Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Od kiedy jest wypłacana renta po pozytywnej decyzji sądu?

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 19.10.2009

W maju 2008 r. złożyłem wniosek do ZUS o przyznanie mi renty z powodu całkowitej niezdolności do pracy, odpowiednio udokumentowałem go zaświadczeniami lekarskimi. W postępowaniu orzeczniczym, w I i II instancji decyzja ZUS była dla mnie negatywna. W listopadzie 2008 r. złożyłem więc odwołanie do sądu pracy. W styczniu 2009 r. zostałem zbadany przez biegłego lekarza sądowego. W zeszłym tygodniu otrzymałem lakoniczną informację drogą telefoniczną z ZUS-u, że sąd przyznał mi rentę. Taka forma informowania o wyniku postępowania, zdziwiła mnie, czy nie powinienem, jako strona, dostać pisemnego zawiadomienia z sądu pracy o fakcie przyznania mi renty? I najważniejsze: od kiedy zacznie być wypłacane moje świadczenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Od kiedy jest wypłacana renta po pozytywnej decyzji sądu?

Czy sąd pracy powinien doręczyć stronie odpis wyroku?

Sąd wydał decyzję w sprawie renty na posiedzeniu, o którym zapewne Pana zawiadomił.

 

Zgodnie z art. 326 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę. Jednakże w sprawie zawiłej sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku na czas do dwóch tygodni. W postanowieniu o odroczeniu sąd powinien wyznaczyć termin ogłoszenia wyroku i ogłosić go niezwłocznie po zamknięciu rozprawy.

 

Według § 2 art. 326 K.p.c., ogłoszenie wyroku następuje na posiedzeniu jawnym. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia. Jeżeli ogłoszenie było odroczone, może go dokonać sam przewodniczący.

 

Sąd nie doręcza z urzędu odpisu wyroku stronie, która nie była obecna na posiedzeniu, na którym ogłoszono wyrok, chyba że strona ta była nieobecna na skutek pozbawienia jej wolności.

 

To, że sąd nie zawiadomił Pana o treści wyroku, jest prawidłowe. W Pana interesie, jeżeli nie był Pan obecny na posiedzeniu, było wystąpić do sądu o wydanie odpisu wyroku lub poinformowanie się w sądzie, jaki zapadł wyrok.

 

Zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu.

Od kiedy przysługuje renta po wydaniu wyroku sądu przyznającego prawo do świadczenia?

Również w razie ponownego ustalenia przez organ rentowy prawa do świadczeń lub ich wysokości, zgodnie z art. 133 ust. 1 pkt. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przyznane lub podwyższone świadczenia wypłaca się, poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do tych świadczeń lub do ich podwyższenia, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wydano decyzję z urzędu.

 

Z uwagi na powyższe, skoro sąd zmienił nieprawidłową decyzję ZUS i ustalił, że przysługuje Panu prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, ZUS wypłaci Panu rentę od miesiąca, w którym złożył Pan wniosek o jej przyznanie, a więc od maja 2008 r.

 

Zapewne z wrześniowym świadczeniem otrzyma Pan również wyrównanie za 16 miesięcy, w których toczyło się postępowanie w ZUS, a następnie w sądzie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus 3 =

»Podobne materiały

Stan nieczynny nauczyciela a okres przedemerytalny

Czy nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny na pół roku przed nabyciem prawa do ochrony emerytalnej nabywa te prawa, jeśli 56. rok życia kończy na kilka dni przed zakończeniem stanu nieczynnego?  

 

Problem z nieuczciwym inwestorem, który nie chce zapłacić wykonawcy

Wykonywałem prace budowlane u pewnego inwestora. Jego typowym zachowaniem, jak się niestety okazało, jest zarzut źle wykonanej pracy i żądanie zwrotu ogromnych sum za popełnione błędy. Nie podpisałem umowy z tym inwestorem, podpisałem tylko potwierdzenie otrzymania (bez ostatniej raty) zapłaty za wy

 

Lokal gastronomiczny - przejęcie go a koncesje na sprzedaż alkoholu

Przejmuję działający lokal gastronomiczny posiadający wszystkie koncesje na sprzedaż alkoholu. Jaka jest procedura wydania koncesji i ramy czasowe w przypadku zmiany przedsiębiorcy prowadzącego działalność pod tym samym adresem? Czy jest możliwe wystąpienie o koncesje bez zawieszania działalności lo

 

Renta socjalna a praca za granicą

Pobieram rentę socjalną, która została mi przyznana na stałe. Chciałabym wyjechać do pracy za granicę (konkretnie – do Norwegii). Czy będę mogła dalej pobierać świadczenie?

 

Renta rodzinna dla wdowy

W 1997 r. zmarł mój mąż. Nie mieliśmy dzieci. Cztery lata później otrzymałam rentę inwalidzką na okres dwóch lat, ale przeszłam na rentę rodzinną po mężu, ponieważ była korzystniejsza. W 2003 r. rentę przyznano mi bezterminowo (poinformowano mnie o tym w ZUS), ponieważ skończyłam 50 l

 

Renta po zmarłym rodzicu – przyznanie dzieciom renty rodzinnej w drodze wyjątku

Jestem wdową, matką dwójki małych dzieci, mąż zmarł 3 lat temu, złożyłam podanie do ZUS o rentę na dzieci, ale otrzymałam decyzję odmowną, bo okazało się, że mężowi brakowało 3 miesięcy pracy, aby renta mogła być przyznana. Mąż rzeczywiście pracował krótko, od czasu do czasu dorabiał coś &

 

Frekwencja w szkole a renta rodzinna

Moje pytanie dotyczy renty rodzinnej i nauki w szkole policealnej. Chciałbym wiedzieć, w jakich sytuacjach ZUS ma prawo zażądać zwrotu pobieranych świadczeń. Jeśli uczeń uczęszczał na zajęcia, ale nie osiągnął progu 50% frekwencji, czy jest to wystarczający powód, aby ZUS zażądał zwrotu? Uczeń ma w

 

Długie zwolnienie lekarskie a późniejsze świadczenie i renta rodzinna

Przebywam na długim zwolnieniu lekarskim, być może łącznie wyniesie ono 182 dni. Czy po tym okresie będę mogła pobierać świadczenie rehabilitacyjne (o ile zostanie mi przyznane), jeżeli otrzymuję również rentę rodzinną? Dodam, że moje dochody z pracy nie przekraczają przychodu powodującego zmniejsze

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »