Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustanowienie doradcy tymczasowego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 23.08.2013

Moja córka niedługo kończy 18 lat. Ma orzeczone upośledzenie w stopniu znacznym. Rozwiodłam się z jej ojcem, który płaci alimenty, ale unika jakichkolwiek kontaktów z dzieckiem (mimo że zobowiązał go do nich sąd), nie interesuje się jego rozwojem. Czeka nas teraz sprawa o ubezwłasnowolnienie i ustalenie opiekuna prawnego, prawdopodobnie skomplikowana i czasochłonna. Chciałabym się dowiedzieć, czego mogę się spodziewać. Poza tym dowiedziałam się ostatnio o możliwości ustanowienia doradcy tymczasowego – podobno byłoby to dla mnie korzystne. Na czym polega ta instytucja?

 

Czy sąd może zdecydować, że ojciec może być opiekunem prawnym razem ze mną? Uważam, że powinien ponosić odpowiedzialność za córkę na równi ze mną, zwłaszcza że zarabia dużo więcej niż ja (nie mogę pracować na cały etat ze względu na terapię), ma dwa mieszkania i jego ogólna sytuacja finansowa jest bardzo dobra. Jak wygląda od strony prawnej kwestia kontaktów z dzieckiem po 18. roku życia?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w składzie trzech sędziów zawodowych. W sprawach tych właściwy jest sąd miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jej pobytu.

 

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić:

 

  1. małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
  2. jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;
  3. jej przedstawiciel ustawowy.

 

Matka jest osobą spokrewnioną w linii prostej, więc podstawę prawną uprawnienia do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie stanowi art. 545 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie: K.p.c.).

 

Uczestnikami postępowania o ubezwłasnowolnienie są z mocy samego prawa prócz wnioskodawcy:

 

  1. osoba, której dotyczy wniosek;
  2. jej przedstawiciel ustawowy;
  3. małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

 

Postępowanie toczy się z udziałem prokuratora. Organizacje pozarządowe, do których zadań statutowych należy ochrona praw osób niepełnosprawnych, udzielanie pomocy takim osobom lub ochrona praw człowieka, mogą wstąpić do postępowania w każdym jego stadium.

 

Osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, należy wysłuchać niezwłocznie po wszczęciu postępowania; wysłuchanie powinno odbyć się w obecności biegłego psychologa oraz – w zależności od stanu zdrowia osoby, która ma być wysłuchana – biegłego lekarza psychiatry lub neurologa. W celu wysłuchania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, sąd może zarządzić przymusowe sprowadzenie tej osoby na rozprawę albo wysłuchać ją przez sędziego wyznaczonego. Na postanowienie sądu o przymusowym sprowadzeniu osoby na rozprawę przysługuje zażalenie. Niemożność porozumienia się z osobą, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, stwierdza się w protokole po wysłuchaniu biegłego lekarza i psychologa uczestniczących w posiedzeniu.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W Pani przypadku rzeczywiście zasadne byłoby także wniesienie o ustanowienie doradcy tymczasowego. Jeżeli wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy osoby pełnoletniej, sąd może na wniosek uczestnika postępowania lub z urzędu, przy wszczęciu lub w toku postępowania, ustanowić dla niej doradcę tymczasowego, gdy uzna to za konieczne dla ochrony jej osoby lub mienia. Przed ustanowieniem doradcy tymczasowego należy wysłuchać osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Doradcą tymczasowym należy ustanowić przede wszystkim małżonka, krewnego lub inną osobę bliską, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na dobro osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Innymi słowy, mogłaby Pani zostać doradcą tymczasowym na czas postępowania o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite.

 

Osoba, dla której ustanowiono doradcę tymczasowego, ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych na równi z osobą ubezwłasnowolnioną częściowo.

 

Postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego traci moc z chwilą, gdy:

 

  1. wniosek o ubezwłasnowolnienie został prawomocnie oddalony lub odrzucony albo postępowanie umorzono;
  2. na skutek orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu ustanowiony został opiekun lub kurator.

 

Należy wyraźnie podkreślić, że doradca tymczasowy co do zasady zostaje następnie, jeżeli okoliczności sprawy na to pozwalają, kuratorem lub opiekunem.

 

Jeżeli według wniosku ubezwłasnowolnienie ma być orzeczone z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, sąd przed zarządzeniem doręczenia wniosku zażąda, w wyznaczonym terminie, przedstawienia świadectwa lekarskiego wydanego przez lekarza psychiatrę o stanie psychicznym osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, lub opinii psychologa o stopniu niepełnosprawności umysłowej tej osoby. Jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu pijaństwa, sąd żąda także przedstawienia zaświadczenia poradni przeciwalkoholowej, a jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu narkomanii – zaświadczenia z poradni leczenia uzależnień. Sąd odrzuca wniosek o ubezwłasnowolnienie, jeżeli treść wniosku lub dołączone do wniosku dokumenty nie uprawdopodobniają istnienia choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub występowania innego rodzaju zaburzeń psychicznych osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie albo w razie niezłożenia żądanego świadectwa, opinii lub zaświadczenia, chyba że złożenie takich dokumentów nie jest możliwe.

 

Osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, musi zostać zbadana przez biegłego lekarza psychiatrę lub neurologa, a także psychologa. Opinia biegłego oprócz oceny stanu zdrowia psychicznego lub zaburzeń psychicznych albo rozwoju umysłowego osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, powinna zawierać umotywowaną ocenę zakresu jej zdolności do samodzielnego kierowania swoim postępowaniem i prowadzenia swoich spraw, uwzględniającą postępowanie i zachowanie się tej osoby.

 

Sąd może, jeżeli na podstawie opinii dwóch biegłych lekarzy uzna to za niezbędne, zarządzić oddanie osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, pod obserwację w zakładzie leczniczym na czas nie dłuższy niż sześć tygodni. W wyjątkowych wypadkach sąd może termin ten przedłużyć do trzech miesięcy. Przed wydaniem postanowienia sąd wysłucha uczestników postępowania. Na postanowienie zarządzające oddanie do zakładu przysługuje zażalenie.

 

Postępowanie dowodowe powinno ustalić przede wszystkim stan zdrowia, sytuację osobistą, zawodową i majątkową osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, rodzaj spraw wymagających prowadzenia przez tę osobę oraz sposób zaspokajania jej potrzeb życiowych.

 

Co istotne, orzeczenie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia może zapaść tylko po przeprowadzeniu rozprawy. W postanowieniu o ubezwłasnowolnieniu sąd orzeka, czy ubezwłasnowolnienie jest całkowite, czy też częściowe, i z jakiego powodu zostaje orzeczone. Sąd, który orzekł ubezwłasnowolnienie, zarządza z urzędu przesłanie sądowi opiekuńczemu odpisu prawomocnego postanowienia, którym orzekł ubezwłasnowolnienie. W razie oddalenia wniosku o ubezwłasnowolnienie sąd zawiadamia sąd opiekuńczy o potrzebie ustanowienia kuratora dla osoby niepełnosprawnej.

 

Trzeba też podkreślić, że w sprawach o ubezwłasnowolnienie, o uchylenie oraz zmianę ubezwłasnowolnienia sąd może ustanowić dla osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie lub dla osoby ubezwłasnowolnionej, adwokata lub radcę prawnego z urzędu, nawet bez jej wniosku, jeżeli osoba ta ze względu na stan zdrowia psychicznego nie jest zdolna do złożenia wniosku, a sąd uzna udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie za potrzebny.

 

Długość takiego postępowania jest w znacznej mierze uzależniona od wielkości sądu okręgowego, a także liczby spraw w toku. Co do zasady postępowanie o ubezwłasnowolnienie toczy się od trzech do sześciu miesięcy. Okolicznością, która może przedłużyć czas postępowania, są opinie biegłych, które nie zawsze są wydawane od ręki.

 

Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Jeżeli przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych oddał jej określone przedmioty majątkowe do swobodnego użytku, osoba ta uzyskuje pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, które tych przedmiotów dotyczą. Wyjątek stanowią czynności prawne, do których dokonania nie wystarcza według ustawy zgoda przedstawiciela ustawowego. Innymi słowy, jeżeli odda Pani córce rzeczy do swobodnego użytku, będzie ona miała pełne prawo swobodnie nimi rozporządzać. Jeżeli natomiast osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych dokonała sama jednostronnej czynności prawnej, do której ustawa wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, czynność jest nieważna.

 

Należy ponadto wskazać na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 9 października 1974 r. (sygn. akt I CR 500/74), zgodnie z którym „przepis art. 16 § 1 K.c. [Kodeksu cywilnego] należy rozumieć w ten sposób, że osoba dotknięta zaburzeniami psychicznymi, co do której brak podstaw do całkowitego ubezwłasnowolnienia, może być ubezwłasnowolniona częściowo, jeżeli układ jej stosunków prawnych jest tego rodzaju, że zachodzi potrzeba zawierania przez nią czynności prawnych rozporządzających lub zobowiązujących wymienionych w art. 17 K.c. a nie objętych przepisem art. 20 K.c.”.

 

Innymi słowy, rodzaj ubezwłasnowolnienia – to, czy jest ono całkowite, czy częściowe – jest uzależniony od stanu zdrowia osoby, której dotyczy wniosek.

 

Stosownie do treści art. 23 ust ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę stałą w kwocie 40 zł pobiera się od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Innymi słowy, opłata od wniosku o ubezwłasnowolnienie wraz z wnioskiem o ustanowienie doradcy tymczasowego wynosi 40 zł. Oprócz tego wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia kosztów związanych z dopuszczeniem dowodu z opinii biegłego, które obecnie wynoszą około 500 zł.

 

Nie ulega wątpliwości, że wniosek o ubezwłasnowolnienie w swej treści winien wskazywać na brak jakiegokolwiek zainteresowania ojca córką, nierealizowanie prawa do kontaktów. W mojej ocenie, mając na uwadze przedstawiony przez Panią stan faktyczny i prawny, nie sposób wywieść skutecznie, jakoby Pani były małżonek został opiekunem prawnym córki.

 

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Prawo i obowiązek kontaktów między ojcem i synem może egzekwować sądownie do 18. roku życia, w późniejszym okresie takie działanie nie może mieć miejsca. Innymi słowy, po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia nie można sądownie regulować kwestii kontaktów z dziećmi. W mojej ocenie w chwili obecnej zasadne jest żądanie podwyższenia alimentów do takiej kwoty, aby możliwe było zatrudnienie opiekunki lub umieszczenie córki w odpowiedniej jednostce, aby była otoczona opieką przez określony czas w ciągu dnia.

 

Jedyną możliwością w chwili obecnej jest w mojej ocenie żądanie podwyższenia alimentów. W Pani sprawie ważna jest treść art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.o.), zgodnie z którym zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Poza tym trzeba wskazać, że wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

 

Ustawodawca w sposób jednoznaczny posługuje się sformułowaniem, że zakres świadczeń alimentacyjnych jest m.in. uzależniony od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Tych możliwości nie jednak należy kojarzyć z wysokością faktycznych zarobków lub czystego dochodu z majątku. W ocenie zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego mieszczą się także te niewykorzystane, jeżeli tylko są realne, a zobowiązany nie jest w stanie sprostać potrzebom uprawnionych posiadanymi środkami. Możliwości zarobkowe mogą przybrać postać pieniężną albo być pobierane w naturze. Wynagrodzeniem są także świadczenia uzupełniające wynagrodzenie podstawowe (premie, dodatki, tzw. trzynasta pensja, nagroda jubileuszowa itp.).

 

Jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 maja 1975 r. (sygn. akt III CRN 48/75), „zasadne i zgodne z treścią art. 135 K.r.o. jest oparcie się na możliwościach zarobkowych pozwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie (por. orzeczenie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 9 stycznia 1959 r., III CR 212/58 OSPiKA 1960/2, poz. 41)”.

 

O możliwościach majątkowych ojca Pani córki świadczy między innymi posiadanie dwóch mieszkań, a o możliwościach zarobkowych – wysokość otrzymywanego miesięcznie wynagrodzenia. Warto zauważyć, że wspólne sprawowanie opieki nad dzieckiem sąd może powierzyć tylko małżonkom.

 

Zgodnie z art. 146 K.r.o. opiekę sprawuje opiekun. „Wspólne sprawowanie opieki nad dzieckiem sąd może powierzyć tylko małżonkom. Nie ma natomiast przeszkód prawnych do powierzenia opieki małżonkom pozostającym w separacji. Trzeba jednak mieć na uwadze, że powierzenie opieki wspólnie takim osobom pozostawałoby w sprzeczności z dobrem dziecka. Pomiędzy takimi osobami bowiem nie ma ani wspólnego pożycia, ani wspólności majątkowej; związek istnieje tylko formalnie. Powierzenie opieki wspólnie małżonkom zaleca się w sytuacji, gdy dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej lub też w tzw. rodzinnym domu dziecka (por. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 1997, s. 220; zob. też zalecenia kierunkowe SN z dnia 9 czerwca 1976 r. w sprawie wzmożenia ochrony rodziny, OSN 1976, poz. 184, pkt XIV)”1.

 

Innymi słowy, Pani oraz ojciec dziecka nie mogą być razem opiekunami prawnymi, ponieważ nie są Państwo małżeństwem. Prawo wyklucza możliwość ustanowienia opiekunami dla dziecka rodziców którzy żyją w rozłączeniu, ale do tego muszą występować sytuacje szczególne. Skoro bowiem w literaturze dopuszczalne jest ustanowienie opieki dla osób będących w separacji, można walczyć o ustanowienie obojga rodziców opiekunami prawnymi niepełnosprawnej córki.

 

Do ubezwłasnowolnienia Pani córki oraz ustanowienia opieki konieczne jest złożenie wniosku. Postępowanie wszczęte na skutek takiego wniosku powinno zmierzać do ustalenia stanu faktycznego w sposób możliwie najlepszy. Podczas takiego postępowania ojciec dziecka powinien być przesłuchany. Z ostrożności procesowej taki zapis powinien znaleźć się we wniosku. Oprócz tego niezbędne jest poinformowanie sądu o rozwodzie. Szanse na ustanowienie opiekunami prawnymi obojga Państwa jest w mojej ocenie niewielka z uwagi na treść art. 146 K.r.o., ale nie ulega wątpliwości, że warto podjąć walkę – z uwagi na brak jakiegokolwiek zainteresowania dzieckiem ze strony ojca, a także Pani ograniczone możliwości sprawowania opieki. Każda sprawa winna być rozpatrywana w sposób indywidualny.

 

Najlepiej byłoby, aby doradcą tymczasowym została Pani, ponieważ i tak już w chwili obecnej to Pani decyduje o wszystkim i o ile to możliwe, we wszystkim reprezentuje córkę. Doradca tymczasowy nie będzie miał żadnych ograniczeń, występuje bowiem w charakterze niemal opiekuna prawnego.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy usługi w zakresie sporządzania wniosków o ubezwłasnowolnienie z wnioskiem o ustanowienie doradcy tymczasowego, reprezentacji sądowej lub przedsądowej.

 

 

 

 

1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. M. Sychowicz i in., Warszawa 2006, s. 960.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus 7 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Przymusowe leczenie lub ubezwłasnowolnienie dorosłej córki

Nasza córka jest ciężko chora na anoreksję. Ma 27 lat, mieszka w innej miejscowości, gdzie wpadła w nałóg (narkotyki). Była leczona psychiatrycznie, ale przerwała terapię. Jest na granicy życia i śmierci, musimy jej jakoś pomóc – choć wbrew jej woli (wchodzi w grę przymus

Opieka nad chorym wbrew jego woli

Podejrzewam, że mój ojciec ma chorobę Alzheimera – twierdzi jednak, że jest zdrowy i nie chce poddać się badaniom. Boję się, że jeśli nie będzie mieć odpowiedniej opieki, prędzej czy później stanie jej się krzywda. Czy można jednak sprawować opiekę nad chorym wbrew jego woli

Czy osoba częściowo ubezwłasnowolniona może przekazać majątek swojemu kuratorowi?

Jestem kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, osoba ta chce przekazać mi swój majątek, a dokładnie – nieruchomość. Czy mogę jako kurator przyjąć taką darowiznę? Jeżeli tak, to co powinienem zrobić, aby dopełnić formalności?

Zarząd majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

Jestem opiekunem prawnym mamy, która jest całkowicie ubezwłasnowolniona z powodu choroby. Mama jest właścicielką domu i jako jedyna jest wpisana do ksiąg wieczystych. Ja i mój ojciec chcielibyśmy założyć kolektory słoneczne i skorzystać z dofinansowania, ale warunkiem jest posiadanie t

Jak zostać opiekunem prawnym chorego rodzica?

Czy aby zostać opiekunem prawnym matki chorej na chorobę alzheimera, musi ona być całkowicie ubezwłasnowolniona? Gdzie i jakie wnioski należy złożyć w tej sprawie?

Ubezwłasnowolnienie osoby bezdomnej

Kilka tygodni temu okazało się, że brat męża leży w szpitalu, jest w śpiączce. Do tamtej pory był osobą bezdomną, nie kontaktował się z rodziną. Teraz opieka społeczna wymaga od nas ustanowienia opiekuna prawnego. Mówią, że trzeba wnieść o ubezwłasnowolnienie. Co się stanie, je

Umowa kredytu zawarta przez ubezwłasnowolnionego

Czy osoba ubezwłasnowolniona częściowo (z powodu alkoholizmu) może zaciągnąć kredyt? Czy jest centralny rejestr osób ubezwłasnowolnionych i bank przed udzieleniem kredytu ma obowiązek sprawdzić, czy kredytobiorca nie figuruje w takim rejestrze?

Przymusowe leczenie uzależnionego syna

Mój syn uzależniony jest od alkoholu, problem polega na tym, że on nie chce się leczyć. Przekonywałam go na różne sposoby, żeby zgłosił się do ośrodka na odwyk, ale on nie chce o tym słyszeć. Miał już do czynienia z prawem – kradzieże. Jest agresywny, nie można się z nim do

Jak ochronić ojca przed oszustem wyłudzającym pieniądze?

Mój 78-letni ojciec za namową obcego człowieka zaciągnął w bankach i parabankach kredyty na kwotę ok. sto tysięcy złotych, mężczyzna ten wyłudził od niego wszystkie te pieniądze. Ojciec zadłużył się tak bardzo, że miesięczne zobowiązania przekraczają jego emeryturę! Zgłosiła

Kandydat na kuratora

Czy sąd może mnie zmusić do zostania kuratorem dla 37-letniego brata, który choruje psychicznie i jest alkoholikiem? Właśnie został częściowo ubezwłasnowolniony. Mieszka on z naszym ojcem (także alkoholikiem) w podłych warunkach. Musiałam wyprowadzić się z 2-letnim dzieckiem do wynajm

Ciągłe oddłużanie rodziców

Moi rodzice – a właściwie ojciec – stale zaciągają nowe kredyty i pożyczki. Wraz z rodzeństwem oddłużaliśmy ich już trzy razy. Co możemy zrobić w tej sytuacji? Czy ojca można ubezwłasnowolnić częściowo i jak się to przeprowadza?

Reprezentowanie osoby niemówiącej i nieporuszającej się

Szukam informacji dotyczącej reprezentowania osoby niemówiącej i nieruszającej się po udarze. Teść przeszedł bardzo rozległy udar. Udało się go uratować, ale od tego czasu nie może się ruszać ani mówić. Nie wiadomo też, czy rozumie, co się do niego mówi. Lekarze i rehabilitanci m

Matka staruszka pije i stanowi zagrożenie dla samej siebie – co robić?

Moja matka staruszka (80 lat) mieszka samotnie i pije alkohol codziennie. Mieszkanie jest strasznie zaniedbane. Matka jest bardzo słaba i chyba czasami nie wie, co robi. Ostatnio zostawiła włączony palnik gazowy i poszła po alkohol. Boję się, że może dojść do wypadku. O odwyku nie ma mowy

Możność załatwienia spraw osoby w śpiączce

Wiem, że procedura ubezwłasnowolnienia i wyznaczenia opiekuna prawnego trwa bardzo długo. Tymczasem nasz syn jest w śpiączce, która może trwać 8 do 10 miesięcy (zdaniem lekarzy). Wraz z żoną chcielibyśmy móc załatwiać jego sprawy urzędowe i administracyjne. Co możemy zrobić?

Jak doprowadzić do przymusowego leczenia narkomana?

Syn jest narkomanem, nie poddaje się terapii. Chcemy go ubezwłasnowolnić, aby leczyć go przymusowo. Jaki złożyć wniosek: o całkowite ubezwłasnowolnienie czy częściowe? Czy we wniosku umieścić prośbę o leczenie? Czy możemy oczekiwać od sądu, który zdecyduje o ewentualnym ubezwłasn

Czy opiekun prawny może zbyć nieruchomość swojego podopiecznego na swoją rzecz?

Przed kilkoma laty moja siostra została obdarowana przez rodziców ich domem. Niestety jak dotąd nie poczuwa się do żadnej pomocy, chociaż wówczas zobowiązała się do łożenia na opiekę. Rodzice sami wszystko opłacają. Mama jest osobą bardzo chorą – zaawansowany alzheimer. Prakty

Zakres uprawnień opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej do dysponowania majątkiem

Mam pytanie dotyczące mojej 80-letniej mamy. Mieszkam za granicą i mam dwóch braci – żaden z nich nie opiekuje się mamą. To ja organizuję dla niej opiekę, opłacam opiekunkę. Jeden z braci mieszka z mamą i od lat ją prosi o przepisanie majątku na niego. Mama się na to nie zgadza,

Zatajenie faktów we wniosku o ubezwłasnowolnienie

Moja mama złożyła wniosek o ubezwłasnowolnienie swojej mamy (mojej babci) i za 3 tygodnie jest wyznaczona rozprawa. Czy mogę dostarczyć do sądu swoje pismo w tej sprawie, bo nie zostałam uwzględniona przez mamę jako opiekun? Wszystko zrobiła za moimi plecami, a chodzi o majątek, którym

Przyjęcie do domu opieki ze względu na wiek i chorobę

Proszę o wyjaśnienie różnicy miedzy ubezwłasnowolnieniem a sądowym orzeczeniem o umieszczeniu osoby starszej w domu opieki społecznej z uwagi na wiek i chorobę. Czy wystąpienie o to przez pracownika socjalnego na podstawie opinii psychiatry uniemożliwi osobie bliskiej współdecydowanie co

Różnica między całkowitym a częściowym ubezwłasnowolnieniem

Jestem osobą niepełnosprawną (zanik mięśni kończyn dolnych i górnych). Brat wystąpił do sądu z wnioskiem o częściowe ubezwłasnowolnienie. Jaka jest różnica między całkowitym a częściowym ubezwłasnowolnieniem i jakie są tego skutki? Czy opiekun prawny bez mojej zgody może wysła

Przymusowe leczenie uzależnionego od dopalaczy

Syn ma 35 lat i jest uzależniony od środków odurzających (dopalaczy). Posiada pewien majątek, którym ostatnio obdarowuje osoby obce. Interesuje mnie, jak można skierować syna na przymusowe leczenie i ograniczyć jego prawo do dysponowania majątkiem, aby całkowicie nie roztrwonił dorobku s

Ubezwłasnowolnienie - tok sprawy, dalsze czynności

Zmarł mój tata, który założył sprawę cywilną o ubezwłasnowolnienie dla swojego rodzonego brata. Co teraz należy zrobić? Stryj ma termin na badania u biegłych na za 2 tygodnie. Co należy zrobić, żeby ta sprawa nie przepadła? Czy ja albo moja mama może być następcą prawnym taty w t

Kurator na przeprowadzenie darowizny

Od lat użytkuję działkę po zmarłej dawno temu babci. Udało mi się wyprowadzić sprawy spadkowe i po ponad dwóch latach załatwiania wszystkich formalności, doprowadziłem do umowy notarialnej – wszyscy spadkobiercy darowali mi swoje udziały, za wyjątkiem mojego ojca, który jest w p

Kiedy sąd ustanawia kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej?

Kiedy sąd ustanawia kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej? Czy osoba, względem której toczy się postępowanie, powinna otrzymać orzeczenie? Czy zaburzenia psychiczne mogą być powodem do ubezwłasnowolnienia?

Emeryt zadłuża się w parabankach, co można zrobić?

Obawiam się, że mój 80-letni ojciec emeryt zaciągnął i ma zamiar zaciągnąć kolejne pożyczki w parabankach z zamiarem przekazania pieniędzy siostrze. Uważam, że ona nim manipuluje. W jaki sposób powinienem się zabezpieczyć, aby ewentualnie nie musieć spłacać tych długów? Emerytur

Brak przysposobienia i trudności w opiece nad ciocią

Opiekuję się chorą na Alzheimera mamą, a właściwie jest to moja ciocia (siostra ojca), ale to ona wychowywała mnie od niemowlęctwa i dla mnie to po prostu mama. Nie pomyślałyśmy jednak o uregulowaniu tych spraw i nie doszło do formalnego przysposobienia mnie przez ciocię, a teraz, gdy j

Ubezwłasnowolnienie osoby chorej na schizofrenię

Syn choruje na schizofrenię, ostatnio wziął pożyczkę „chwilówkę”, obecnie jest w szpitalu. W jaki sposób mogę temu zapobiegać? Jaka jest różnica między ubezwłasnowolnieniem całkowitym a częściowym?

Amnezja syna i problemy z załatwieniem spraw

Tydzień temu mój 25-letni syn został znaleziony przez policję z objawami amnezji. Nie miał przy sobie żadnych dokumentów. Syn nie pamięta, jak się nazywa, nie rozpoznaje rodziców. Jest hospitalizowany w szpitalu psychiatrycznym. Policja nie przyjęła mojego zgłoszenia o zaginięciu dokum

Ubezwłasnowolnienie syna

Myślę o ubezwłasnowolnieniu mojego pełnoletniego syna – jest osobą chorą psychicznie oraz uzależnioną od alkoholu. Zaciągnął liczne długi i nadal to robi. Nie posiada żadnego majątku, jest praktycznie na moim utrzymaniu. Zamieszkuje ze mną. Ma kilka egzekucji komorniczych. Jeśl

Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem a ubezwłasnowolnienie

Jestem mamą niepełnosprawnej dziewczynki, która niedługo kończy 18 lat. Czy muszę ją ubezwłasnowolnić, żeby opiekować się nią jak dotychczas, np. w razie potrzeby iść do lekarza, wykonać zabieg w narkozie, czy wyrazić zgodę na wycieczkę szkolną? Córka nie jest w stanie podejmowa

Ustalenie opiekuna prawnego dla wujostwa

Mam ciocię i wujka oboje po dziewięćdziesiątce. Ja i mój brat jesteśmy siostrzeńcami cioci i sprawujemy nad obojgiem faktyczną opiekę. Wujek ma daleko posuniętą demencję, nikogo nie poznaje. Mieszkają sami, nie wychodzą w ogóle z domu. Ja przyjeżdżam codziennie i dbam o ich codzienn

Problem z synem alkoholikiem

Moj syn ma 26 lat, jest alkoholikiem, nie pracuje, kaleczy się, ma podejrzane poglądy. Nie płaci alimentów na swoje dzieci. Ja jestem jego ojcem, on mieszka ze mną i nie mam sumienia go wyrzucić. Byłem z nim u psychiatrów, dostawał leki, ale ciągle pije i się tnie. Czy mam wystąpić do s

Wypłacanie emerytury osoby przebywającej w hospicjum

Od kilku dni moja 80-letnia mama przebywa w hospicjum. Jej stan fizyczny nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie, ale pod względem umysłowym funkcjonuje normalnie. Przed pójściem do szpitala, a potem hospicjum, mama podpisała upoważnienie dla mojego szwagra do odbioru emerytury od listonosza

Odpowiedzialność rodziców za syna alkoholika

Mamy syna alkoholika, lat 30, który kilka lat temu po powrocie z pracy za granicą był na leczeniu odwykowym. Wtedy też musieliśmy go zameldować, aby mógł wyrobić dowód osobisty. Nie mieszka z nami, ale wiemy, że pije, ciągle zmienia pracę. Kilka kar za jazdę bez biletu zapłaciliśmy,

Interwencja w sprawie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona na koncie bankowym zgromadziła środki pieniężne przekazywane w ramach obowiązku alimentacyjnego jej ojca. Opiekun prawny źle gospodaruje pieniędzmi, a wręcz okrada podopiecznego. Dodaję, że ubezwłasnowolniony nie jest od trzech miesięcy z opiekunem,

Zgoda chorego po wylewie na zabieg operacyjny

Opiekuję się mamą, która jest po wylewie. Nie chodzi, mówi jedynie proste słowa. Kontakt umysłowy jest ograniczony, występują poważne problemy z jedzeniem. Dlatego chciałabym poddać mamę operacji włożenia sondy PEG do żołądka. Czy wystarczy mi do tego pełnomocnictwo notarialne, cz

Sprawa w sądzie z osobą częściowo ubezwłasnowolnioną

Po anulowaniu aktu dożywocia toczy się sprawa w sądzie o zwrot nakładów na nieruchomość czynionych w czasie przysługującego mi, jako uprzedniemu właścicieli, prawa. Własność została jednak odwołana. Osoba, której wyremontowałem dom, została ubezwłasnowolniona częściowo przez je

Zgoda sądu rodzinnego na dział spadku

Moja siostra jest całkowicie ubezwłasnowolniona. Jej opiekunem prawnym jest moja mama. Siostra po śmierci taty odziedziczyła ustawowo 1/4 udziału w spadku. Chcemy dokonać działu spadku ze zniesieniem współwłasności na rzecz mamy, a mama chce spłacić siostrę. Poinformowano nas, że zani

Postępowanie o ubezwłasnowolnienie współwłaściciela nieruchomości

Sąd rozpoczął postępowanie w celu ubezwłasnowolnienia mojej matki. Została sporządzona opinia psychologa i psychiatry sądowego. Matka ma 77 lat, jest wdową, mieszka sama, funkcjonuje bez problemów: robi zakupy, wykupuje leki, chodzi do kościoła, spotyka się ze znajomymi. Brat reguluje j

Choroba psychiczna opiekuna prawnego

Mam ubezwłasnowolnioną niepełnosprawną siostrę (32 lata), jej opiekunem jest mama. Problem polega na tym, że mama podupadła na zdrowiu i wszyscy dostrzegają u niej chorobę psychiczną – zasłania wszystkie zasłony w domu, gasi światło, pali tylko świeczkę, mówi po cichu. Absolut

Darowizna od osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Czy osoba częściowo ubezwłasnowolniona możne dać darowiznę swojemu dziecku i w jakiej kwocie? Nadmieniam, że w obecnej chwili nie ma już opiekuna prawnego i nie został wyznaczony jeszcze przez sąd kurator.

Ubezwłasnowolnienie a zdjęcie zajęć komorniczych z emerytury

Chcę złożyć do sądu okręgowego wniosek o ubezwłasnowolnienie ojca, jest osobą w wieku 80 lat, bardzo schorowaną fizycznie i psychicznie. Na wniosek komornika sądowego ma kilka zajęć swojej emerytury z ZUS-u, ojciec podpisywał różne umowy, których nie opłacał z tego względu, że ch

Jak napisać uzasadnienie do wniosku o ubezwłasnowolnienie?

Syn ma 18 lat, jest osobą upośledzoną umysłowo w stopniu umiarkowanym, ma afazję motoryczną, problemy z mową, zaburzenia zachowania i emocji, wymaga nadzoru w czynnościach dnia codziennego. Zależy nam na zabezpieczeniu jego spraw zdrowotnych, finansowych i majątkowych. Jak napisać uzasadn

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Jestem opiekunem prawnym osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (syn – 27 lat) od roku 2010. Wniosek o wynagrodzenie złożyłem dopiero w 2015 r., bo wcześniej o tym nie wiedziałem. Sąd przyznał mi wynagrodzenie w kwocie 400 zł miesięcznie od dnia złożenia wniosku. Czy mam prawo ubieg

Sprzedaż mieszkania ubezwłasnowolnionej mamy

Jestem prawnym opiekunem mojej ubezwłasnowolnionej mamy. Wystąpiłam do sądu rodzinnego o zezwolenie na sprzedanie mieszkania mamy, abym mogła ją utrzymać w prywatnym domu opieki. Obecnie dopłacam do tego domu, bo mama ma niską emeryturę. Czy po sprzedaniu mieszkania będę mogła odebrać

Umieszczenie osoby w domu opieki wbrew jej woli

Opiekuję się od kilku lat moją teściową, jej dzieci przebywają za granicą. Za 2 miesiące ja również wyjadę z kraju. Chce ją umieścić w domu opieki, wbrew jej woli - ona nie wyraża na to zgody. Jest osobą schorowaną i wymaga całodobowej opieki, jest również pod opieką psychiatry,

Sprzedaż mieszkania matki w celu zapewnienia jej opieki

Aktualnie toczy się sprawa w sądzie okręgowym o ubezwłasnowolnienie całkowite mojej matki. Jest w tej chwili osobą leżąca, całkowicie niesprawną fizycznie, opłacam 2 opiekunki, ponieważ mieszkam w innym mieście. Co tydzień odwiedzam mamę, robię jej zakupy itp. Obecnie opieka nad nią

Wynagrodzenie okresowe dla opiekuna prawnego

Od 2 lat jestem opiekunem prawnym całkowicie ubezwłasnowolnionego, który jest moim partnerem życiowym od 30 lat. Od 17 lat cierpi z powodu choroby Parkinsona, od 2014 r. jest osobą leżącą. Sprawowanie bezpośredniej i stałej opieki nad obłożnie chorym człowiekiem pochłania mnóstwo moje

Czy osobę pełnoletnią o znacznym stopniu niepełnosprawności trzeba ubezwłasnowolnić?

Jestem matką niepełnosprawnego dziecka w stopniu znacznym. Syn jest od niedawna pełnoletni. Złożyłam wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przyznanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych realizowanych w domu. Wniosku nie rozpatrzono, gdyż poradnia domaga się

Czy mogę sprzedać majątek osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej?

Moja mama prawdopodobnie zostanie całkowicie ubezwłasnowolniona, złożyłam już dokumenty. Jest w ostatniej fazie Alzheimera. Ma opiekunkę od 2 lat, ale już nie daję rady jej utrzymywać. Mama mieszka w innym mieście i chcę ją umieścić w prywatnym domu opieki. Co z majątkiem osoby ubezw

Kto zastąpi w czynnościach prawnych chorego na alzheimera?

Ojciec ma chorobę Alzheimera. Jest współwłaścicielem domu do spółki z siostrą. On ma piętro, a ciocia – parter. Na strychu tego domu chciałabym urządzić mieszkalne poddasze i zamieszkać tam wraz z rodziną, aby móc opiekować się ojcem. Strych jest po połowie własnością ojca
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »