Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wydłużenie roku obrotowego przez stowarzyszenie

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 03.06.2015

W październiku 2013 r. założyliśmy stowarzyszenie. Nie prowadziło ono działalności, nie miało żadnych dochodów. Zapomnieliśmy w 2014 r. złożyć CIT-8 za 2013 r., później zrobiliśmy to wraz z czynnym żalem. Rokiem obrotowym jest u nas rok kalendarzowy. Chcielibyśmy złożyć sprawozdanie finansowe łącznie za rok 2013 i 2014. Czy to możliwe? Czy złożenie CIT-8 z opóźnieniem ma na to jakiś wpływ? Czy potrzebna jest uchwała zarządu? Jak przedstawić do w US?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Generalnie stowarzyszenie, dla którego rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, powinno sporządzić sprawozdanie finansowe za każdy rok podatkowy do końca marca następnego roku podatkowego.

 

Według ustawy o rachunkowości:

 

„Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

 

(…) 8) okresie sprawozdawczym – rozumie się przez to okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych;

9) roku obrotowym – rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy”.

 

Rokiem podatkowym (obrotowym) jest co do zasady rok kalendarzowy. W przypadku Pana stowarzyszenia tak właśnie będzie. Pierwszy rok podatkowy – 2013, kolejny rok podatkowy – 2014.

 

Inne ujęcie roku podatkowego możliwe było poprzez wskazanie tego w statucie stowarzyszenia (np. pierwszy rok podatkowy kończy się 31.12.2014 r.) oraz zawiadomienie o tym US w terminie 30 dni, licząc od dnia od dnia rozpoczęcia działalności lub od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

 

Wtedy pierwszy rok podatkowy kończyłby się dopiero 31.12.2014 r. Ale, jak mniemam, w statucie nie ma takiego zapisu. Nie byłby on krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 23 miesiące.

 

Według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 

„Art. 8. 1. Rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

 

2a. W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

 

3. W razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

 

4. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

 

5. Osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie były dotychczas podatnikami w rozumieniu ustawy, dokonują zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności”.

 

Należy zwrócić uwagę, że czym innym jest data rejestracji w KRS, a czym innym data rozpoczęcia działalności. Przy czym nie chodzi tutaj o rozpoczęcie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie, ale o datę wskazana w zgłoszeniu do urzędu skarbowego (NIP-2) jako datę rozpoczęcia działalności w ogóle.

 

(…)

 

W istniejącej sytuacji możliwe jest połączenie sprawozdania finansowego za drugą połowę roku 2013 oraz za rok 2014 (jako dwa odrębne okresy rozliczeniowe – dwa lata podatkowe).

 

Złożenie zaznania CIT-8 za rok 2013 teoretycznie nie powinno przeszkadzać. Aczkolwiek przepisy ustawy o rachunkowości mówią o połączeniu ksiąg rachunkowych i sprawdzania finansowego. A takie zeznanie (CIT-8) oznacza, że księgi za rok 2013 zostały zamknięte na 31.12.2013 r.(pierwszy rok podatkowy).

 

W praktyce spotkałem się z jednym przypadkiem, gdy odrębne były CIT-8 za pierwszy i drugi rok podatkowy, a sprawozdanie zostało połączone – i US nie wniósł zastrzeżeń.

 

Nie jest możliwe wydłużenie pierwszego roku podatkowego w chwili obecnej w drodze uchwały zarządu.

 

Stowarzyszenie jako podmiot rozpoczynający działalność po raz pierwszy mogło ustalić pierwszy rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy albo okres kolejnych 12 miesięcy. Aby firma mogła wybrać inny rok podatkowy, musi spełnić dwa warunki:

 

możliwość taką musi przewidywać statut, umowa spółki albo inny dokument odpowiednio regulujący zasady ustrojowe danej organizacji,

stowarzyszenie musiałoby zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie określonym w ustawie (30 dni od dnia rozpoczęcia działalności).

 

Pierwszy rok podatkowy mógł być ustalony w statucie tylko do 31.12.2013 albo do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęła działalność (czyli np. do końca 2014 r.). (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + 6 =

»Podobne materiały

Sposób na odizolowanie osoby chorej psychicznie od rodziny

Moja matka od kilku lat choruje psychicznie, co wiąże się z napadami agresji. Często wyzywa mnie i ojca, który już dwa razy próbował popełnić samobójstwo (jest bardzo chory i nie wytrzymuje tej sytuacji). Dochodzi też do rękoczynów, niszczenia przedmiotów itp. Chciałbym starać się o przymusowe lecze

 

Podział nieruchomości po rozstaniu z konkubiną

Rozstałem się z konkubiną. Ona ma dorosłego syna, zaś ja jestem bezdzietny. Była konkubina i ja posiadamy wspólny dom. Obydwoje finansowaliśmy budowę domu (mniej więcej po połowie). Po rozstaniu to ja się wyprowadziłem. Wstępnie ustaliliśmy, że sprzedamy nieruchomość, lecz po jakimś czasie była

 

Majątek osobisty a rozwód

Chciałbym rozwieść się z żoną. Zajmujemy razem mieszkanie, które kupiłem jeszcze przed ślubem, podobnie zresztą jak wszelkie sprzęty AGD i RTV oraz meble. W czasie trwania małżeństwa otrzymałem w spadku nieruchomość po matce. Sprzedałem ją i za te pieniądze kupiłem działkę rekreacyjną. Czy żona

 

Sprzedaż mieszkania i długi właściciela

Odziedziczyłem razem z siostrą mieszkanie po mamie. Sprawa spadkowa w sądzie jest już na ukończeniu. Chcemy sprzedać to mieszkanie i musimy uzyskać z urzędu skarbowego zaświadczenie. Niestety posiadam zadłużenie wobec urzędu skarbowego sprzed paru lat. Czy istnieje możliwość, że nie otrzymam zaświad

 

Dysponowanie mieniem w Ochotniczej Straży Pożarnej

Jestem prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej, piszę w imieniu swojej jednostki. Naszą remizę wybudowali na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku strażacy, dzięki własnym środkom i własnej pracy. Grunt pod budowę przekazał mieszkaniec właśnie na ten cel. Chociaż gmina wykonała tylko prace w

 

Przychody fundacji

Prowadzę działalność gospodarczą i chcę założyć fundację. Czy mogę sprzedać jej serwis przynoszący niewielkie, ale stałe dochody? Zależy mi, by fundacja miała środku na realizację swoich celów. A czy można w fundacji wytwarzać wyroby i je sprzedawać? Jak wtedy wyglądają jej podatki? Czy mogę być pre

 

Czy można zbierać datki na własne potrzeby?

Czy osoba prywatna może zbierać datki na własne potrzeby (ze względu na złą sytuację rodzinną )? Jeśli tak to, czy musi uzyskać zezwolenie? Zbiórka będzie organizowana na terenie różnych województw i na portalach społecznościowych.

 

Przebywanie za granicą w trakcie zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego

Jestem w ciąży zagrożonej (przeżyłam kilka poronień). Przebywam do rozwiązania na zwolnieniu chorobowym. Mój mąż wyjeżdża za miesiąc na kontrakt za granicę. Lekarz wyraził zgodę na mój przelot i oszczędny tryb życia pod okiem zagranicznego ginekologa. Czy jednak przebywanie za granicą w trakcie zwol

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »