Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Inwestor żąda wykonania poprawek w ramach gwarancji na roboty budowlane

Autor: Barbara Wallas • Opublikowane: 07.10.2014

Mam małą firmę budowlaną. 5 lat temu wykonałem izolację fundamentów budynku mieszkalnego i udzieliłem na te roboty 10-letniej gwarancji. Zgłosił się inwestor z żądaniem wykonania poprawek w ramach udzielonej gwarancji. Mówi, że powoła biegłego w zakresie budownictwa. Koszt tych robót budowlanych to jakieś 10 tys. zł. Obecnie mojej firmy na to nie stać, dlatego chciałbym wiedzieć, co może zrobić inwestor, jeśli nie wykonam poprawek? Jeśli ogłoszę upadłość, czy będę nadal karnie ścigany? Proszę o radę!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 577 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny: „W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji”.

 

Zgodnie z art. 578 Kodeksu cywilnego: „Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

 

Stosownie do art. 581 § 1 Kodeksu cywilnego: „Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej”.

 

Z kolei zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego: „ Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.

 

W Pana sprawie podkreślenia wymaga, iż najważniejsza jest umowa zawarta pomiędzy Panem a inwestorem na wykonanie robót budowlanych i wskazane w tej umowie zapisy (jeśli takie się znajdują) dotyczące sposobu „korzystania z gwarancji”.

 

Treść przywołanego art. 3531 K.c. jednoznacznie wskazuje, iż przy realizacji uprawnień gwarancyjnych w pierwszej kolejności zastosowanie mają regulacje umowne, a w dalszej kolejności przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Podstawą prawną do dochodzenia wobec Pana „napraw gwarancyjnych”, w przypadku braku odpowiednich zapisów w umowie jest ogólna regulacja wskazana w art. 471 K.c.: „ Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

 

Odnosząc się bezpośrednio do Pańskiej sprawy i postawionych pytań:

 

Najważniejsze, czy rzeczywiście jest Pan zobowiązany do zrobienia poprawek (tzn. czy rzeczywiście z Pana winy roboty nie zostały wykonane np. w sposób należyty, czy też niezgodnie ze sztuką budowlaną). Jeśli tak, to w takiej sytuacji należy „spróbować” dogadać się co do poszczególnych etapów (rozłożenie w czasie, być może częściowa odpłatność za materiały).

 

Jeśli natomiast nie wykona Pan poprawek, inwestor może wzywać Pana do poprawek, następnie skierować przeciwko Panu pozew o zobowiązanie Pana do wykonania niniejszego lub też wynająć inną firmę budowlaną do wykonania prac „poprawkowych”, a Pana obciążyć (w drodze powództwa sądowego) zapłatą.

 

W przypadku złożenia przez Pana wniosku o ogłoszenie upadłości i powołania przez inwestora biegłego w zakresie prac niezbędnych do poprawienia, inwestor może dochodzić zapłaty (oszacowanej przez biegłego) w toku postępowania upadłościowego (zgłoszenie kwoty np. 10 tys. zł do listy wierzytelności).

 

 Odpowiedzialność karną może Pan ponieść niezależnie od tego, czy zaprzestał Pan prowadzenia działalności. Ale czynu zabronionego czy też przestępstwa musiałby się Pan rzeczywiście dopuścić. Zmianie może ulec jedynie rodzaj przestępstwa. Ale ważna dla Pana jest okoliczności, iż winę taką musi Panu udowodnić sąd (a wcześniej prokurator w postawionych zarzutach). A to już nie jest takie „proste”. Wina w przypadku robót budowlanych mogłaby polegać np. na wykonaniu prac budowlanych niezgodnie z przepisami prawa budowlanego, ale i w takim przypadku przecież to inwestor główny odbierał od Pana pracę. W mojej opinii ewentualne postępowanie karne w tego rodzaju przypadkach ma nieczęsto miejsce, gdyż inwestorowi z reguły „chodzi” o usunięcie wad – czyli czysto finansowy wymiar. Pewnie jest też tak, że inwestor wymaga od Pana napraw, gdyż wobec niego też złożono takie roszczenie.

 

Wobec Pańskiej odmowy wykonania poprawek (jeśli tak Pan zdecyduje) – działania inwestora i tak muszą przybrać charakter sądowy: czy to jeśli chodzić będzie o powołania biegłego, czy ewentualne wynajęcie na Pana koszt innej firmy do naprawy. Biegły powołany przez inwestora wykonuje opinię prywatnie, więc może być ona tylko podstawą dowodową do złożenia przeciwko Panu pozwu, zaś wynajęcie innej firmy i obciążenie Pana kwotą za tę „naprawę” też musi „potwierdzić” sąd w wydanym wyroku (np. w nakazie zapłaty).

 

Tak jak wspomniałam, istotne dla Pana są zapisy umowne, zaś w kwestii zagrożeń niewykonania poprawek opisane przeze mnie kroki inwestora są najczęstszymi spotykanymi w praktyce.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus 7 =

»Podobne materiały

Odbiór robót budowlanych

Zleciłam firmie remontowej wykończenie mieszkania. Zapłaciłam całe wynagrodzenie oprócz ostatniej raty, którą miałam uregulować po odbiorze robót budowlanych (do którego dojdzie niedługo). Niestety nie mogłam osobiście nadzorować remontu i na koniec wyszło na jaw kilka znaczących usterek (jeden

 

Gwarancja na roboty budowlane

Pewna firma budowlana wykonała dla mnie prace polegające m.in. na ociepleniu budynku i wymianie pokrycia dachowego. Otrzymałem gwarancję na wykonane roboty budowlane. Po jakimś czasie ujawniły się niedociągnięcia, o czym poinformowałem firmę. Niestety, nie mogę doczekać się naprawy usterek

 

Niewywiązanie się z umowy o roboty budowlane

Firma, której zleciłam budowę domu, nie wywiązała się z umowy o roboty budowlane. Budynek ma wiele usterek – niestety nadzorowałam budowę samodzielnie i nie zauważyłam ich od razu; wykonawca nie chce ich poprawić ani nie zgadza się na zwrot części pieniędzy (zapłaciłam całą sumę

 

Wykonawca nie chce wystawić faktury

Zgodziłem się na wykonanie remontu u pewnego człowieka niejako po znajomości, dlatego umowa była ustna. Klient nie chciał żadnych rachunków, był to remont bez umowy. Najpierw wyremontowałem pomieszczenie małego sklepu, wszystko odbyło się bez żadnych nieporozumień między mną a klientem. Następnie po

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »