Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Eksmisja osoby niepełnosprawnej wraz z jej opiekunem

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 13.01.2016

Razem z rodzicami i córką mieszkam w nieruchomości którą zlicytował komornik. Obecnie wszyscy mamy nakaz eksmisji, z tym że mama, ja i moja córka mamy prawo do lokalu socjalnego. Kilka dni temu mama dostała pismo z gminy z przydziałem takiego lokalu dla siebie, mnie i dziecka. Mama jest osobą niepełnosprawną, niezdolną do samodzielnej egzystencji, wymaga opieki całodobowej, należy jej się oddzielny pokój, porusza się za pomocą wózka. Opiekuje się nią tata, pobiera na to świadczenie. Czy mama powinna być eksmitowana z opiekunem – tj. swoim mężem? Jakie warunki powinien spełnić ten proponowany lokal? Czy warto starać się np., by miał łazienkę (tak mi poradzono)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przystępując do odpowiedzi na przedstawione pytanie, tytułem wstępu chciałbym wyjaśnić, iż regulacje poświęcone m.in. warunkom jakim odpowiadać winny lokale socjalne ustawodawca zawarł w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

Stosownie bowiem do art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy „ilekroć w ustawie jest mowa o lokalu socjalnym należy przez to rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie”.

 

Z treści wskazanego wyżej przepisu nie wynika dokładnie, jakim warunkom ma odpowiadać lokal socjalny, oprócz tego, iż wskazany został metraż lokalu w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, jaki ma być zachowany, oraz wskazanie, iż może to być lokal o obniżonym standardzie. W uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 765/13 Sąd uznał, iż „pomimo braku dokładnego określenia w definicji standardów jakie spełniać powinien lokal socjalny (poza wymogiem metrażu), to jednak lokal ten mimo iż o obniżonym standardzie powinien nadawać się do zamieszkiwania oraz posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę oraz ustępu, lecz nie tak jak to wskazuje definicja pomieszczenia tymczasowego – chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, lecz w budynku, bądź w samym lokalu socjalnym”.

 

Proszę zauważyć, iż ustawodawca nie zróżnicował warunków, jakie winien spełniać lokal socjalny, w przypadku gdy sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego przez osobę niepełnosprawną.

 

Stosownie jednak do art. 21 ust. 1 ustawy „rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”. Stosownie zaś do art. 21 ust. 3 ustawy „zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać w szczególności:

 

1)  wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu;

2)  warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;

3)  kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;

4)  warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;

5)  tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;

6)  zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;

7)  kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2”.

 

Sugeruję aby zapoznała się Pani ze stosowna uchwałą rady gminy, albowiem być może w Pani gminie uregulowano warunki, jakim winien odpowiadać lokal socjalny, który ma zostać zaproponowany osobie niepełnosprawnej.

 

Na zakończenie chciałbym zwrócić Pani uwagę na treść art. 14 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym„ jeżeli w wyroku orzeczono o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego dwóch lub więcej osób, gmina jest obowiązana zapewnić im co najmniej jeden lokal socjalny”. Nie bez powodu wskazuję Pani ten przepis, niemniej jednak w pierwszej kolejności chciałbym zwrócić Pani uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 199/11, w którym sąd uznał, iż „w przepisie art. 14 ust. 2 ustawy z 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ustawodawca nie wskazuje jednego lokalu socjalnego, lecz co najmniej jeden lokal socjalny. Ustawodawca dopuszcza zatem, aby w sytuacji gdy w wyroku eksmisyjnym orzeczono o uprawnieniu do lokalu socjalnego dwóch lub więcej osób, osoby te mogły otrzymać więcej niż jeden lokal socjalny”.

 

Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony w pytaniu, wydaje się za zasadne, jak zresztą Pani sugerowano, aby wystąpiła Pani na piśmie z prośbą o zamianę zaproponowanego lokalu socjalnego na inny, np. z łazienką, z uwagi na stan fizyczny mamy i jej potrzeby. Proszę również rozważyć, czy mama nie powinna przyjąć oferty dotyczącej danego lokalu socjalnego i jednocześnie czy Pani nie powinna wystąpić z wnioskiem o najem lokalu socjalnego. W mojej ocenie obojętnie jednak, co Pani postanowi, należy zapoznać się ze stosowną uchwałą rady gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, którą z pewnością odnajdzie Pani na stronie internetowej przedmiotowej gminy bądź będzie mogła się Pani z nią zapoznać w jej siedzibie urzędu. Analizując uchwałę, zapozna się Pani m.in. z zasadami wynajmowania lokali socjalnych, tym samym będzie mogła Pani zauważyć, czy spełnia Pani warunki wskazane w uchwale do skutecznego ubiegania się dla siebie i dziecka o lokal socjalny i czy ewentualnie takie kroki podjąć.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + trzy =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki