Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przerwanie nauki a zapłata czesnego

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 26.03.2009

Na początku roku szkolnego rozpocząłem naukę w szkole prywatnej. W umowie napisano, że „§ 4 W przypadku rezygnacji Słuchacza z kształcenia w Szkole albo skreślenia z listy Słuchaczy w trakcie roku szkolnego (...) Słuchacz jest zobowiązany do zapłacenia pełnej kwoty czesnego za cały okres nauki przewidziany dla danego kierunku\". Chcę teraz zrezygnować. Jakie grożą mi konsekwencje i czy faktycznie będę musiał zapłacić całe czesne, mimo że nie będę uczniem tej szkoły? Do tej pory wszystkie opłaty uiszczałem regularnie.  


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przerwanie nauki a zapłata czesnego

Klauzula abuzywna

Bez wątpienia § 4 umowy stanowi klauzulę abuzywną, czyli zabronioną, która w konsekwencji pokrywa się z przesłankami z dwóch punktów katalogu klauzul abuzywnych zawartych w Kodeksie cywilnym, tj. z:

  • art. 3853 pkt 13 K.c. – przewidując obowiązek zapłaty za całość świadczenia lub utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy;
  • art. 3853 pkt 16 K.c. – nakładając wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy.

 

Dlatego też sposób rezygnacji z dalszych usług edukacyjnych szkoły jest prosty (zwłaszcza że z treści pytania wynika, że jeszcze nie uiścił Pan należności za przyszły okres), ponieważ odzyskanie już wpłaconej kwoty na pewno trwałoby nieco dłużej.

 

W zaistniałej sytuacji należy jedynie zadbać o prawidłową formę i treść rozwiązania umowy oraz o odpowiednie uzasadnienie bezprawności żądania szkoły, aby osoba rezygnująca z jej usługi płaciła za przysłowiowe nic.

Jak rozwiązać umowę o kształcenie w szkole prywatnej?

W tym celu niezbędne będzie złożenie pisemnego wypowiedzenia umowy. Proszę zadbać, by osoba przyjmująca wypowiedzenie potwierdziła na Pana egzemplarzu podpisem i datą wpływ wypowiedzenia.

 

Po oznaczeniu stron umowy i charakteru pisma (wypowiedzenie umowy) należy na początku wyraźnie napisać, kto, z jaką datą i jaką umowę wypowiada i rozwiązuje. Natomiast w uzasadnieniu proszę poinformować, że nie uiści Pan opłat za cały okres, stosownie do wymogów § 4 umowy, ponieważ postanowienia tam zawarte są klauzulami zabronionymi (abuzywnymi), dlatego nie będzie ich Pan respektował i nie uiści nic ponad kwoty wpłacone za dotychczasową naukę. Proszę tez wykazać, jakie koszty z tego tytułu już Pan poniósł.

 

Do uzasadnienia może Pan wykorzystać niżej cytowane fragmenty raportu UOKIK z kontroli wzorców umownych stosowanych przez szkoły w ramach usługi edukacyjnej. W tych fragmentach odnajdzie Pan zarówno przykładowe klauzule uznane przez prezesa UOKiK jako klauzule niedozwolone, jak i wyjaśnienie przyczyn i istoty braku podstaw do zatrzymania czy żądania przez szkołę pełnej kwoty, gdy konsument zrezygnuje z usługi.

 

Oto one (proszę się na nie powołać dla poparcia zasadności swych racji w piśmie do szkoły):

Porzucenie nauki w szkole prywatnej a zwrot opłaty wpisowej

„Należy zaznaczyć, że postanowienia wyłączające możliwość zwrotu opłaty wpisowej mogą stanowić klauzule abuzywną, jeżeli kwota wpisowego jest wysoka i nieadekwatna do rzeczywiście ponoszonych przez Szkołę kosztów administracyjnych, szczególnie w sytuacji, kiedy konsument odstępuje od umowy tuż po jej zawarciu, kiedy Szkoła mogła jeszcze nie spełnić wszystkich świadczeń, za które została pobrana opłata wpisowa.

 

Analogicznie sprawa wygląda w przypadku czesnego opłaconego jednorazowo. Dzięki postanowieniom umownym tej treści Szkoła zastrzega sobie, że wpłacone czesne nie podlega zwrotowi, również bez względu na moment odstąpienia konsumenta od umowy. Wydaje się zasadnym fakt obciążenia studenta kosztami z tytułu czesnego za okres, w którym faktycznie pobierał naukę i Szkoła świadczyła na jego rzecz usługi edukacyjne, tj. za okres, kiedy przysługiwał mu status studenta. Natomiast po odstąpieniu przez konsumenta od umowy strony umowy powinny dokonać rozliczenia zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego”. (...)

 

„Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował m.in. następujące postanowienia:

  1. Student skreślony z listy studentów na mocy postanowień pkt 5.5. zobowiązany jest do uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Uczelni, w tym także zobowiązań finansowych. Uregulowanie tych zobowiązań jest warunkiem zwrotu dokumentów studenta.
  2. Student może rozwiązać umowę ze skutkiem na koniec roku akademickiego, tj. 30 września każdego roku. W trakcie okresu wypowiedzenia Student zobowiązany jest do uiszczania rat czesnego w pełnym zakresie.
  3. Student, który złożył oświadczenie o rezygnacji lub został zawieszony w prawach studenta w trakcie semestru i wnosi opłatę semestralną w ratach, jest zobowiązany do opłaty wszystkich rat czesnego do końca semestru, w którym złożył oświadczenie o rezygnacji lub został zawieszony w prawach studenta.
  4. W przypadku pisemnej rezygnacji przez studenta bądź skreślenia studenta z listy studentów przez uczelnię w terminie do 15 września każdego roku lub w trakcie trwania nauki podczas pierwszego, drugiego lub trzeciego roku studiów student traci kwotę wpisowego oraz zobowiązany jest do zapłacenia 100% czesnego za miesiące pozostałe do końca roku akademickiego przerwania studiów.
  5. W przypadku przerwania studiów w czasie semestru Student obowiązany jest do natychmiastowego pisemnego powiadomienia Dziekana (...) o swojej rezygnacji i uiszczenia czesnego za cały rok akademicki. Jeżeli Student korzystał z promocji dotyczących opłat, zobowiązany jest do uiszczenia czesnego za cały rok akademicki w pełnej wysokości, tj. bez promocji.
  6. W każdym przypadku skreślenia z listy studentów wydanie dokumentów Studentowi nastąpi po uregulowaniu przez Niego czesnego za rok akademicki, w którym nastąpiło skreślenie”.

Czy po rozwiązaniu umowy ze szkołą prywatną można żądać zwrotu wpłaconej kwoty?

„Wyżej zakwestionowane postanowienia zobowiązują konsumenta do uiszczenia zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części, jednocześnie w wielu przypadkach przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie Szkoły. Z ich treści wynika, iż konsument bez względu na okoliczności będzie pozbawiony możliwości uzyskania zwrotu wpłaconej kwoty. Przepisy kodeksu cywilnego regulują wyczerpująco kwestię świadczeń stron na wypadek odstąpienia od umowy-zlecenia. Jeśli konsument decyduje się wypowiedzieć umowę bez ważnych powodów, obowiązany jest zapłacić przyjmującemu zlecenie (Szkole) wynagrodzenie za dotychczas dokonane czynności, ponieść koszt wydatków poczynionych w celu należytego wykonania zlecenia, a ponadto winien naprawić szkodę. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania należy odliczyć choćby wartość zaoszczędzonego przez przedsiębiorcę świadczenia, co wyklucza możliwość ustalenia wysokości odszkodowania na poziomie równym opłacie za świadczenie usług edukacyjnych (art. 746 K.c.).”

 

W argumentacji pisma proszę wykorzystać powyższe.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + trzy =

»Podobne materiały

Dofinansowanie stanowiska pracy z urzędu pracy a wypowiedzenie

Mój pracodawca dostał na dofinansowanie mojego stanowiska pracy z urzędu pracy określoną ilość pieniędzy. Warunki pracy się nie zgadzają. Pracuję po 300 kilka godzin w miesiącu. Chciałem złożyć wypowiedzenie, ale na umowie nie ma zapisu o możliwości jej wypowiedzenia. Z drugiej jednak strony umowa j

 

Wypowiedzenie najmu przy współwłasności

Znalazłem w internecie taką opinię: „[...] Co do zasady, wypowiedzenie umowy najmu najemcy lokalu znajdującego się w nieruchomości wspólnej, nie będzie mogło być potraktowane jako czynność zachowawcza, którą może podjąć każdy ze współwłaścicieli. Co do zasady czynność taka będzie należała

 

Wypowiedzenie przez najemcę umowy najmu lokalu użytkowego zawartej na czas określony

Problem dotyczy wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego. Wiążąca mnie, jako najemcę, umowa zawarta jest na czas oznaczony (10 lat). Może być rozwiązana za porozumieniem stron w każdym czasie. Nadto może być rozwiązana przez wynajmującego bez wypowiedzenia, gdy najemca dopuści się opóźnienia w za

 

Odzyskanie zaliczki przekazanej bez pokwitowania

Pracowała u mnie firma X, która wykonała prace w domu. Prace zostały wykonane i rozliczone. Dogadałem się z pracownikami na kolejną pracę, mieli wykonać ocieplenie poddasza i montaż płyt KG. Na poczet prac na poddaszu dałem im zaliczkę w wysokości 3000 zł. Zaliczkę dałem bez jakiegokolwiek pokwitowa

 

Brak zapłaty za usługę i wypowiedzenie umowy

Zawarłam umowę na prowadzenie usług księgowych, po wykonaniu których wystawiam fakturę. Spółka, z którą zawarłam umowę, nie dokonuje płatności za te faktury od lutego do chwili obecnej. Urosła już bardzo duża kwota. W umowie napisano: „Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Rozwiązanie um

 

Deweloper opóźnia podpisanie aktu notarialnego i proponuje aneks do umowy

Zawarłam z deweloperem umowę przedwstępną na zakup mieszkania. Wpłaciłam całą kwotę oraz odebrałam klucze. Zgodnie z umową do końca września 2010 r. powinnam podpisać ostateczną umowę w formie aktu notarialnego. Deweloper nie dotrzymał terminu i proponuje mi podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej

 

Dowody sprzedaży

Prowadzę firmę księgarską. Zamierzam wprowadzić dodatkowo skup (za gotówkę) i sprzedaż książek używanych. Jakie powinny być dowody zakupu (szczegóły) oraz co ma widnieć na dowodzie sprzedaży. Jaka stawka VAT będzie właściwa?

 

Przedwstępna umowa kupna mieszkania własnościowego bez księgi wieczystej

Jutro podpisuję umowę przedwstępną kupna spółdzielczego mieszkania własnościowego bez księgi wieczystej. Jakie zapisy powinna zawierać umowa, aby była dla mnie bezpieczna? Jakie dokumenty powinnam zweryfikować? Co zawrzeć w treści, jeśli będę potrzebowała księgi wieczystej do wzięcia kredytu hipotec

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »