Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy uznać reklamację po upływie gwarancji?

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 10.12.2014

W 2010 r. sprzedaliśmy na ekspozycję 2 wanny; udzieliliśmy na nie 2-letniej gwarancji. Teraz ów kontrahent zgłosił reklamację na te wanny, bo ponoć są jakieś problemy z akrylem. Czy kupująca firma ma prawo wymagać od nas uznania reklamacji na towar po upływie 2-letniej gwarancji? Czy w tej sprawie coś zmienia fakt, że towar znajdował się na ekspozycji wystawowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W związku z tym, że umowa sprzedaży zawarta została między dwoma przedsiębiorcami, zastosowanie w jej zakresie znajdują przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Wobec powyższego należy w pierwszej kolejności wskazać, iż zgodnie z przepisem art. 577 K.c.:

 

„§ 1. W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

§ 2. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana”.

 

Dlatego też gwarancja przede wszystkim może wydłużać kupującemu terminy, w których może on ubiegać się o naprawę lub wymianę rzeczy, w stosunku do której ujawniły się określone wady.

 

Ponadto gwarancja może również zawierać inne postanowienia rozszerzającej uprawnienia kupującego względem przysługującej mu z mocy ustawy rękojmi. Jeżeli jednak poza wydłużonym terminem gwarancja nie przewiduje innych dodatkowych uprawnień po stronie kupującego, to w zakresie jej realizacji zastosowanie znajdą właśnie przepisy dotyczące rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.

 

I tak, zgodnie z treścią art. 556 ust. 1 K.c., sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).

 

Z kolei zaś art. 559 K.c. mówi o tym, że sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej.

 

Idąc dalej, stosownie do brzmienia art. 560 K.c.:

 

„§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

§ 2. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.

§ 3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

§ 4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący”.

 

Co zaś może okazać się w niniejszej sprawie najistotniejsze, to treść art. 563 K.c.:

 

„§ 1. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Minister Handlu Wewnętrznego może w drodze rozporządzenia ustalić krótsze terminy do zawiadomienia o wadach artykułów żywnościowych.

§ 2. Jednakże przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

§ 3. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego.”

 

W pierwszej kolejności zatem należy zbadać, czy kupujący dochował w niniejszej sprawie ww. terminów. Najważniejsze jednak jest to, że stosownie do treści art. 568 § 1 K.c. uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku – po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

 

W niniejszej zaś sprawie, w związku z udzieloną 2-letnią gwarancją, kupujący uprawnienia z tytułu rękojmi (tu gwarancji) traci z upływem 2 lat od dnia wydania mu towaru.

 

Zarazem nie ma w ww. zakresie w zasadzie żadnego znaczenia to, w jakim celu kupujący dany towar nabywa, tj. czy w celu jego użytkowania, czy też wyłącznie w celu jego ekspozycji.

 

W tym miejscu należy również wskazać, że roszczenia kupującego, poza uprawnieniami wynikającymi z gwarancji lub rękojmi, mogłyby zostać oparte również na odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie zobowiązania (zgodnie z art. 471 K.c.), jednak w przedmiotowej sprawie nie zmienia to sytuacji kupującego o tyle, że także i ta podstawa prawna, w związku z gospodarczym charakterem umowy, przewiduje jedynie 3-letni termin przedawnienia roszczeń kupującego (zgodnie z art. 118 K.c.).

 

Mając zatem powyższe na uwadze, jeżeli nic innego nie wynika z warunków udzielonej kupującemu gwarancji, uznać należy, iż obecnie, w związku z upływem 3-letniego okresu od dnia wydania towaru kupującemu, jego roszczenia przeciwko Państwu wygasły, a co za tym idzie, nie macie Państwo obowiązku uwzględniania złożonej przez kupującego reklamacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 6 =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność za wadę ukrytą a okres gwarancji

Ponad dwa lata temu kupiłem na firmę samochód. Gwarancja skończyła się cztery miesiące temu, a usterka w skrzyni biegów ujawniła się teraz. Na ostatnim przeglądzie technicznym (miesiąc przed końcem gwarancji) zgłaszałem jednak, że coś dzieje się ze skrzynią biegów. Czy mam obecnie szansę na bezkoszt

 

Wady ukryte budynków a odpowiedzialność dewelopera

Do trzech budynków zakupionych od dewelopera przedostaje się woda z gruntu. Według ekspertyzy przyczyną jest nieprawidłowo wykonana izolacja pozioma i pionowa. Wcześniej problem występował w stopniu minimalnym, lecz w bieżącym roku mamy już do czynienia ze znacznymi szkodami, np. zalewane są piwnice

 

Procedura wyboru języka nowożytnego w szkole podstawowej

Od wielu lat uczyłam w szkole języka niemieckiego. Kilka lat temu wprowadzono w szkole język angielski jako dodatkowy, a potem ustalono, że będzie on językiem obowiązkowym, a niemiecki – dodatkowym. Później gmina zlikwidowała język dodatkowy i zostałam bez pracy. Jaka jest zgodna z prawem proc

 

Samozatrudnienie w Anglii i rozliczenia podatkowe w Polsce

Od dwóch lat mieszkam z rodziną w Anglii. Stałe zameldowanie mamy w Polsce, gdzie mam też pracę (jestem na urlopie wychowawczym). Chciałabym zapytać o samozatrudnienie w Anglii polegające na sprzedaży towarów (kupowanych w Wielkiej Brytanii) na Allegro. Sprzedaż i adres korespondencyjny byłyby na te

 

Rozliczenie usługi zrealizowanej dla firmy z USA

Jako osoba fizyczna zrealizowałem usługę dla firmy z USA (napisałem artykuł dla portalu internetowego). Nie prowadzę działalności gospodarczej – była to usługa jednorazowa. Za tę usługę otrzymałem zapłatę, wcześniej wypełniając wniosek W-8-BEN, który, jak rozumiem, umożliwia uniknięcie podwójn

 

3-miesięczne wypowiedzenie umowy najmu

Jestem właścicielem mieszkania, które wynajmuję umową najmu okazjonalnego. Umowa jest przedłużona na kolejny rok. Jej zapisy umożliwiają wypowiedzenie jej z 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Chcę wypowiedzieć umowę i zamieszkać we własnym mieszkaniu. Czy jest to możliwe?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »