Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Eksmisja a prawa emeryta i rencisty do lokalu socjalnego

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 12.08.2010

Czy sąd okręgowy może uznać dowody pozwanej o przyznanej rencie, które pozwana złożyła po orzeczeniu wyroku I instancji o braku prawa do uzyskania lokalu socjalnego? Adwokat pozwanej wystosował pismo procesowe do sądu II instancji, powołując się na te dowody jako nowe okoliczności. Jako powódka nie wiem zupełnie, co teraz zrobić z tą apelacją pozwanej. Czy mam jakiekolwiek szanse, aby proces wygrać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W treści pytania wspomniała Pani, że pozwana jest uprawniona do renty. Tymczasem eksmitowanym rencistom co do zasady przysługuje uprawnienie do lokalu socjalnego.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

 

  1. kobiety w ciąży,
  2. małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
  3. obłożnie chorych,
  4. emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
  5. osoby posiadającej status bezrobotnego,
  6. osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

 

Tym samym, jeśli pozwana spełnia jeden z powyższych warunków (wymienionych w pkt 1-6), to sąd jest obowiązany, niezależnie od przyczyn powodujących eksmisję, przyznać prawo do lokalu socjalnego, chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany. Ewentualnie sąd, mimo spełnienia powyższych przesłanek, może (ale nie musi) orzec o braku uprawnienia lokalu socjalnego, jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku.

 

Jeśli sąd w powyższych przypadkach (pkt 1-6) orzekłby z jakichś względów eksmisję bez lokalu socjalnego, pozwany winien złożyć apelację w terminie 14 dni od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem bądź w terminie 21 dni od ogłoszenia wyroku, jeśli pozwany nie wnosił o sporządzenie uzasadnienia wyroku. W przypadku niedochowania ww. terminów dłużnik ma możliwość skorzystania jeszcze z powództwa o ustalenie uprawnienia do lokalu socjalnego.

 

Nie ma więc znaczenia, czy pozwana zaczęła pobierać rentę w trakcie postępowania przed sądem I instancji, w postępowaniu przed sądem II instancji, czy też w postępowaniu wykonawczym. Jeżeli bowiem w toku wykonywania wyroku eksmisyjnego bez wyroku socjalnego okaże się, że obowiązkiem opróżnienia lokalu objęta jest kobieta w ciąży, małoletni, niepełnosprawny lub ubezwłasnowolniony oraz sprawujący nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkały, obłożnie chory, emeryt i rencista spełniający kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, osoba mająca status bezrobotnego, osoba spełniająca przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały – wówczas komornik:

 

  1. zawiadamia tę osobę, że może wystąpić z powództwem o ustalenie uprawnienia do lokalu socjalnego w terminie 6 miesięcy od zawiadomienia uprawnionego przez komornika,
  2. zawiesza postępowanie egzekucyjne,
  3. o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego zawiadamia prokuratora (art. 35 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego).

 

W razie wytoczenia powództwa o ustalenie uprawnienia do lokalu socjalnego sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu zakończenia postępowania w sprawie o ustalenie uprawnienia do lokalu socjalnego. Postępowanie egzekucyjne podejmuje się z urzędu, jeżeli w terminie 6 miesięcy od jego zawieszenia komornikowi nie zostanie przedstawiony nakaz sądu o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu zakończenia postępowania w sprawie o ustalenie uprawnienia do lokalu socjalnego.

 

Tym samym, nawet jeśli pozwana nie złożyłaby apelacji od wydanego wyroku, to w postępowaniu wykonawczym komornik zobowiązany był ją pouczyć o możliwości wystąpienia z powództwem o ustalenie prawa do lokalu socjalnego.

 

Jeżeli więc pozwana jest rencistką uprawnioną do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, a nie ma możliwości zamieszkiwania w innym niż dotychczas lokalu, sąd powinien ustalić jej uprawnienie do lokalu socjalnego. Względnie, jeśli podstawę żądania eksmisji stanowi rażące i uporczywe zachowania pozwanej przeciwko porządkowi domowemu, wówczas sąd może na zasadzie wyjątku orzec eksmisję bez lokalu socjalnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus dziewięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki