Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja długu z pensji najniższej krajowej

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 16.10.2017

Otrzymałem karę od urzędu skarbowego, łącznie 500 tys. zł za błędnie płacony podatek. Od decyzji się odwołałem. Obecnie oczekuję na odpowiedz od naczelnika urzędu skarbowego. Pracuję na pełny etat, otrzymuję najniższą krajową. Jestem osobą zamieszkałą przy rodzinie, posiadam jedynie auto (współwłaściciel mój tata) – wartość 4000 zł oraz telewizor – wartość 1100 zł. Czy komornik może egzekwować dług z pensji, którą posiadam (najniższa krajowa)? Jeżeli tak, to jaki procent zostanie pobrany z mojej wypłaty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 9 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy (podobnie wedle art. 833 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Na mocy art. 871 Kodeksu pracy:

 

„§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

 

§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy”.

 

Przy tym wskazać należy, że sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne mogą być potrącane z wynagrodzenia za pracę:

 

„Art.  87. 

§ 1. Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108.

 

§ 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1.

§ 3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

 

1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia;

2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.

 

§ 4. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § 1 pkt 1 = trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108.

 

§ 5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród 7, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

 

§ 6. (uchylony).

 

§ 7. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

 

§ 8. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia”.

 

Z powyższego wynika, że z Pana minimalnego wynagrodzenia komornik nie będzie mógł ściągać należności. Trzeba jednak mieć na względzie, że jeśli komornik ściągałby wynagrodzenie nie przez zajęcie wynagrodzenia (tj. poprzez wysłanie wezwania do pracodawcy, by dane kwoty przekazywał komornikowi), a poprzez egzekucję z rachunków bankowych, kwotą wolną od zajęcia w każdym miesiącu byłaby kwota 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Komornik zatem mógłby ściągnąć 25% wynagrodzenia. Zgodnie z art. 54 Prawa bankowego:

 

„1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonym dla kilku osób fizycznych są wolne od zajęcia do wysokości określonej w ust. 1, niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku”.

 

Zgodnie z art. 8 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jeśli wykaże Pan, że od roku produkcji telewizora upłynęło więcej niż 5 lat, telewizor nie będzie podlegał egzekucji. Egzekucję z udziału we współwłasności samochodu można natomiast przeprowadzić, przy czym w takim wypadku Pana tata będzie mógł „wykupić” ten udział.

 

Podaję, że nie proszę o sprecyzowanie, z czego konkretnie wynika należność, bowiem dla podanych wyżej rozstrzygnięć nie będzie to miało znaczenia z uwagi na, jak wskazałam na początku podobne uregulowania egzekucji administracyjnej i egzekucji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - cztery =

»Podobne materiały

Deportacja za niespłacone długi – czy to możliwe?

Od paru lat mieszkam za granicą – założyłem tutaj rodzinę. W międzyczasie zostałem eksmitowany z mieszkania w Polsce za długi (nie było mnie przy tym). Po jakim czasie ulegają przedawnieniu długi czynszowe (wraz z odsetkami)? Czy mogę zostać deportowany do Polski za niespłacone długi? Czy mogę

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »