.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przejście z renty na świadczenie kompensacyjne

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 25.07.2019 • Zaktualizowane: 24.02.2022

Mam 51 lat. Mój staż pracy w zawodzie nauczyciela wynosi 30 lat. Staram się o rentę z powodu poważnej choroby. W wieku 55 lat mogłabym przejść na świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli. Czy przejście na świadczenie kompensacyjne z renty jest to możliwe, czy trzeba być nauczycielem czynnym zawodowo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejście z renty na świadczenie kompensacyjne

Fot. Fotolia

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Zgodnie z art. 4 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych „świadczenie przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

 

1) osiągnęli wiek, w przypadku kobiet – 55 lat;

2) mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120), zwanej dalej »ustawą o emeryturach i rentach z FUS«, wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć;

3) rozwiązali stosunek pracy”.

 

Jak wyraził w wyroku z dnia 9 grudnia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, sygn. akt III AUa 1446/15: „Nabycie prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest możliwe tylko w przypadku spełniania w dacie decyzji łącznie wszystkich warunków, o których stanowi przepis art. 4 ustawy z 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, tj. wymaganego wieku, stażu ubezpieczeniowego, w tym określonego stażu pracy w charakterze nauczyciela oraz wykazania rozwiązania stosunku pracy. W razie negatywnej oceny choćby jednej z wymienionych wyżej przesłanek, prawo do świadczenia nie powstaje”.

 

Art. 7 ustawy stanowi: 

 

„1. Prawo do świadczenia powstaje z dniem spełnienia warunków wymaganych do nabycia tego prawa.

2. W przypadku pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego prawo do świadczenia powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku lub świadczenia”.

Powstanie prawa do świadczenia kompensacyjnego

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 7 października 2015 r., sygn. akt III AUa 1355/15,, że „o powstaniu prawa do świadczenia kompensacyjnego z mocy ustawy z 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych decyduje w istocie chwila rozwiązania stosunku pracy nauczyciela nie zaś moment zgłoszenia wniosku o to świadczenie”.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2016 r., sygn. akt: III UK 232/15:

 

„1. Analiza treści art. 4 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych skłania do postawienia tezy, że prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje tylko tym nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym, którzy w dacie rozwiązania ostatniego stosunku pracy nauczycielskiej mieli status pracownika wymienionych (w przepisie art. 2 pkt 1 ww. ustawy) placówek oświatowych i jednocześnie – przy spełnieniu pozostałych kryteriów wieku oraz ogólnego stażu składkowego i nieskładkowego – legitymują się co najmniej 20 letnim okresem pracy w tychże jednostkach w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć”.

Czy ZUS może odmówić prawa do świadczenia kompensacyjnego z powodu pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy?

Natomiast przedmiotem art. 17 została objęta sytuacja, gdy nauczyciel spełnia jednocześnie warunki do otrzymania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz świadczenia w postaci: renty, uposażenia w stanie spoczynku, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub innego świadczenia o charakterze emerytalnym lub rentowym, ustalonego na podstawie odrębnych ustaw. Wówczas nauczycielowi przysługuje tylko jedno z tych świadczeń. Co do zasady należne jest świadczenie wyższe, niemniej na wniosek nauczyciela może mu zostać przyznane świadczenie w niższej wysokości.

 

Tak więc nie widzę powodu, aby ZUS odmówił prawa do świadczenia kompensacyjnego z powodu pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl