Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o przyznanie lokalu socjalnego

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 16.09.2014

Chciałabym złożyć wniosek o przyznanie lokalu socjalnego. Nie mam prawa do żadnego lokalu. Obecnie wynajmuję mieszkanie, ale za dwa miesiące stracę i tę możliwość. Mam 20-letniego syna, który się uczy. Lokal komunalny mi nie przysługuje, nie mam pieniędzy, aby kupić mieszkanie. Czy mogę starać się o lokal socjalny? Gdzie złożyć stosowny wniosek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniosek o przyznanie lokalu socjalnego

Kto może ubiegać się o przyznanie lokalu socjalnego?

Umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy. Tym samym należy ustalić, jaka jest treść uchwały obowiązującej w gminie, w której Pani zamieszkuje, celem sprawdzenia, czy spełnia Pani warunki do uzyskania prawa do lokalu socjalnego. Niestety musi mieć Pani świadomość, iż spełnienie warunku dochodowego nie jest równoznaczne z tym, iż otrzyma Pani od razu lokal socjalny. Niekiedy na lokal socjalny oczekuje się kilka lat. Wszystko więc zależy od możliwości Pani gminy.

 

Wniosek o przyznanie lokalu socjalnego należy złożyć w gminie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające dochody wszystkich dorosłych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz występujące warunki mieszkaniowe.

Czy sąd w postępowaniu eksmisyjnym może przyznać lokal socjalny?

Warto pamiętać, iż lokal socjalny może przyznać również sąd w postępowaniu eksmisyjnym, jeśli osoba, względem której ma zostać orzeczona eksmisja, była lokatorem w rozumieniu ustawy, a więc była najemcą lokalu lub osobą używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności.

 

W postępowaniu eksmisyjnym sąd z urzędu orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy (art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego). Sąd, badając, czy zachodzą przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego, bierze pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania z lokalu oraz szczególną sytuację materialną i rodzinną osób, względem których zostanie orzeczona eksmisja.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

 

  1. kobiety w ciąży,
  2. małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
  3. obłożnie chorych,
  4. emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
  5. osoby posiadającej status bezrobotnego,
  6. osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

    – chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Orzeczenie eksmisji i jednocześnie ustalenie prawa do lokalu socjalnego

Jeśli sąd w wyroku eksmisyjnym ustali prawo do lokalu socjalnego, to wstrzyma wykonanie eksmisji do czasu zaoferowania przez gminę lokalu socjalnego. Tym samym osoby, względem których sąd orzekł eksmisję i jednocześnie ustalił prawo do lokalu socjalnego, mogą zamieszkiwać w dotychczasowym lokalu aż do czasu dostarczenia im przez gminę lokalu socjalnego. W czasie oczekiwania na lokal socjalny eksmitowani winni uiszczać tzw. odszkodowanie w wysokości czynszu. Jednak gdy eksmitowani nie będą uiszczać ww. odszkodowania, właściciel może dochodzić jego zapłaty od gminy.

Jeżeli dobrowolnie nie wyprowadzi się Pani z zajmowanego obecnie lokalu, to istnieje prawdopodobieństwo, iż właściciel wystąpi przeciwko Wam do sądu z pozwem o eksmisję. W takim przypadku sąd będzie musiał z urzędu ustalić, czy służy Wam prawo do lokalu socjalnego. W przypadku orzeczenia eksmisji bez lokalu socjalnego właściciel będzie mógł Was eksmitować do schroniska, chyba że gmina wskaże pomieszczenie tymczasowe. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się na czas oznaczony, nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus IV =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki