.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Brak zapłaty za usługę i wypowiedzenie umowy

• Autor: Eliza Rumowska

Zawarłam umowę na prowadzenie usług księgowych, po wykonaniu których wystawiam fakturę. Spółka, z którą zawarłam umowę, nie dokonuje płatności za te faktury od lutego do chwili obecnej. Urosła już bardzo duża kwota. W umowie napisano: „Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy może zgłosić każda ze stron za pisemnym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec trzeciego miesiąca kalendarzowego od daty skutecznego zawiadomienia”. Chciałam wypowiedzieć umowę, wysyłając e-mail, fax i list polecony w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia. Czy mogę tak postąpić? Dalsze wykonywanie usług naraża mnie na utratę płynności finansowej, a co za tym idzie – na likwidację działalności.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Brak zapłaty za usługę i wypowiedzenie umowy

Odstąpienie od umowy z uwagi na niewykonanie zobowiązań po stronie usługobiorcy

Powiem wprost: jako usługodawca nie tylko Pani ma prawo, ale wręcz powinna Pani niezwłocznie wykonać czynności, które uwolnią Panią od tego nierentownego zobowiązania i które doprowadzą do egzekucji zaległych należności z faktur. Najstosowniejszą z dróg w mojej ocenie w tym przypadku będzie odstąpienie od umowy z uwagi na niewykonanie zobowiązań po stronie usługobiorcy, polegające na nieregulowaniu umówionej należności za świadczenie usług.

 

Usługi księgowe to z prawnego punktu widzenia zobowiązanie polegające na umówionym świadczeniu realizowanym bądź jako dzieło, bądź jako zlecenie (w zależności od przyjętych w umowie konstrukcji świadczenia). Istotą takiego zobowiązania jest wzajemność, w sensie art. 487 § 2 K.c.: „Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej”.

 

Polega to na tym, że Pani jako usługobiorca świadczy usługi księgowe w zamian za zapłatę ceny umówionej, klient zaś jako usługodawca ma zapłacić za usługę. Jeżeli którakolwiek ze stron nie spełnia swego świadczenia mamy do czynienia z niewykonaniem zobowiązań, co w pełni uzasadnia odstąpienie od tejże umowy w trybie art. 491 § 1 K.c.:

 

„Art. 491 § 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jak postąpić z nieuczciwym zleceniodawcą niewywiązującym się z umowy?

W praktyce należy postąpić następująco:

    1. wystosować pisemne wezwanie do wykonania zobowiązania, tj. z zapłaty za świadczone usługi na podstawie wystawionych faktur i umowy, oraz wyznaczyć termin (np. 7 dni od doręczenia pisma) wykonania zobowiązania, informując, że po upływie tego terminu nastąpi:
      • odstąpienie od umowy,
      • skierowanie sprawy na drogę sądową w celu wyegzekwowania należności z umowy w wysokości wskazanej w fakturach.

 

Warto dodać formułkę, że brak odpowiedzi uznaje się za odmowę wykonania zobowiązania. Pismo należy doręczyć za potwierdzeniem odbioru.

 

  1. W razie braku spełnienia świadczenia w ww. terminie należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 § 1 K.c. i doręczyć je za potwierdzeniem odbioru. Z datą doręczenia oświadczenia uznaje się je za skuteczne, czyli umowa przestaje obowiązywać.

 

Co do zaległej zapłaty, proponuję w razie braku realizacji zobowiązania skierować sprawę do sądu w trybie uproszczonym o wydanie nakazu zapłaty – faktury i wezwanie (pkt. 1) są pełnym materiałem dowodowym w takiej sprawie. Wnioskując dodatkowo o nadanie klauzuli natychmiastowej wykonalności, można szybko z pomocą komornika wyegzekwować zaległość.

 

Myślę, że nie warto czekać, tylko niezwłocznie przystąpić do działania, bo to zobowiązanie, zamiast przynosić zysk, jest dla Pani ciężarem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Eliza Rumowska

Administrator portalu ePorady24, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego prawniczka. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie konsumenckim (reklamacje, gwarancje itp.). Z serwisem ePorady24 związana od początku jego istnienia, obecnie udziela porad w najbardziej złożonych sprawach. W swej wieloletniej karierze pracowała jako powiatowy rzecznik konsumentów, sekretarz gminy, inspektor ds. kredytów oraz radca w TP SA. Od 2008 r. prowadzi własne biuro prawne, jako prokurent obsługuje trzy spółki prawa handlowego, współpracuje z samorządem terytorialnym przy realizacji programów dotowanych z UE.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu