.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Urząd skarbowy wezwał mnie skąd mam pieniądze na zakup mieszkania

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 17.04.2019 • Zaktualizowane: 10.10.2021

Urząd skarbowy wezwał mnie do złożenia wyjaśnień, skąd pochodziły środki na zakup mieszkania, gdyż z moich zeznań podatkowych nie wynikają aż takie oszczędności. Problem w tym, że w latach, z jakich muszę się tłumaczyć, żyłam w związku nieformalnym i mój partner za wszystko płacił, a ja swoje zarobki w całości odkładałam. Pozostała część moich oszczędności pochodziła z darowizn od najbliższej rodziny. Tych darowizn było kilka, w różnych latach, w wysokości jednorazowo nieprzekraczającej kwoty wolnej od podatku i nie były one zgłaszane w deklaracji podatkowej. Jak ja mam się tłumaczyć? A może prościej byłoby powiedzieć, że dochód czerpałam z nierządu, niż tłumaczyć się z nie wiadomo czego? Co mam robić?!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Urząd skarbowy wezwał mnie skąd mam pieniądze na zakup mieszkania

Fot. Fotolia

Brak możliwości udokumentowania źródeł pochodzenia środków pieniężnych na wezwanie urzędu skarbowego

Na samym początku wskazać należy, że brak możliwości udokumentowania źródeł pochodzenia środków pieniężnych na wezwanie urzędu skarbowego może spowodować dotkliwe konsekwencje dla podatnika. Przepisy podatkowe przewidują bowiem możliwość wszczęcia postępowania z nieujawnionych źródeł przychodów. Podstawowym celem opodatkowania takich przychodów jest uszczelnienie systemu podatkowego i zmniejszanie zjawiska „szarej strefy”.

Przychód ze źródeł nieujawnionych

Zgodnie z nową definicją, do przychodów ze źródeł nieujawnionych zaliczamy obecnie nadwyżkę wydatków nad przychodami opodatkowanymi lub nieopodatkowanymi:

 

  1. nieznajdującymi pokrycia w ujawnionych źródłach, obejmujące przychody ze źródeł wskazanych przez podatnika, lecz ujawnione w nieprawidłowej wysokości;
  2. przychodami (dochodami) ze źródeł nieujawnionych niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej.

 

Podstawę opodatkowania stanowi kwota nadwyżki wydatków nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub nieopodatkowanymi osiągnięta w roku podatkowym. Obowiązek ustalenia podstawy opodatkowania spoczywa na organie podatkowym lub organie kontroli skarbowej, który prowadzi właściwe postępowanie i wydaję w tej kwestii stosowną decyzję. Od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych organ wymierzy podatek w wysokości 75% podstawy opodatkowania. Warto w tym miejscu zauważyć, że w przypadku ustalenia przez organ w toku postępowania, jakie było źródło danego dochodu, dochód tak ustalony podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w przepisach ustawy innych niż przepisy tego rozdziału lub w przepisach innych ustaw.

Postępowanie z tytułu źródeł nieujawnionych

Przykład

W stosunku do podatnika organ wszczął postępowanie z tytułu źródeł nieujawnionych. W toku postępowania podatnik wyjaśnił, że otrzymał darowiznę od wujka, której nie zgłosił wcześniej do urzędu skarbowego. W takim przypadku postępowanie dotyczące nieujawnionych źródeł zostanie umorzone, natomiast zostanie wszczęte postępowanie w zakresie podatku od spadków i darowizn.

 

Co do zasady w toku postępowania w sprawie nieujawnionych źródeł ciężar dowodu w zakresie wykazania jakimi przychodami zostały pokryte wydatki spoczywa na podatniku. Podatnik ma również obowiązek wskazania, które z poszczególnych przychodów posłużyły do sfinansowania konkretnych wydatków. Jeżeli podatnik tego nie zrobi, organ podatkowy dokona samodzielnego przyporządkowania zgodnie z zasadą, że najwcześniejszy wydatek został pokryty najwcześniejszymi przychodami.

 

Należy jednak zauważyć, że jeśli fakt uzyskania przychodu jest znany organowi z urzędu lub możliwy do ustalenia na podstawie posiadanych przez organ ewidencji, rejestrów lub innych danych, na podatniku nie spoczywa ciężar dowodu.

Środki pieniężne otrzymane w spadku

Przykład

Podatnik otrzymał w spadku po zmarłym ojcu środki pieniężne. Fakt nabycia spadku zgłosił we właściwym urzędzie skarbowym na formularzu SD-Z2. Podatnik nie ma zatem obowiązku dowodzić faktu posiadania tych środków, ponieważ organ może je ustalić na podstawie posiadanych danych.

 

W przepisach został przewidziany także drugi wyjątek od obowiązku podatnika wykazania przychodu pokrywającego wydatek. Otóż, jeżeli w toku postępowania podatnik nie udowodni uzyskania przychodów opodatkowanych lub nieopodatkowanych stanowiących pokrycie wydatków i nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego w stosunku do tych przychodów, to ich uzyskanie podatnik może uprawdopodobnić.

Uprawdopodobnienie przychodu

Przykład

Pan Eugeniusz nabył w 2015 r. samochód o wartości 300.00 zł. Podatnik do tej pory nie wykazywał żadnego dochodu. Organ podatkowy wszczął postępowanie ze źródeł nieujawnionych, w toku którego Pan Eugeniusz powołał się na oszczędności zgromadzone z pracy na Kubie w latach 1980-1985. Na potwierdzenie przedłożył pisemne oświadczenie dwóch kuzynów, z którymi w tym czasie pracował na Kubie. Z oświadczenia wynika, że zgromadzone oszczędności wystarczyły na pokrycie zakupu samochodu. W takiej sytuacji nastąpiło uprawdopodobnienie przychodu, w związku z czym organ będzie zmuszony umorzyć postępowanie.

 

Warto zauważyć, że w przeszłości w toku prowadzonych postępowań ze źródeł nieujawnionych podatnicy często powoływali się na art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT celem uniknięcia zapłaty podatku. Zgodnie bowiem z jego treścią – przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Sprytni podatnicy jako źródło przychodów wskazywali np. handel narkotykami, kradzież lub prostytucję, w celu uchylenia się od uiszczenia podatku. Wobec takiego stanowiska organy podatkowe były praktycznie bezradne, gdyż niezwykle trudno było udowodnić inne źródło pochodzenia przychodów. Wychodząc naprzeciw potrzebom, wprowadzono do ustawy PIT art. 2 ust. 6, z którego wynika, że w przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że przychody pochodzą z czynności, które mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Oznacza to, że co do zasady istnieje domniemanie, że przychody podatnika pochodzą z legalnych źródeł, chyba że podatnik udowodni, że faktycznie było inaczej.

 

Przykład

W toku postępowania ze źródeł nieujawnionych podatnik wskazał, że uzyskał przychód z handlu narkotykami. W obecnym stanie prawnym złożenie takiego oświadczenia nie jest wystarczające do uniknięcia opodatkowania, podatnik musi przedstawić organowi podatkowemu dowody potwierdzające prawdziwość takiego twierdzenia.

 

Obecnie zatem nawet powołanie się przed urzędem skarbowym na dochody uzyskane z nierządu nie daje pewności co odstąpienia organu od dalszych czynności, bowiem również nierząd podatnik zobowiązany będzie udowodnić.

 

Obronienie się przed powyższą stawką sankcyjną wcale nie oznacza, że żadnego podatku nie zapłacimy. Jeżeli bowiem podatnik w toku czynności sprawdzających wyjaśni, że środki pieniężne otrzymał w darowiźnie, to faktycznie uniknie zapłaty 75% podatku, jednak sama darowizna będzie musiała zostać opodatkowana.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego z tytułu otrzymanej darowizny

Odnośnie samych darowizn, to opodatkowaniu podlegają jedynie te, które przekraczają kwotę wolną od podatku i zostały otrzymane w ciągu ostatnich 5 lat. Starsze darowizny nie podlegają podatkowi, bowiem zobowiązanie podatkowe z ich tytułu uległo przedawnieniu. W rezultacie dobrym rozwiązaniem może być powołanie się na fakt otrzymania darowizny od członków najbliższej rodziny ponad 5 lat wstecz. Oczywiście należy się powołać na realne i możliwe do otrzymania kwoty. Proszę pamiętać, że urząd skarbowy może weryfikować zarobki darczyńców nawet do kilkudziesięciu lat wstecz. W związku z tym np. powołanie się na fakt otrzymania darowizny od dziadka w wysokości 300 000 zł, podczas gdy dziadek na emeryturze zarabiał 1200 zł miesięcznie, z pewnością zostanie podważone przez organ podatkowy.

 

Może Pani również powołać się na fakt otrzymania darowizny od członków najbliższej rodziny, z tym że kwota darowizny w ciągu ostatnich 5 lat nie może przekroczyć od jednej osoby 9637 zł. Takie darowizny nieprzekraczające kwoty wolnej nie podlegają bowiem zgłoszeniu do urzędu skarbowego.

 

Podsumowując, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest powoływanie się na fakt otrzymywania darowizny niż przykładowo na nierząd. Przede wszystkim dzięki powołaniu się na darowiznę unikniemy zapłaty 75% podatku. Ponadto nierząd będzie Pani musiała udowodnić. Darowizny starsze niż 5 lat nie podlegają opodatkowaniu, ponieważ uległy przedawnieniu. Darowizny otrzymane w ciągu ostatnich 5 lat korzystają z kwoty wolnej. Proszę jednak mieć na uwadze, że darowizny ponad kwotę wolną podlegają opodatkowaniu sankcyjną stawką 20%. Wynika to z treści art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn:

 

„Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl