Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Od kiedy liczona jest kadencja zarządu stowarzyszenia?

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 14.09.2018

Nasze stowarzyszenie powstało 14 lutego 2014 roku, na pierwszym spotkaniu został powołany zarząd stowarzyszenia oraz przyjęty statut. Wpis do KRS-u nastąpił 9 czerwca 2014 r . Zarząd wybierany jest na 4 lata. Od kiedy liczona jest kadencja zarządu: czy od daty powołania w lutym, czy od daty wpisu do KRS-u? Jeżeli kadencja liczona jest od lutego to czy uchwały i tym podobne dokumenty uchwalone po 14 lutym 2018 roku są ważne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie należy odwołać się do przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Prawo o stowarzyszeniach stanowi w art. 8, że stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przepis ustawy nie stanowi inaczej.

 

Jednym z obligatoryjnych organów stowarzyszenia jest zarząd, na którym z mocy ustawy, jak również statutu, spoczywają różne obowiązki, w szczególności złożenie wniosku o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze statutem, listą założycieli, a także z protokołem z wyboru władz stowarzyszenia – art. 12, a także obowiązek zawiadomienia sądu rejestrowego o zmianie statutu – art. 21.

 

Szczegółowe kompetencje zarządu, jego skład oraz okres kadencji powinny być uregulowane w statucie stowarzyszenia, bowiem ustawa nie zawiera stosownych zapisów, poza niektórymi obowiązkami na nim ciążącymi. Sposób wykonywania reprezentacji, liczebność zarządu, jak i okres trwania kadencji określone być muszą w statucie, przy czym statut może różnicować status członków zarządu.

 

Mając na uwadze przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, odnoszące się do stowarzyszeń, to zgodnie z art. 53a podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, są obowiązane zgłaszać dotyczące ich informacje wymienione w art. 38 (dane podlegające wpisowi w oddziale 1 rejestru przedsiębiorców), 39 (dane dotyczące reprezentacji), 43 (dane związane z kuratorem), 44 (dotyczące likwidacji, zmian w spółce), 52 (dane dotyczące rejestracji stowarzyszenia) i 53 (dot. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) oraz zmiany tych informacji, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

Jeżeli chodzi o reprezentację, to należy wskazać oznaczenie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji, a także zgłaszać zmiany tych danych.

 

Zmiany, zgodnie z art. 22 ustawy o KRS-ie, należy zgłaszać w ciągu 7 dni od daty wydarzenia, które powoduje konieczność zgłoszenia zmiany.

 

Kadencja organu uprawnionego do reprezentacji nie ma związku z wpisem do KRS-u, bowiem wpis do KRS-u osób wchodzących w skład zarządu ma tylko i wyłącznie charakter deklaratoryjny (postanowienie sądu rejestrowego stwierdza jedynie fakt powołania zarządu czy powołania danej osoby w skład zarządu, które jest ważne od momentu jego powołania).

 

Członek zarządu jeszcze przed wpisem ma prawo, legitymując się odpisem uchwały zgromadzenia wspólników, skutecznie występować w imieniu spółki przed urzędami, w postępowaniach sądowych, zawierać umowy i wykonywać inne czynności prawne. Od chwili powołania zarządu liczy się czas trwania jego kadencji.

 

Status prawny członka zarządu spółki określają ustawa (choć szczątkowo) oraz statut stowarzyszenia. Zarząd stowarzyszenia jest powoływany i odwoływany przez walne zgromadzenie. Oznacza to, że takie powołanie jest skuteczne w stosunkach wewnętrznych spółki, a wpis zmian w składzie osobowym zarządu w rejestrze sądowym ma tylko charakter deklaratoryjny.

 

Jeśli więc szczególny przepis prawa nie wskazuje jednoznacznie, że dana czynność jest skuteczna prawnie dopiero od momentu jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, to taki wpis będzie wpisem deklaratoryjnym – skutecznym od momentu podjęcia przez właściwy organ stosownej uchwały powołującej zarząd  i tak też należy liczyć kadencję organu.

 

Następna treść pytania jest niezrozumiała, wszystko zależy od tego, czy zmiany podlegające obowiązkowi zgłoszenia do KRS-u zostały zgłoszone. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + trzy =

»Podobne materiały

Wymiar urlopu wychowawczego (wnioski o przedłużenie)

Mam małe dziecko. Po urlopie macierzyńskim złożyłam wniosek o udzielenie półrocznego urlopu wychowawczego, pracodawca wyraził zgodę. Później okazało się, że muszę przedłużyć urlop, więc złożyłam drugi wniosek. I tym razem pracodawca zgodził się, ale uprzedził, że jest limit takich wniosków. Czy miał

 

Zakup mieszkania przez parę w związku nieformalnym

Z moją partnerką od 2 lat żyję w związku nieformalnym. Jestem przed podpisaniem umowy kredytowej. Chcę kupić mieszkanie na rynku wtórnym. Mój wkład własny to 140 tys. zł, z czego 80 tys. pochodzi ode mnie, a 60 tys. od partnerki. Umowa kredytowa i sam kredyt będzie tylko na mnie, również umowa przed

 

Prawo do mieszkania komunalnego po zmarłej babci

Od roku mieszkałam z babcią (u której byłam zameldowana od ośmiu lat). Babcia zmarła tydzień temu, była głównym lokatorem tego mieszkania (nie było wykupione). Czy mogę przejąć po niej mieszkanie, a jeśli tak – jaka jest procedura przeprowadzenia tej sprawy? Mieszkam w Łodzi.

 

Nieodebrana korespondencja z prokuratury

Moi rodzice są ok. 12 lat po rozwodzie. Niedawno przyszło do mnie pismo z prokuratury z Warszawy – mama go nie odebrała, bo mieszkam za granicą. Obawiam się odpowiedzialności za jakieś długi ojca (nie mamy z nim żadnego kontaktu). Już wcześniej przychodziła jakaś korespondencja z prokuratury,

 

Jazda w stanie nietrzeźwości - 2 promile - jaka kara?

W zeszłym tygodniu zostałem zatrzymany w czasie jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości. Podczas badania alkomatem okazało się, że mam 2 promile alkoholu. Jest to moje pierwsze takie zdarzenie. Za kilka dni będę przesłuchiwany w tej sprawie. Jakiej mogę spodziewać się kary za prowadzenie samochodu p

 

Składanie sprawozdań finansowych niedziałającego stowarzyszenia

Jestem prezesem stowarzyszenia od lat niedziałającego, ale niewyrejestrowanego z KRS. Do chwili obecnej każdego roku wysyłałam CIT 8 wyzerowany, ponieważ już od co najmniej 10 lat nie ma żadnych wpływów ani wydatków. Nigdy nie składałam sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. Nagle dostałam w

 

Zwykłe czynności spółki

Posiadam 50% udziałów w spółce z o.o. i jednocześnie jestem w jej zarządzie. Każdy ze wspólników ma prawo do samodzielnego podejmowania decyzji w sprawie spółki, a także do jej reprezentowania. Nie podobają mi się jednak decyzje wspólnika dotyczące wynagrodzeń pracowników, zakupów i sprzedaży b

 

Nowy właściciel kamienicy

Jestem najemcą lokalu należącego do miasta. Niedawno odnalazł się spadkobierca dawnego właściciela budynku, któremu sąd przyznał prawo do nieruchomości. Dowiedziałam się jednak, że lokale w naszej kamienicy zostaną podzielone – według nieznanego nam klucza – pomiędzy miasto i nowego właś

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »