.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udzielenie pełnomocnictwa osobie małoletniej

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 07.06.2015

Czy ojciec nieletniej, która odziedziczyła częściowy udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego może udzielić pełnomocnictwa innemu pełnoletniemu spadkobiercy? Jeśli nie, to jakie kroki prawne należy podjąć w celu udzielenia takiego pełnomocnictwa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści pytania domniemam, że Pana córka jest jednym ze spadkobierców, którzy nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i zaszła potrzeba ustanowienia pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z odziedziczonym spółdzielczym prawem do lokalu.

 

Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.

 

Pan jako ojciec jest z mocy prawa przedstawicielem ustawowym swojej nieletniej córki. Potwierdza to art. 98 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi:

 

„Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Jednakże żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka:

1) przy czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską;

2) przy czynnościach prawnych między dzieckiem a jednym z rodziców lub jego małżonkiem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka albo że dotyczy należnych dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania i wychowania.”

 

Nadto należy mieć na uwadze, iż rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko (art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

 

Zatem na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu rodzice muszą uzyskać zgodę sądu opiekuńczego.

 

Powszechnie, w judykaturze i doktrynie przyjmuje się, iż przez czynności zwykłego zarządu należy rozumieć w szczególności czynności fizyczne i prawne wiążące się ze zwykłym korzystaniem z majątku, służące zachowaniu substancji majątku w stanie niezmienionym, niepogorszonym, wymianę typowych składników masy majątkowej bez zmiany jej przeznaczenia, zwyczajne bieżące naprawy składników majątku, wnoszenie opłat, podatków, stałych płatności, itp.

 

Natomiast do czynności przekraczających ramy zwykłego zarządu, zalicza się w szczególności następujące czynności: nabycie, zbycie, zrzeczenie się lub istotne obciążenie nieruchomości oraz praw o większej wartości, zmiana sposobu gospodarowania ważnym składnikiem majątku, zmiana przeznaczenia części nieruchomości, znaczniejszy remont lub przebudowa budynku, ustanowienie odrębnej własności lokalu, dokonanie podziału nieruchomości.

 

Odnosząc powyższe do Pana sprawy należy stwierdzić, iż może Pan w imieniu córki wyznaczyć jednego ze współspadkobierców na pełnomocnika, niemniej nie bez znaczenia jest także to, jakie czynności prawne dotyczące odziedziczonego prawa do lokalu, pełnomocnik ten będzie wykonywał. Jeśli dana czynność będzie czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, to i tak konieczna będzie zgoda sądu opiekuńczego na dokonanie takiej czynności, w związku z tym pełnomocnictwo udzielone bez zgody sądu może okazać się w takim przypadku nieważne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »