Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długie zwolnienie lekarskie a późniejsze świadczenie i renta rodzinna

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 21.02.2012

Przebywam na długim zwolnieniu lekarskim, być może łącznie wyniesie ono 182 dni. Czy po tym okresie będę mogła pobierać świadczenie rehabilitacyjne (o ile zostanie mi przyznane), jeżeli otrzymuję również rentę rodzinną? Dodam, że moje dochody z pracy nie przekraczają przychodu powodującego zmniejszenie renty rodzinnej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoba posiadająca prawo do renty rodzinnej może jednocześnie pobierać świadczenie rehabilitacyjne.

 

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.) „świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy”.

 

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

 

Lekarz orzecznik ZUS orzeka o stopniu niezdolności do pracy i rokowaniach jej odzyskania w wyniku dalszego leczenia lub rehabilitacji.

 

W terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia lekarza orzecznika ubezpieczonemu przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem właściwej jednostki organizacyjnej ZUS. Komisja lekarska nie rozpatruje sprzeciwu wniesionego po terminie, jednak w uzasadnionych przypadkach ZUS, na wniosek ubezpieczonego, może przywrócić termin na wniesienie sprzeciwu.

 

Także prezes ZUS może zakwestionować orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, zgłaszając zarzut wadliwości tego orzeczenia w terminie 14 dni od dnia jego wydania, i przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej – podstawa prawna: art. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

 

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje w okolicznościach wskazanych w art. 18 ust. 7 w związku z art. 22 wyżej wskazanej ustawy o świadczeniach pieniężnych oraz nie przysługuje osobie uprawnionej do:

 

  1. emerytury,
  2. renty z tytułu niezdolności do pracy,
  3. zasiłku dla bezrobotnych,
  4. zasiłku przedemerytalnego,
  5. świadczenia przedemerytalnego,
  6. urlopu dla poratowania zdrowia (dotyczy nauczycieli).

 

Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych nie wykluczają uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego osób uprawnionych do renty rodzinnej, co oznacza, że osoba uprawniona do renty rodzinnej może ubiegać się i pobierać świadczenie rehabilitacyjne.

 

W treści pytania podaje Pani bardzo istotną informację, z której wynika, iż dochód z tytułu zatrudnienia nie powoduje zawieszenia lub zmniejszenia wysokości renty (zob. art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

 

Jeżeli powyższa sytuacja ma miejsce, to posiada Pani uprawnienie do pobierania zarówno świadczenia rehabilitacyjnego, jak i renty rodzinnej.

 

Dodać pragnę, iż zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych „świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% tej podstawy za pozostały okres, a jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży – 100% tej podstawy”.

 

Biorąc pod uwagę stosunek pracy, okres ochronny przed rozwiązaniem umowy obejmuje okres trzech pierwszych miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

 

Powyższe oznacza, iż po upływie 3 pierwszych miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracodawca może (ale nie musi oczywiście) rozwiązać stosunek pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia umowy (podstawa prawna: art. 53 § 1 Kodeksu pracy).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus pięć =

»Podobne materiały

Zwolnienie lekarskie a opieka nad dzieckiem

Przebywam na zwolnieniu lekarskim już prawie od 6 miesięcy. Po jego zakończeniu będę przez kilka dni na zwolnieniu na opiekę nad dzieckiem. W tym czasie wybieram się do lekarza i na pewno otrzymam kolejne zwolnienie na siebie. Czy w tym czasie pracodawca może mnie zwolnić? Czy muszę wrócić do pracy

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »