Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można zbierać datki na własne potrzeby?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 06.03.2016

Czy osoba prywatna może zbierać datki na własne potrzeby (ze względu na złą sytuację rodzinną )? Jeśli tak to, czy musi uzyskać zezwolenie? Zbiórka będzie organizowana na terenie różnych województw i na portalach społecznościowych.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W dniu 1 kwietnia 2014 roku prezydent podpisał nową ustawę o zbiórkach publicznych. Weszła ona w życie po 3 miesiącach od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw, a więc od lipca 2014 roku. Warto podkreślić, iż wobec zbiórek, które uzyskały zezwolenie przed wejściem w życie nowej ustawy, zastosowanie będą mieć stare przepisy.

 

Istotne jest rozróżnienie zbiórki prywatnej na własne potrzeby od zbiórki publicznej.

 

Niewiele osób bowiem zdaje sobie sprawę, iż prowadząc zbiórkę na własne potrzeby (operacja, zły stan zdrowia, trudna sytuacja materialna), może zostać posądzonym o prowadzenie zbiórki publicznej.

 

Powyższa ustawa w art. 1 określa, iż zbiórką publiczną jest wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze na pewien z góry określony cel.

 

Zatem zgodnie z obowiązującą ustawą za zbiórkę publiczną zostanie uznane wyłącznie zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscach publicznych, a więc m.in. na ulicy, cmentarzu czy w parkach. Do grupy zbiórek publicznych zaliczone są tradycyjne zbiórki „do puszek”.

 

Cele zbiórki określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Artykuł 4 cytowanej ustawy określa, iż sfera zadań publicznych zawiera także pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, a także wiele innych celów pomocy. Jednak zbiórkę na powyższe cele (zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego) mogą organizować:

 

  • organizacje pozarządowe (fundacje, związki zawodowe, a także partie polityczne, czy stowarzyszenia); jednak zbiórki takiej nie może zorganizować stowarzyszenie zwykłe, które w tym celu musi powołać komitet społeczny;
  • organizacje kościelne i wyznaniowe, spółdzielnie socjalne;
  • minimum 3-osobowy komitet, powołany przez osoby fizyczne.

 

Zgodnie z art. 5 ustawy „o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych zbiórka publiczna może zostać przeprowadzona po jej zgłoszeniu przez organizatora zbiórki i zamieszczeniu informacji o zgłoszeniu przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych, zwanym dalej »portalem zbiórek publicznych«”.

 

„Osoby zainteresowane przeprowadzeniem zbiórki publicznej, zobowiązane są do bezpłatnego zgłoszenia powyższej informacji do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Następnie będą rejestrować ją na portalu internetowym. Możliwe jest także zgłoszenie w formie papierowej” (art. 6 ustawy).

 

Przed nowelizacją ustawy na zorganizowanie zbiórki należało uzyskać odpowiednią zgodę, która wydawana była w drodze decyzji administracyjnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 

Obecnie powyższa zgoda zastąpiona została przez dokonanie odpowiedniego zgłoszenia w internecie. Zgłoszenia będą zamieszczane na portalu, którym administrować będzie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, natomiast każdy będzie mógł sprawdzić, w jaki sposób wsparta przez niego organizacja wykorzystała pieniądze. Zniesiono także opłatę skarbową od zbiórki w kwocie 84 zł. Chętni do przeprowadzenia zbiórki obowiązani są także dołączyć plan przeprowadzanej zbiórki, a więc m.in. cel, formę, termin rozpoczęcia oraz zakończenia, a także liczbę osób, które wezmą w niej udział, miejsce prowadzenia zbiórki, a także sposób jej prowadzenia.

 

Zgłoszenie zbiórki publicznej dokonywane w postaci elektronicznej osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki opatruje bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o zbiórkach publicznych zezwolenie nie jest potrzebne m.in. do zbierania ofiar na cele religijne, kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą; do zbiórek przeprowadzanych w drodze loterii pieniężnych lub fantowych, jeżeli zbiórki są przeprowadzane w miejscach publicznych; do zbiórek przeprowadzanych w lokalach prywatnych wśród grona znajomych, osobiście przeprowadzających zbiórkę; do zbiórek wśród młodzieży szkolnej w lokalach szkolnych, odbywających się na podstawie zezwolenia władz szkolnych. Zbieranie przez SMS-y lub przelewy na konto, gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany, nie będzie wymagało zgłoszenia i nie będzie podlegało regulacji powyższej ustawy.

 

Odpowiedzialność za prowadzenie zbiórki publicznej bez odpowiedniego zezwolenia reguluje Kodeks wykroczeń, który w art. 56 stwierdza, iż „kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar, podlega karze grzywny”. Dodatkowo można także orzec przepadek przedmiotów uzyskanych ze zbiórki, która została przeprowadzona bez zezwolenia, jak i też przepadkowi ulegają przedmioty, które zostały uzyskane w ramach prowadzonej zbiórki, a następnie przekazane innej osobie lub instytucji. Wszystkie przedmioty objęte przepadkiem są przekazywane instytucji pomocy społecznej lub instytucji kulturalno-oświatowej.

 

Pani zbiórka niewątpliwie będzie zbiórką publiczną na cel prywatny, która powinna być zgłoszona na zasadach opisanych powyżej jeżeli będzie odbywała się w postaci zbierania do puszek (gotówki) i darów (rzeczy materialnych). Co do zbiórek w Internecie ustawa przewiduje, że każdy będzie mógł zbierać, na co chce – bez zezwolenia i bez zgłoszenia (chyba że zbiera na cele inwestycyjne, wtedy mogą obowiązywać przepisy regulujące inwestycje finansowe).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus I =

»Podobne materiały

Różnica między całkowitym a częściowym ubezwłasnowolnieniem

Jestem osobą niepełnosprawną (zanik mięśni kończyn dolnych i górnych). Brat wystąpił do sądu z wnioskiem o częściowe ubezwłasnowolnienie. Jaka jest różnica między całkowitym a częściowym ubezwłasnowolnieniem i jakie są tego skutki? Czy opiekun prawny bez mojej zgody może wysłać mnie na przymusowe le

 

Przychody fundacji

Prowadzę działalność gospodarczą i chcę założyć fundację. Czy mogę sprzedać jej serwis przynoszący niewielkie, ale stałe dochody? Zależy mi, by fundacja miała środku na realizację swoich celów. A czy można w fundacji wytwarzać wyroby i je sprzedawać? Jak wtedy wyglądają jej podatki? Czy mogę być pre

 

Rozwiązanie stowarzyszenia gdy z członkami nie ma kontaktu

Istnieje stowarzyszenie, członkowie są już nieaktywni, wszyscy porozjeżdżali się po świecie i nie ma z nimi kontaktu. Chciałbym rozwiązać stowarzyszenie, ale nie jestem osobą z zarządu. W wyniku przemian powinienem być, ale ostatnio okazało się, że przesłane kilka lat temu zmiany nie przeszły i zarz

 

Prezes stowarzyszenia a praca na etacie i własna firma

Jestem zatrudniona na 1/3 etatu jako główna księgowa w przedszkolu, na 1/2 etatu jako główna księgowa w stowarzyszeniu OPP. Oprócz tego prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – biuro rachunkowe. Czy takie połączenie jest zgodne z prawem? Czy mogę dalej tak być zatrudniona i równocześnie

 

Składanie sprawozdań finansowych niedziałającego stowarzyszenia

Jestem prezesem stowarzyszenia od lat niedziałającego, ale niewyrejestrowanego z KRS. Do chwili obecnej każdego roku wysyłałam CIT 8 wyzerowany, ponieważ już od co najmniej 10 lat nie ma żadnych wpływów ani wydatków. Nigdy nie składałam sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. Nagle dostałam w

 

Od kiedy liczona jest kadencja zarządu stowarzyszenia?

Nasze stowarzyszenie powstało 14 lutego 2014 roku, na pierwszym spotkaniu został powołany zarząd stowarzyszenia oraz przyjęty statut. Wpis do KRS-u nastąpił 9 czerwca 2014 r . Zarząd wybierany jest na 4 lata. Od kiedy liczona jest kadencja zarządu: czy od daty powołania w lutym, czy od daty wpi

 

Ulgi podatkowe przy założeniu fundacji

Chciałbym założyć fundację. Pytanie dotyczy ulg podatkowych dla powołującego i ewentualnie maksymalnej kwoty, którą mogę przeznaczyć na powołanie fundacji. Zarobki z etatu to około 100 tys. zł. Dodatkowo w tym roku sprzedam udziały w spółce warte około 1.5 mln zł. Muszę odprowadzić około 300 tys. zł

 

Ważność umowy cesji wierzytelności

Jestem byłym pracownikiem pewnej fundacji, która obecnie jest w likwidacji. Z tego też powodu nabyłem na podstawie umowy cesji jej wierzytelność wobec dłużnika. Sąd wydał nakaz zapłaty, jednakże dłużnik w sprzeciwie podniósł, iż w umowie cesji fundacja była nieprawidłowo reprezentowana. A mianowicie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »