Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejście z renty na świadczenie kompensacyjne

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 25.07.2019

Mam 51 lat. Mój staż pracy w zawodzie nauczyciela wynosi 30 lat. Staram się o rentę z powodu poważnej choroby. W wieku 55 lat mogłabym przejść na świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli. Czy przejście na świadczenie kompensacyjne z renty jest to możliwe, czy trzeba być nauczycielem czynnym zawodowo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejście z renty na świadczenie kompensacyjne

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 4 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych „świadczenie przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

 

1) osiągnęli wiek, w przypadku kobiet – 55 lat;

2) mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120), zwanej dalej »ustawą o emeryturach i rentach z FUS«, wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć;

3) rozwiązali stosunek pracy”.

 

Jak wyraził w wyroku z dnia 9 grudnia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, sygn. akt III AUa 1446/15: „Nabycie prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest możliwe tylko w przypadku spełniania w dacie decyzji łącznie wszystkich warunków, o których stanowi przepis art. 4 ustawy z 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, tj. wymaganego wieku, stażu ubezpieczeniowego, w tym określonego stażu pracy w charakterze nauczyciela oraz wykazania rozwiązania stosunku pracy. W razie negatywnej oceny choćby jednej z wymienionych wyżej przesłanek, prawo do świadczenia nie powstaje”.

 

Art. 7 ustawy stanowi: 

 

„1. Prawo do świadczenia powstaje z dniem spełnienia warunków wymaganych do nabycia tego prawa.

2. W przypadku pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego prawo do świadczenia powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku lub świadczenia”.

 

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 7 października 2015 r., sygn. akt III AUa 1355/15,, że „o powstaniu prawa do świadczenia kompensacyjnego z mocy ustawy z 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych decyduje w istocie chwila rozwiązania stosunku pracy nauczyciela nie zaś moment zgłoszenia wniosku o to świadczenie”.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2016 r., sygn. akt: III UK 232/15:

 

„1. Analiza treści art. 4 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych skłania do postawienia tezy, że prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje tylko tym nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym, którzy w dacie rozwiązania ostatniego stosunku pracy nauczycielskiej mieli status pracownika wymienionych (w przepisie art. 2 pkt 1 ww. ustawy) placówek oświatowych i jednocześnie – przy spełnieniu pozostałych kryteriów wieku oraz ogólnego stażu składkowego i nieskładkowego – legitymują się co najmniej 20 letnim okresem pracy w tychże jednostkach w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć”.

 

Natomiast przedmiotem art. 17 została objęta sytuacja, gdy nauczyciel spełnia jednocześnie warunki do otrzymania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz świadczenia w postaci: renty, uposażenia w stanie spoczynku, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub innego świadczenia o charakterze emerytalnym lub rentowym, ustalonego na podstawie odrębnych ustaw. Wówczas nauczycielowi przysługuje tylko jedno z tych świadczeń. Co do zasady należne jest świadczenie wyższe, niemniej na wniosek nauczyciela może mu zostać przyznane świadczenie w niższej wysokości.

 

Tak więc nie widzę powodu, aby ZUS odmówił prawa do świadczenia kompensacyjnego z powodu pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + 10 =

»Podobne materiały

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli

Prawie rok temu, przed rozwodem, podpisałem z żoną notarialną umowę majątkową, w której znalazły się postanowienia, że po pierwsze sprzedamy nasze mieszkanie o wartości 400 000 zł i podzielimy się pieniędzmi, a po drugie – po sprzedaży spłacę częściowo kredyt zaciągnięty przez żonę na jej

 

Nie stać mnie na alimenty - jak je obniżyć?

Jak starać się o obniżenie alimentów? Sąd przyznał je w wysokości 800 zł, na co mnie nie stać. Wcześniej płaciłem 450 zł. Sąd uwzględnił, że mieszkam za granicą, ale moje wydatki są wyższe, niż uznał. Jak obniżyć alimenty gdy mnie na nie nie stać?

 

Kserokopia podpisanego dokumentu jako dowód w sprawie

Posiadam kserokopię podpisanego dokumentu jako pokwitowanie zapłaty za wykonane usługi. Jeśli domagałbym się w sądzie faktury VAT, okazując taki dokument, to czy będzie on traktowany jako dowód w sprawie?

 

Czy można jeździć samochodem do rozprawy po zatrzymaniu prawa jazdy?

Czy mogę do czasu rozprawy prowadzić samochód po zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym? Mandatu nie przyjąłem, gdyż według prędkościomierza w samochodzie jechałem z mniejszą prędkością od wskazania radaru.

 

Sprzedaż domu a wymeldowanie

Szwagierka sprzedała mi swój udział w domu. Obecnie jestem jego jedyną właścicielką. Pomimo, iż szwagierka sprzedała mi swój udział w nieruchomości i już nie jest jego właścicielką, nie wymeldowała się. Od ponad roku nie mieszka w tej nieruchomości, ma swoje własnościowe mieszkanie. Czy jeżeli ona s

 

Prawo do renty rodzinnej a pieniądze ze sprzedaży mieszkania

Otrzymuję rentę rodzinną po mężu. Niedawno sprzedałam mieszkanie, które weszło w skład spadku po zmarłym. Mój dochód wynosi 75 tys. zł. Czy renta może z tego powodu zostać mi cofnięta?

 

Wypowiedzenie stawki czynszu

Czy wypowiedzenie stawki czynszu bez podania wysokości nowej stawki jest skuteczne?

 

Miejsce na szopkę na terenie wspólnoty mieszkaniowej

Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sprawa we wspólnocie mieszkaniowej, jeżeli chodzi o garaże–szopki. Jestem właścicielem mieszkania o powierzchni 82 m2 i posiadam największy udział w całej wspólnocie mieszkaniowej. Okazało się, że nie mam dla mnie miejsca na postawienia szopy, bo jedna z ws

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »