Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Eksmisja a odmowa przyjęcia lokalu socjalnego

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 30.03.2009

Otrzymałam wyrok sądowy orzekający eksmisję z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Przydzielono mi lokal socjalny. Moje pytanie dotyczy odmowy przyjęcia lokalu socjalnego – czy jest taka możliwość? Do chwili obecnej nie zawarłam umowy najmu lokalu socjalnego. Zaznaczam, że jeszcze w tym miesiącu wpłacę część zadłużenia oraz zwrócę się do obecnego właściciela lokalu o rozłożenie pozostałej części na raty i o ewentualne umorzenie odsetek.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Eksmisja a odmowa przyjęcia lokalu socjalnego

Wyrok nakazujący opuszczenie lokalu i uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie lokatorów w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których dotyczy nakaz. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

 

Natomiast zgodnie z ust. 6 art. 14 ustawy, orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.  

Odrzucenie przez eksmitowanego oferowanego przez gminę lokalu socjalnego

Jak z powyższych przepisów wynika, eksmisję wstrzymuje się do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego (a nie do czasu zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego).

 

Jeżeli gmina przedstawi Pani ofertę zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, spełniającego ustawowe warunki dla takich lokali, a Pani odrzuci tę ofertę, to eksmisja będzie mogła być wykonana.

 

Warunki, jakie powinien spełniać lokal socjalny, określa art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie lokatorów. Stosownie do tego przepisu lokal socjalny to lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego – 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że jeżeli właściciel mieszkania złożył (złoży) u komornika wniosek o przeprowadzenie eksmisji, a Pani odmówi przyjęcia oferty zawarcia umowy lokalu socjalnego, jaką przedstawi Pani gmina, to eksmisja będzie mogła zostać wykonana. Nieuzasadniona odmowa zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, który spełnia wymogi określone przepisami prawa, spowoduje bezpowrotne wygaśnięcie takiego uprawnienia.

Odmowa przyjęcia oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

W razie odmowy przyjęcia oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nie będą Państwo eksmitowani na bruk.

 

Zgodnie z art. 1046 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego, wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik wstrzyma wykonanie czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie.

Pomieszczenie tymczasowe dla osoby eksmitowanej

Stosownie do § 6 art. 1046 K.p.c. tymczasowe pomieszczenie powinno:

  1. nadawać się do zamieszkania,
  2. zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę,
  3. znajdować sięw tej samej miejscowości lub pobliskiej, jeżeli zamieszkanie w tej miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunków życia osób przekwaterowywanych.

 

Natomiast stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie, tymczasowe pomieszczenie powinno:

  1. posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem,
  2. posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne,
  3. posiadać możliwość ogrzewania,
  4. posiadać niezawilgocone przegrody budowlane,
  5. zapewniać możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków.

 

Pomieszczenie tymczasowe może mieć o wiele gorsze warunki zamieszkiwania niż lokal socjalny.

 

To, że spłaci Pani zadłużenie czynszowe, nie zmieni Pani sytuacji. Spłata zadłużenia nie przywróci prawa najmu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus IX =

»Podobne materiały

Prawo współmałżonka do majątku spółki jawnej

Czy w przypadku rozwodu współmałżonek może żądać podziału majątku będącego częścią majątku spółki jawnej? Jedno z małżonków jest wspólnikiem w spółce jawnej i posiada 60% udziałów w spółce, w tym również w majątku spółki, który stanowią nieruchomości. Co się dzieje z udziałem wspólnika w p

 

Czy mogę wynająć mieszkanie należące do nieletniej córki?

Moja nieletnia córka odziedziczyła po ojcu mieszkanie, mamy prawomocny wyrok sądu stwierdzający nabycie spadku. Jestem prawnym opiekunem córki i mieszkanie chciałabym wynająć. Czy potrzebuję zgody sądowej (lub innej) na zawarcie umowy najmu? Co powinnam zrobić, aby wynajmować mieszkanie zgodnie z pr

 

Ustanowienie doradcy tymczasowego

Moja córka niedługo kończy 18 lat. Ma orzeczone upośledzenie w stopniu znacznym. Rozwiodłam się z jej ojcem, który płaci alimenty, ale unika jakichkolwiek kontaktów z dzieckiem (mimo że zobowiązał go do nich sąd), nie interesuje się jego rozwojem. Czeka nas teraz sprawa o ubezwłasnowolnienie i

 

Sprzedaż mieszkania w imieniu matki

Moja mama ma 85 lat. Do niedawna mieszkała sama w mieszkaniu, które jest jej własnością. Ponieważ ma niewielką emeryturę, ja płaciłam za czynsz, gaz, prąd i telewizję. Aktualnie mama nie może chodzić i wymaga całodobowej opieki, więc zamieszkała z moją siostrą. Mamy mieszkanie stoi puste, a ja

 

Skuteczne doręczenie pisma

Jestem zameldowany w budynku mieszkalno-gospodarczym, który wynajmuję pewnej firmie (mieszkam gdzie indziej). Dowiedziałem się, że razem z korespondencją firmową listonosz dostarczył tam list zaadresowany do mnie, zawierający wezwanie do zapłaty. Nikt mnie o tym nie poinformował, nigdzie nie ma moje

 

Opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej

Co biegły z zakresu medycyny sądowej miał na myśli, stwierdzając, że obrażenia ciała, jakich mogłem doznać jako poszkodowany w wypadku, spowodowały naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni w rozumieniu art. 157 § 2 Kodeksu karnego? Przecież to

 

Pozew o przyznanie lokalu socjalnego

W 2009 r. został wydany wyrok eksmisyjny bez prawa do lokalu socjalnego z tego względu, że wszyscy domownicy pracowali. Czy można obecnie złożyć do sądu pozew o przyznanie lokalu socjalnego, ponieważ dwie osoby są chore i mają rentę?

 

Kupno mieszkania a eksmisja sprzedającego

Chcę kupić mieszkanie od starszej pani, która po spisaniu aktu notarialnego i zapłacie, chce jeszcze pozostać w mieszkaniu 3 miesiące. Jak się nie wyprowadzi to jakie są szanse jej eksmisji? Jak się prawnie zabezpieczyć przed takim ryzykiem?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »