Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak zapłaty za usługę i wypowiedzenie umowy

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 24.02.2009

Zawarłam umowę na prowadzenie usług księgowych, po wykonaniu których wystawiam fakturę. Spółka, z którą zawarłam umowę, nie dokonuje płatności za te faktury od lutego do chwili obecnej. Urosła już bardzo duża kwota. W umowie napisano: „Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy może zgłosić każda ze stron za pisemnym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec trzeciego miesiąca kalendarzowego od daty skutecznego zawiadomienia”. Chciałam wypowiedzieć umowę, wysyłając e-mail, fax i list polecony w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia. Czy mogę tak postąpić? Dalsze wykonywanie usług naraża mnie na utratę płynności finansowej, a co za tym idzie – na likwidację działalności.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak zapłaty za usługę i wypowiedzenie umowy

Odstąpienie od umowy z uwagi na niewykonanie zobowiązań po stronie usługobiorcy

Powiem wprost: jako usługodawca nie tylko Pani ma prawo, ale wręcz powinna Pani niezwłocznie wykonać czynności, które uwolnią Panią od tego nierentownego zobowiązania i które doprowadzą do egzekucji zaległych należności z faktur. Najstosowniejszą z dróg w mojej ocenie w tym przypadku będzie odstąpienie od umowy z uwagi na niewykonanie zobowiązań po stronie usługobiorcy, polegające na nieregulowaniu umówionej należności za świadczenie usług.

 

Usługi księgowe to z prawnego punktu widzenia zobowiązanie polegające na umówionym świadczeniu realizowanym bądź jako dzieło, bądź jako zlecenie (w zależności od przyjętych w umowie konstrukcji świadczenia). Istotą takiego zobowiązania jest wzajemność, w sensie art. 487 § 2 K.c.: „Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej”.

 

Polega to na tym, że Pani jako usługobiorca świadczy usługi księgowe w zamian za zapłatę ceny umówionej, klient zaś jako usługodawca ma zapłacić za usługę. Jeżeli którakolwiek ze stron nie spełnia swego świadczenia mamy do czynienia z niewykonaniem zobowiązań, co w pełni uzasadnia odstąpienie od tejże umowy w trybie art. 491 § 1 K.c.:

 

„Art. 491 § 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki”.

Jak postąpić z nieuczciwym zleceniodawcą niewywiązującym się z umowy?

W praktyce należy postąpić następująco:

    1. wystosować pisemne wezwanie do wykonania zobowiązania, tj. z zapłaty za świadczone usługi na podstawie wystawionych faktur i umowy, oraz wyznaczyć termin (np. 7 dni od doręczenia pisma) wykonania zobowiązania, informując, że po upływie tego terminu nastąpi:
      • odstąpienie od umowy,
      • skierowanie sprawy na drogę sądową w celu wyegzekwowania należności z umowy w wysokości wskazanej w fakturach.

 

Warto dodać formułkę, że brak odpowiedzi uznaje się za odmowę wykonania zobowiązania. Pismo należy doręczyć za potwierdzeniem odbioru.

 

  1. W razie braku spełnienia świadczenia w ww. terminie należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 § 1 K.c. i doręczyć je za potwierdzeniem odbioru. Z datą doręczenia oświadczenia uznaje się je za skuteczne, czyli umowa przestaje obowiązywać.

 

Co do zaległej zapłaty, proponuję w razie braku realizacji zobowiązania skierować sprawę do sądu w trybie uproszczonym o wydanie nakazu zapłaty – faktury i wezwanie (pkt. 1) są pełnym materiałem dowodowym w takiej sprawie. Wnioskując dodatkowo o nadanie klauzuli natychmiastowej wykonalności, można szybko z pomocą komornika wyegzekwować zaległość.

 

Myślę, że nie warto czekać, tylko niezwłocznie przystąpić do działania, bo to zobowiązanie, zamiast przynosić zysk, jest dla Pani ciężarem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus X =

07.01.2019

Wydaje mi się, że opisanie w/w sytuacji z chęcią odzyskania zaległości to chyba tylko fragment problemu.
Biuro pewnie w umowie miało klauzulę o możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy w określonych przypadkach.
Jednak w takiej sytuacji powstają co najmniej dwa problemy:
Pierwszy problem, to temat rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych. W zależności od terminu, im bliżej końca roku, tym bardziej pilna konieczność rozliczenia podatnika w US i ZUS. Jeżeli biuro zaprzestaje świadczenia usługi a posiadając wszystkie dokumenty niezbędne do tego celu, uniemożliwia dokonanie tego przez podatnika.
Drugi problem, to dokumenty podatnika. Czy biuro może w tej sytuacji może nadal przetrzymywać te dokumenty, aż do czasu rozprawy sądowej czy też powinno je oddać ? To oczywiście pozbawia biuro jedynego środka nacisku na podatnika. Takie przetrzymanie dokumentów w zasadzie spowoduje kolejne kary dla podatnika ze strony US i ZUS. To niestety uderzy też rykoszetem w ewentualnych pracowników podatnika, zupełnie niewinnych w tym przypadku. To może chyba mieć konsekwencje dla biura poprzez pozwy tychże pracowników.
Sprawa ciekawa dla prawnika, czyż nie ?

ROMAN

07.01.2019

Wydaje mi się, że opisanie w/w sytuacji z chęcią odzyskania zaległości to chyba tylko fragment problemu.
Biuro pewnie w umowie miało klauzulę o możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy w określonych przypadkach.
Jednak w takiej sytuacji powstają co najmniej dwa problemy:
Pierwszy problem, to temat rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych. W zależności od terminu, im bliżej końca roku, tym bardziej pilna konieczność rozliczenia podatnika w US i ZUS. Jeżeli biuro zaprzestaje świadczenia usługi a posiadając wszystkie dokumenty niezbędne do tego celu, uniemożliwia dokonanie tego przez podatnika.
Drugi problem, to dokumenty podatnika. Czy biuro może w tej sytuacji może nadal przetrzymywać te dokumenty, aż do czasu rozprawy sądowej czy też powinno je oddać ? To oczywiście pozbawia biuro jedynego środka nacisku na podatnika. Takie przetrzymanie dokumentów w zasadzie spowoduje kolejne kary dla podatnika ze strony US i ZUS. To niestety uderzy też rykoszetem w ewentualnych pracowników podatnika, zupełnie niewinnych w tym przypadku. To może chyba mieć konsekwencje dla biura poprzez pozwy tychże pracowników.
Sprawa ciekawa dla prawnika, czyż nie ?

HALINA

»Podobne materiały

Choroba zawodowa wychowawcy w ośrodku szkolno-wychowawczym

Jestem nauczycielem w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Wiele lat pracowałam jako wychowawca. Musiałam ciągle dźwigać wychowanków, którzy często mieli nadwagę i ociężałość fizyczną oraz umysłową. Wskutek tego dźwigania mój kręgosłup uległ uszkodzeniu i przeszłam operację. Obecnie nadal pracuj

 

Czy zrzeczenie się dziedziczenia zwalnia z obowiązku alimentacyjnego?

Mieszkam wraz z moim partnerem i dzieckiem za granicą. Zamierzamy się wkrótce pobrać. W związku z tym chciałabym wyjaśnić zakres moich obowiązków wobec mojej matki, która mieszka w Polsce. Matka pobiera emeryturę, jednak wiem, że to niezupełnie wystarcza jej na pokrycie wydatków. Wiem, że zaciągnęła

 

Udziały w spółce cywilnej a podział majątku

Mój mąż jest udziałowcem w spółce cywilnej. Posiada 40% udziałów, jego mama 10%, a brat 50%. Gdybyśmy się zdecydowali na rozwód, czy mam jakiekolwiek prawo do udziałów w spółce cywilnej? Jestem w niej zatrudniona jako pracownik. Mąż udziały w spółce dostał od swoich rodziców już po ślubie, a dodatko

 

Wypis z księgi wieczystej na podstawie wyroku rozwodowego

Mąż rozwiódł się ze swoją pierwszą żoną 18 lat temu. Dokonano podziału majątku, jemu przypadł dom z obowiązkiem spłaty żony. Obecnie chcielibyśmy sprzedać tę nieruchomość, ale nie wiemy, czy na podstawie wyroku rozwodowego można wypisać z księgi wieczystej jego byłą żonę? Co powinien zrobi

 

Zmiana powierzchni mieszkania

Postanowiłem kupić mieszkanie w Krakowie. W 2010 r. podpisałem umowę przedwstępną z deweloperem. W umowie jest napisane, że na ostateczną cenę mieszkania będzie miała wpływ m.in. zmiana powierzchni mieszkania wynikająca z różnic obmiarowych (z zastrzeżeniem, iż w wypadku powierzchni m

 

Roszczenia z tytułu zachowku i ich realizacja

Dziedziczę na mocy testamentu całość spadku po zmarłym mężu. Nie mieliśmy dzieci, ale z pierwszego małżeństwa mąż miał syna i córkę, którzy są dorośli. W trakcie naszego małżeństwa ja prowadziłam firmę, mąż był emerytem, kupiliśmy mieszkanie oraz wykupiliśmy lokal, w którym prowadziłam działalność.

 

Założenie księgi wieczystej dla mieszkania spółdzielczego i ustanowienie hipoteki na rzecz banku

Zaciągnąłem kredyt hipoteczny na zakup mieszkania spółdzielczego własnościowego. Złożyłem wniosek o założenie księgi wieczystej i ustanowienie hipoteki na rzecz banku. Sąd zażądał przydziału mieszkaniowego ze spółdzielni mieszkaniowej dla pierwszego właściciela. Niestety mam problemy ze zdobyciem te

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »