.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wycofanie anonimowego donosu do urzędu skarbowego

• Opublikowano: 31-07-2023 • Autor: Adam Nowak

Czy można wycofać donos wysłany do urzędu skarbowego? Napisałem go pod wpływem chwili. Czy urząd skarbowy może wtedy nałożyć na mnie karę, mimo że był to donos anonimowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wycofanie anonimowego donosu do urzędu skarbowego

Anonimowy donos do urzędu skarbowego

Przepisy nie regulują wprost instytucji anonimowych donosów, jednak w tym zakresie należy opierać się na regulacjach Ordynacji podatkowej (w skrócie O.p.).

 

Po pierwsze wskażmy, że zgodnie z art. 168 § 1 O.p.:

„§ 1. Podania wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu podatkowego.

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy”.

 

Donos/doniesienie/anonim mieści się w ogólnym pojęciu „podanie”. Na mocy art. 169 O.p. „Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia. Jeżeli podanie nie zawiera adresu, organ pozostawia je bez rozpatrzenia. W tym przypadku nie dokonuje się wezwania, o którym mowa powyżej”.

 

W związku z tym anonimowy donos organ podatkowy pozostawia bez rozpatrzenia, czyli adresata donosu nie powiadamia się o sposobie załatwienia sprawy, co jest logiczne, ponieważ organ podatkowy nie ma wiedzy na temat adresu, na jaki mógłby wysłać pismo w sprawie. Sam donos, a konkretnie informacje zawarte w donosie, może, ale wcale nie musi stanowić podstawy do podjęcia określonych działań ze strony US wobec podmiotu, na który doniesiono – „Donos, który wpłynął do urzędu kontroli skarbowej przed wszczęciem z urzędu postępowania kontrolnego, może nie stanowić elementu akt sprawy tego postępowania, a zatem strona nie jest wówczas uprawniona do zapoznania się z jego treścią” (wyr. NSA w Katowicach z 8.09.1997 r., sygn. akt I SA/Ka 298/96).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Donos a kontrola urzędu skarbowego

Wyrok NSA z 12.01.2001 r., sygn. akt I SAB/Łd 7/00: „Podkreślenia wymaga brak normatywnego związku przyczynowego pomiędzy doniesieniem a wszczęciem z urzędu postępowania kontrolnego. Doniesienie nie wszczyna postępowania kontrolnego, podatkowego; nie zobowiązuje prawnie organu administracji do wszczęcia z urzędu postępowania. Jeżeli przed wszczęciem postępowania organ wszedł w posiadanie informacji z doniesienia, do niego należy rozważenie i »decyzja« co do prawnej dopuszczalności, możliwości, celowości, zakresu wykorzystania donosu i zawartych w nim danych dla dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy”.

 

Rekapitulując, to organ podatkowy ocenia, czy wykorzystać informacje z donosu, czy też nie. Donos nie jest w żaden sposób wiążący dla US, tak samo, jak i ewentualne wycofanie donosu również nie jest w żaden sposób wiążące dla fiskusa. Przykładowo, jeżeli na podstawie anonimowego doniesienie organ podatkowy podejmie decyzję o wszczęciu postępowania czy kontroli podatkowej, to późniejsze wycofanie tego donosu przez adresata nie spowoduje, że fiskus umorzy postępowanie. To organ podatkowy jest „gospodarzem” procedury podatkowej i to organ decyduje, czy i kiedy takie postępowanie z urzędu wszcząć. W rezultacie zarówno złożenie donosu, jak i jego wycofanie nie jest w żaden sposób wiążące dla urzędu skarbowego.

 

Na koniec warto dodać, że wycofanie donosu nie jest w żaden sposób karalne. Kodeks karny skarbowy w żaden sposób nie penalizuje tego rodzaju działania. W konsekwencji osoba, która złożyła donos i go wycofała, nie podlega karze.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Nowak
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu