.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wynajem mieszkania bez umowy i zgłoszenia

Autor: Marcin Sądej

Od ok. 5 lat wynajmuję mieszkanie bez umowy. Co miesiąc otrzymuję przelew od najemcy z opłatą za wynajem, w tytule przelewu jest zazwyczaj napisane np. „miesiąc maj 2020”. Ostatnio dostałem przelew od najemcy z rozliczeniem za media za ostatnie 16 miesięcy w kwocie ok. 4000 zł. Czy powinienem podpisać z najemcą umowę wsteczną z datą, np. miesiąc wstecz, i zgłosić ją do US, czy po prostu nie przejmować się tym i nic nie robić do końca trwania najmu, tj jeszcze ok. 2 miesiące? Czy US po zgłoszeniu takiej umowy może się zainteresować, czy wcześniej nie wynajmowałem tego mieszkania? Co powinienem zrobić w tej sprawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynajem mieszkania bez umowy i zgłoszenia

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że w prawie polskim mamy do czynienia z dwoma rodzajami umów najmu.

Najem uregulowany w Kodeksie cywilnym

Zgodnie z art. 659 Kodeksu cywilnego przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. W myśl natomiast art. 660 umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony.

 

W przypadku tej umowy przepisy nie wymagają, aby dokonywać jej zgłoszenia do urzędu skarbowego. Ponadto nawet pomimo braku formy pisemnej jest to umowa ważna.

 

Podkreślmy, że zasadniczo prawo nie działa wstecz, w związku z czym niedopuszczalne jest zawieranie umów z datą wsteczną. Nie zmienia to jednak faktu, że istniejąca umowa jest ważna, ponieważ, jak wskazałem, dla ważności umowy nie jest konieczne zachowanie formy pisemnej. Skoro zarówno właściciel nieruchomości, jak i najemca godzą się na istniejący stan rzeczy, to należy przyjąć, że mamy do czynienia z dorozumianą umową najmu.

 

Dodatkowo musimy wskazać, że choć w tym przypadku nie ma obowiązku zgłaszania umowy do urzędu skarbowego (bo, de facto, takiej umowy wcale być nie musi), to jednak właściciel osiągający dochody z najmu ma obowiązek je opodatkować. Po pierwsze od dochodów z tytułu najmu należy odprowadzać miesięczne zaliczki na podatek (jeżeli jest to jedynie źródło dochodu, to zaliczki odprowadzamy po przekroczeniu kwoty 3089 zł dochodu w roku) do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu otrzymania wynagrodzenia. Następnie podatnik ma obowiązek wykazać dochody z najmu w zeznaniu PIT-36 w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Najem okazjonalny uregulowany w ustawie o ochronie lokatorów

Drugim rodzajem jest najem okazjonalny. Zgodnie z art. 19a ww. ustawy umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

 

Do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:

 

  1. oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2;
  2. wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
  3. oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

Umowa najmu okazjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

W myśl art. 19b ustawy właściciel zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

 

W tym przypadku umowa najmu okazjonalnego musi zostać obowiązkowo sporządzona na piśmie (a do umowy dołącza się wskazane oświadczenie złożone przed notariuszem). Taka umowa podlega już obowiązkowemu zgłoszeniu do urzędu skarbowego.

 

Również w tym przypadku obowiązuje zasada, że prawo nie działa wstecz, jak też i w tym przypadku właściciel ma obowiązek opłacania podatku od dochodów z najmu na zasadach przedstawionych powyżej.

Najem bez umowy

Przenosząc powyższe na grunt przedstawionej przez Pana sprawy, możemy wskazać, że nie ma możliwości zawarcia umowy pisemnej z datą wsteczną. W rezultacie definitywnie odpada możliwość uznania, że w Pana przypadku mamy do czynienia z najmem okazjonalnym opisanym w punkcie 2.

 

Możemy jednak stwierdzić, że w Pana przypadku mamy do czynienia z najmem ogólnym uregulowanym w Kodeksie cywilnym ponieważ ten funkcjonuje i jest ważny nawet pomimo braku umowy w formie pisemnej. Choć tego rodzaju najem nie musi być odrębnie zgłaszany do US, to jednak nie zmienia to faktu, że z tytułu najmu cały czas ciąży na Panu obowiązek zapłaty podatku od uzyskanego dochodu. W zakresie lat poprzednich jest to nie tylko kwota podatku, ale również i odsetki od zaległości podatkowych.

Brak płacenia podatków od najmu

Dodatkowo niewykazywanie najmu w deklaracji podatkowej i niepłacenie podatku z tego tytułu stanowi czyn zagrożony karą grzywny w myśl Kodeksu karnego skarbowego.

 

W zasadzie ma Pan dwie możliwości:

 

  1. Nic nie robić i liczyć, że podatek i kara grzywny się przedawni (a to dzieje się dopiero po 5 latach, licząc od końca roku, w którym należy złożyć deklarację roczną), a US o niczym się nie dowie. Jeżeli jednak US poweźmie wiadomość, że osiąga Pan dochody z najmu, to wymierzy Panu zaległy podatek z odsetkami za zwłokę oraz grzywnę z Kodeksu karnego skarbowego.
  2. Złożyć albo skorygować deklaracje podatkowe i wykazać dochód z tytułu najmu, odprowadzić zaległy podatek z odsetkami oraz złożyć czynny żal który uchroni przed karą grzywny. Dodam, że nie ma możliwości złożenia czynnego żalu w sytuacji, gdy US już rozpocznie czynności kontrolne.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl