania:
1. Dochód, którego nie mogę przekroczyć, to około 3800 zł. Co się do niego wlicza? 
2. Czy organizacja pożytku publicznego może strać się o dofinansowanie na pracownika z PFRON-u?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Podjęcie pracy przez osobę niepełnosprawną pobierającą świadczenia

Przychody osoby niepełnosprawnej

Aby Pana renta nie uległa zmniejszeniu, Pana przychód nie może przekroczyć kwoty 3820 zł 60 gr. Aby zaś nie uległa zawieszeniu, Pana przychód nie może przekroczyć kwoty 7095, 40 zł.

 

Art. 104 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, iż „prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3–8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2”. Ustęp 2 art. 104 wskazuje zaś, że „za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności”. Nadto ustęp 6 wskazuje, że „za przychód, o którym mowa w ust. 1, uważa się również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego”.

 

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, wskazać należy, że do przychodu tego wlicza się przychody:

 

 • z pracy na podstawie stosunku pracy;
 • z pracy na podstawie umowy zlecenia lub współpracy przy tej umowie;
 • z pracy na podstawie umowy agencyjnej lub współpracy przy tej umowie;
 • z pracy na podstawie umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub z współpracy przy tej umowie;
 • z pracy wykonywana na podstawie: umowy-zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu, umowy o dzieło - jeżeli umowę taką zawiera się z pracodawcą, z którym pozostaje się w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy (zawartej z innym podmiotem) wykonuje się pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje się w stosunku pracy,
 • z pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu;
 • z pracy nakładczej;
 • z pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych;
 • z odpłatnej pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 • ze stypendium sportowego;
 • ze sprawowania mandatu posła i posła do Parlamentu Europejskiego oraz senatora;
 • z wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej;
 • ze służby w służbach mundurowych;
 • z działalności wykonywanej za granicą;
 • z zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych;
 • z wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;
 • ze świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego;
 • z zasiłku wyrównawczego oraz dodatku wyrównawczego.

Zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia

Prawo do renty zostanie także zmniejszone, gdy obywatel osiąga przychód z dodatkowej pracy i jest wyłączony z obowiązku ubezpieczeń społecznych, ponieważ pobiera emeryturę lub rentę oraz gdy obywatel wykonuje dodatkową pracę, od której nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, bo opłaca już składki na te ubezpieczenia z innego tytułu.

 

Organ, ustalając przychód, od którego zależy, czy zmniejszy lub zawiesi świadczenie rentowe, uwzględnia kwotę, od której oblicza się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (jest to tzw. podstawa wymiaru składek). Przychód oznacza dochody bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu, czyli to są kwoty brutto, podane np. w umowie o pracę.

Świadczenia osoby niepełnosprawnej

Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych jest to świadczenie uzupełniające, które jest formą wsparcia finansowego. Zgodnie z ustawą o świadczeniu uzupełniającym świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych jest zwolnione z opodatkowania. Z tego wniosek, że nie wlicza się do przychodu od którego zależy prawo do zmniejszenia renty.

 

Co do zasiłków z MOPS-u, czyli tzw. świadczeń z pomocy społecznej wskazanych w art. 36 ustawy o pomocy społecznej, to te również nie są wymienione w art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS jako brane pod uwagę.

 

Tyle mówią przepisy, a praktyka organów rentowych jest jak zawsze różna, a interpretacje zmienne. Zachęcam więc bardzo do skonsultowania owej kwestii w zakładzie ZUS właściwym dla Pana miejsca zamieszkania. Ona nie powinna być inna, bowiem przepisy są oczywiste, ale da Panu gwarancję słuszności takiego rozumowania przez organy właściwe dla Pana miejscowości.

Dofinansowanie do wynagrodzenia za pracę osoby niepełnosprawnej

Co zaś się tyczy kwestii dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, to takie prawo przysługuje pracodawcy, a dokładniej:

 

 1. pracodawcy zatrudniającemu mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 2. pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6%,
 3. pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej.

 

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych:

 

 • na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 • przebywających na urlopie rodzicielskim,
 • przebywających na urlopach wychowawczych;
 • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej;
 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
 • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;
 • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

 

Organizacje pozarządowe mają prawo, aby zatrudniać pracowników. Są przy tym zobowiązane stosować przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu pracy.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe rozumie się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.

 

„1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3) spółdzielnie socjalne;

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

– prowadzące działalność pożytku publicznego”.

 

Jeśli powyższe podmioty posiadają stan zatrudnienia zgodny z tym wskazanym wcześniej, to nie ma przeszkód, aby ubiegały się o owe dofinansowanie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu