.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rozwiązanie stowarzyszenia

• Opublikowano: 11-10-2022 • Autor: Adam Dąbrowski

Stowarzyszenie rejestrowe nie działa od lat, członkowie się wykruszyli i nigdy nie płacili składek. Stowarzyszenie powstało w 1997 r., funkcjonowało do ok. 2001 r. Potem zaczęli się wykruszać członkowie – statut przewidywał członkostwo dla kierowników jednostek uczelnianych. Po upływie kadencji w uczelni osoby te już nie były kierownikami i zaprzestały działalności w stowarzyszeniu, jednocześnie nie odprowadzali składek. Obecnie stowarzyszenie przekazuje CIT-8 zerowe do US, ale faktycznie nie działa. Pozostał jedynie zarząd. Chcemy formalnie rozwiązać to stowarzyszenie, bo nie ma już motywacji do jego utrzymywania. Jak to zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rozwiązanie stowarzyszenia

Likwidacja stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS

Z opisu wynika, że wskutek niezależnych od samego stowarzyszenia zmian (upływ kadencji kierownika jednostki jako członka) doszło do tego, stowarzyszenie aktualnie faktycznie nie prowadzi działalności, a być może liczba członków stowarzyszenia spadła poniżej 7. Byłoby tak w sytuacji, jeżeli członkami mogą być tylko osoby sprawujące funkcje kierownika jednostek: utraciła status członka, a nie przyjmowano nowych (przynajmniej formalnie).

 

Według Prawa o stowarzyszeniach:

 

„Art. 36. 1. W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli statut lub, w razie braku odpowiednich postanowień statutu, uchwała ostatniego walnego zebrania członków (zebrania delegatów) tego stowarzyszenia nie stanowi inaczej.

2. W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.”

 

Wynikają z tego przepisu dwie drogi:

 

  1. uchwała własna stowarzyszenia o rozwiązaniu lub
  2. decyzja sądu o rozwiązaniu.

 

A następnie formalna likwidacja z powołaniem likwidatorów, zakończeniem działalności oraz wnioskiem o wykreślenie z KRS.

 

Likwidator stowarzyszenia

Likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli statut lub, w razie braku odpowiednich postanowień statutu, uchwała ostatniego walnego zebrania członków (zebrania delegatów) tego stowarzyszenia nie stanowi inaczej. Ale w razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd – zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora. Likwidator przeprowadza likwidację w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

 

Stowarzyszenie decyzję o rozwiązaniu podejmuje poprzez swoje organy uchwałodawcze (walne zebranie członków). Decyzja o rozwiązaniu może zapaść z różnych powodów, m.in. dlatego, że wyczerpały się chęci do działania, brakuje funduszy czy też nie ma chętnych do prac we władzach organizacji.

 

Rozwiązanie stowarzyszenia może nastąpić w wyniku:

 

  1. podjęcia uchwały przez członków organizacji o samorozwiązaniu,
  2. zgłoszenia informacji do organu nadzoru właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia o braku dalszej możliwości działania, co skutkowałoby wnioskiem organu nadzoru do sądu o rozwiązanie i decyzją sądu w tym zakresie z wyznaczeniem likwidatora,
  3. rozwiązaniem przez sąd w wyniku czynności nadzorczych.

 

Ze statutu powinno wynikać kto, jaką ilością głosów i przy jakiej obecności może podjąć decyzję o rozwiązaniu stowarzyszenia. Jest to decyzja zarezerwowana dla najwyższej władzy stowarzyszenia, czyli walnego zebrania członków stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej i wpisane jedynie do rejestru stowarzyszeń, może skorzystać przy zgłaszaniu wniosków do KRS z Portalu Rejestrów Sądowych (online) lub z wniosków sporządzanych w tradycyjnej, pisemnej formie.

Dokumenty dla KRS potwierdzające likwidację stowarzyszenia

Niezależnie od formy zgłoszenia likwidator powinien dodatkowo przedłożyć sądowi rejestrowemu:

 

  1. uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia zawierającą zapisy dot. wskazania przyczyn i daty rozwiązania stowarzyszenia, wskazujące osobę likwidatora oraz określające przeznaczenie majątku po likwidacji stowarzyszenia,
  2. dane likwidatorów wraz ze wskazaniem danych adresowych,
  3. podpisaną przez członków stowarzyszenia listę obecności na walnym zebraniu członków stowarzyszenia,
  4. dowód uiszczenia opłaty sądowej (dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców opłata wynosi 350 zł dla podmiotów zarejestrowanych jedynie w rejestrze stowarzyszeń – 250 zł).

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zbyt mała liczba członków do rozwiązania stowarzyszenia

Może zdarzyć się też taka sytuacja, że liczba członków stowarzyszenia zmniejszy się poniżej liczby wymaganej dla formalnego działania i istnienia.

 

Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia podjęta na WZC jest możliwa, o ile stowarzyszenie ma jeszcze minimalną liczbę członków, czyi 7 osób. Czyli istnieje jeszcze formalnie organ uchwałodawczy w minimalnym składzie. Jeżeli ta liczba jest mniejsza, pozostaje zawiadomienie organu nadzoru z wnioskiem o to, aby organ nadzoru wystąpił o rozwiązanie stowarzyszenia. Stosownie do Prawa o stowarzyszeniach:

 

„Art. 31. 1. Sąd wydaje postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia na wniosek organu nadzorującego, w przypadku gdy:

1) liczba członków stowarzyszenia jest mniejsza niż liczba członków wymaganych do jego założenia;

2) stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

2. Sąd wydaje postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia na wniosek kuratora, jeżeli pomimo podejmowanych przez kuratora czynności, nie wybrano władz stowarzyszenia i nie ma warunków do ich wyłonienia, w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.”

 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń. Nie prowadzi działalności gospodarczej, więc nie jest ujawnione w rejestrze przedsiębiorców.

 

Wniosek o wykreślenie z KRS

Dodatkowym kosztem mogą być rzeczy związane z przygotowaniem dokumentów potrzebnych w procesie likwidacyjnym, na przykład sprawdzania finansowego na otwarcie likwidacji oraz jej zakończenie, jeśli organizacja nie jest go w stanie zrobić we własnym zakresie.

 

Likwidator, niezależnie od tego, kto go powołał, przeprowadza proces likwidacji zakończony wnioskiem o wykreślenie.

 

Jeśli stowarzyszenie nie ma wystarczającego majątku, może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych. Jeśli sąd na podstawie obiektywnych czynników uzna, że nie ma dostatecznego majątku, może je zwolnić z opłat.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się głównie w prawie handlowym (spółki kapitałowe, zwłaszcza spółki z o.o. – odpowiedzialność członków spółek, operacje na udziałach spółek), prawie spadkowym, rodzinnym oraz podatkowym. Nie stroni od spraw trudnych i wielowątkowych.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu