.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rezygnacja ajenta z umowy

• Opublikowano: 25-05-2023 • Autor: Zuzanna Lewandowska

Zatrudniłam się w saloniku prasowym jako ajent – osoba, która jest jakby podwykonawcą. Niedługo potem stwierdziłam, że ta praca zdecydowanie nie jest dla mnie, a do tego jest nieopłacalna. Chciałabym zrezygnować z umowy jako ajent. Mam 3-miesięczne wypowiedzenie, co daje mi jeszcze prawie 4 miesiące uwiązania do tej pracy… Jak mogę zakończyć ten stosunek szybciej, najlepiej od razu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rezygnacja ajenta z umowy

Zobowiązania umowne ajenta

Zawarta przez Panią umowa ma charakter cywilnoprawny. Co do zasady zgodnie z art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny „strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.

 

Według przesłanego przez Panią dokumentu strony ustalają, że przedmiotem umowy jest zawieranie przez Agenta w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa umów sprzedaży towarów z listy asortymentowej w imieniu i na rzecz Spółki, do czego jest umocowany na podstawie przedmiotowej umowy.

 

Na podstawie § 5 ust. 1 umowy zobowiązała się Pani do:

 

 • realizowania polityki handlowej Spółki, zamawiania, nabywania oraz sprzedawania tylko i wyłącznie towarów handlowych oferowanych przez spółkę zgodnie ze spisem towarów i listą dostawców, w sposób ustalony przez spółkę;
 • utrzymywania na własny koszt czystości w Saloniku;
 • bezzwłocznego poinformowania Spółki o rozpoczęciu likwidacji, o złożeniu wniosku o upadłość lub wszczęciu postępowania naprawczego oraz o wszczęciu postępowania egzekucyjnego przeciwko Pani;
 • utrzymywania na własny koszt Saloniku w dobrym stanie technicznym;
 • utrzymywania stałej łączności ze spółką w oparciu o pocztę elektroniczną;
 • korzystania z Saloniku jedynie w celu prowadzenia sklepu detalicznego pod nazwą „Świat Prasy” i powstrzymania się od korzystania z niego lub zezwalania na korzystanie z tego lokalu w innych celach;
 • niewprowadzania w Saloniku – bez uprzedniej pisemnej zgody spółki – żadnych zmian ani ulepszeń;
 • przestrzegania wszystkich postanowień dotyczących umowy;
 • prowadzenia działalności handlowej i usługowej w Saloniku w oparciu o wskazówki i polecenia opracowane i przekazywane przez spółkę,
 • przesyłania do spółki – w sposób przez nią wskazany– raportów dotyczących sprzedaży towarów w Saloniku według ustalonego przez spółkę wzoru;
 • udostępniania na każde żądanie spółki wydruków z kasy fiskalnej w celu ustalenia poprawnej wartości sprzedaży dokonanej przez agenta w danym miesiącu;
 • przestrzegania godzin otwarcia saloniku prasowego.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kary finansowe

Naruszenie któregokolwiek z powyższych obowiązków może spowodować nałożenie na ajenta kary pieniężnej w wysokości do 10 000 zł za każdy stwierdzony przypadek, a ponadto stanowi podstawę do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jak wynika wprost z umowy.

 

Na podstawie § 8 ust. 3 umowy poddała się Pani egzekucji wprost z aktu notarialnego na podstawie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego egzekucji co do kwoty 100 000 zł tytułem zabezpieczenia roszczeń Spółki z tytułu zawartej Umowy. Zakładam, że była Pani na akcie notarialnym i dostarczyła go Spółce zgodnie z umową.

Rozwiązanie umowy

Zgodnie z § 10 mowy umowa została zawarta na czas nieokreślony. Pani jako ajent ma prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego na koniec miesiąca (§ 11 ust. 5). Oznacza to, że jeśli złoży Pani wypowiedzenie w listopadzie, to niezależnie od dnia listopada, w którym wypowiedzenie zostanie złożone, okres wypowiedzenia będzie trwał 3 miesiące i będzie kończył się na koniec ostatniego, trzeciego miesiąca. Przykładowo, złoży Pani wypowiedzenie 14 listopada 2022 r., to 3-miesięczny okres wypowiedzenia będzie trwał do 14 lutego 2022 r., a skoro w umowie określono „na koniec miesiąca”, to oznacza, że w takiej sytuacji okres wypowiedzenia kończy się z końcem miesiąca lutego 2023 r.

Brak równowagi w umowie

W mojej ocenie może Pani podnosić, że w umowie istnieje tzw. nierównowaga kontaktowa, tj., że § 12 przewiduje jedynie szereg możliwości rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez Spółkę z Panią, a nie przewiduje możliwości rozwiązania umowy przez Panią ze spółką w trybie natychmiastowym. Jak dobrze rozumiem, umowa została zawarta w ramach prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej, a nie z konsumentem (osobą fizyczną nieprowadzącą działalności). W takiej sytuacji mogłaby Pani podnosić, że umowa narusza zasady uczciwego obrotu oraz lojalności wobec kontrahenta i jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Działania naruszające zasady uczciwego obrotu oraz równości stron w stosunkach obligacyjnych nie mogą bowiem zyskać aprobaty społecznej i prawnej (wyrok SN z dnia 14 czerwca 2005 r., sygn. akt II CK 692/04).

Czy jest możliwość rezygnacji z umowy?

Niemniej, nie jestem w stanie zagwarantować, czy takie stanowisko umożliwi Pani uchylenie się od zobowiązań określonych w umowie. Jeżeli bowiem rozwiąże Pani umowę w trybie natychmiastowym albo przestanie Pani wykonywać swoje obowiązki, to druga strona będzie mogła naliczyć kary umowne za każde naruszenie albo skierować do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu o poddaniu się przez Panią egzekucji (o ile Pani taki już dostarczyła). Po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności można skierować sprawę od razu do egzekucji komorniczej.

 

W mojej ocenie, z uwagi na zapisy umowy, zdecydowanie najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla Pani będzie złożenie wypowiedzenia w listopadzie, z okresem wypowiedzenia do końca lutego, a jednocześnie wystosowanie wniosku do Spółki o wcześniejsze zakończenie okresu wypowiedzenia z uwagi np. na Pani trudną sytuację życiową czy stan zdrowotny, o ile taki istnieje. Mogą Państwo bowiem wcześniej rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia. Warto porozmawiać na ten temat ze spółką, która być może będzie chciała podpisać porozumienie. Może Pani zwiększyć szanse na wcześniejsze rozwiązanie umowy za zgodą spółki, jeśli znajdzie Pani określoną osobę na swoje miejsce, która zgodzi się podpisać umowę ze spółką.

 

Rozwiązanie przez Panią umowy w trybie natychmiastowym lub ze skróceniem okresu wypowiedzenia, zwłaszcza bez ważnego powodu, wiązać się będzie dla Pani, w mojej ocenie, z dużymi konsekwencjami finansowymi, bowiem spółka może wystąpić przeciwko Pani na drogę sądową. Rekomenduję w pierwszej kolejności podjęcie próby dojścia do porozumienia i rozwiązania umowy na mocy pisemnego porozumienia stron.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Zuzanna Lewandowska

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych w stolicy. Specjalizuje się głównie w prawie rodzinnym i opiekuńczym, cywilnym, ze szczególnym naciskiem na zobowiązania, gospodarczym, jak również windykacji należności. Od ponad 3 lat z sukcesem prowadzi czasopismo internetowe o prawie i zawodzie prawnika. Obecnie prowadzi także własną kancelarię adwokacką.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu