Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność za wadę ukrytą a okres gwarancji

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 28.02.2011

Ponad dwa lata temu kupiłem na firmę samochód. Gwarancja skończyła się cztery miesiące temu, a usterka w skrzyni biegów ujawniła się teraz. Na ostatnim przeglądzie technicznym (miesiąc przed końcem gwarancji) zgłaszałem jednak, że coś dzieje się ze skrzynią biegów. Czy mam obecnie szansę na bezkosztową naprawę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na początku pragnę zaznaczyć, iż z uwagi na fakt, że do zawarcia umowy sprzedaży doszło między dwoma przedsiębiorcami (samochód kupił Pan bowiem do celów firmowych), w sprawie nie znajdą zastosowania przepisy o sprzedaży konsumenckiej zawarte w ustawie z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

Przy sprzedaży między przedsiębiorcami towar może być reklamowany na podstawie rękojmi albo gwarancji (jeżeli oczywiście wydano gwarancję na dany towar).

 

Zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku – po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana”.

 

Na marginesie należy dodać, że upływ rocznego terminu nie wyłącza jednak wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił. Zarzut z tytułu rękojmi może być podnoszony także po upływie tego terminu, jeżeli przed jego upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.

 

Z uwagi na fakt, że do zakupu samochodu doszło ponad dwa lata temu, przyjąć należy, że najprawdopodobniej roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasły. Jak zauważył Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 14.03.2006 r. (sygn. akt I ACa 1947/05), termin z art. 568 § 1 K.c. ma charakter terminu zawitego (prekluzyjnego) i jego upływ powoduje bezwzględny skutek w postaci wygaśnięcia uprawnień kupującego.

 

Z pytania wynika jednak, że na zakupiony towar sprzedawca udzielił dwuletniej gwarancji. Gwarancja jakości normowana jest w art. 577 i następnych K.c. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji, według K.c., dotyczy wyłącznie jakości sprzedanej rzeczy i wynika z faktu udzielenia gwarancji kupującemu. Podkreślić należy, że gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem gwaranta i to on ustala jej warunki, np. gwarant może nie objąć gwarancją całego towaru, może także ograniczyć swoją odpowiedzialność do określonych wad.

 

Uprawnionym z gwarancji jest nabywca rzeczy. Swoje uprawnienia w tym zakresie nabywa on przez przyjęcie dokumentu gwarancyjnego (tzw. książeczki gwarancyjnej lub karty gwarancyjnej). W ramach odpowiedzialności gwarancyjnej gwarant zazwyczaj zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia wady fizycznej nabytej rzeczy usunie ją przez naprawę albo przez zastąpienie wadliwych elementów lub podzespołów nowymi, niewadliwymi, lub dostarczy rzecz tego samego rodzaju nową, wolną od wad. Wybór jednego ze wskazanych świadczeń należy do gwaranta.

 

W pytaniu podaje Pan, że niedawno (ale już po upływie terminu gwarancji) pojawiała się w samochodzie usterka w skrzyni biegów. W pytaniu podaje Pan też, że jeszcze w czasie, kiedy pojazd był na gwarancji, zgłaszał Pan tę wadę.

 

Należy więc zastanowić się, czy w przedmiotowej sprawie może Pan jeszcze skorzystać z uprawnień gwarancyjnych. Istotną kwestią będzie wykazanie, że wada powstała jeszcze w okresie gwarancji, a Pan dokonał jej zgłoszenia we właściwym czasie i we właściwy sposób.

 

W pierwszej kolejności należałoby się dokładnie zapoznać z treścią gwarancji celem sprawdzenia, czy gwarancja nie przewiduje wymaganego sposobu i terminu zgłaszania wad. Jeśli bowiem gwarant zastrzegł, że zgłoszenia wady (usterki) ma nastąpić np. w formie pisemnej, wówczas niedochowanie takiej formy można uznać za bezskuteczne zgłoszenie wady.

 

Jeśli gwarancja nie reguluje takich kwestii, wówczas można przyjąć, iż zawiadomienia można dokonać w formie dowolnej (nawet ustnie). Wtedy jednak ciąży na Panu obowiązek wykazania, że wadę zgłosił Pan gwarantowi, a gwarant tej wady nie usunął.

 

W razie ewentualnego sporu ze sprzedawcą potrzebne Panu będą dowody na fakt poinformowania sprzedawcy o wykrytej wadzie jeszcze w okresie gwarancji.

 

Powiem szczerze, że może być to trudne do wykazania, a gwarant najprawdopodobniej będzie chciał się uwolnić od odpowiedzialności.

 

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na dość istotną kwestię, a mianowicie przedłużenie okresu gwarancji, o czym mówi art. 581 K.c.:

 

§ 1. „Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

 

§ 2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać”.

 

Jak wynika z powyższego przepisu, specyficzne dla gwarancji jakości jest to, iż termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego – wskutek wady rzeczy objętej gwarancją – uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

 

W przypadku gdy gwarant dostarczył nową rzecz albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Tymczasem gdy gwarant wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

 

Jeśli więc wcześniej oddawał Pan samochód do naprawy gwarancyjnej, to powyższa regulacja może mieć dla Pana istotne znaczenie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + 9 =

»Podobne materiały

Gwarancja na roboty budowlane

Pewna firma budowlana wykonała dla mnie prace polegające m.in. na ociepleniu budynku i wymianie pokrycia dachowego. Otrzymałem gwarancję na wykonane roboty budowlane. Po jakimś czasie ujawniły się niedociągnięcia, o czym poinformowałem firmę. Niestety, nie mogę doczekać się naprawy usterek

 

Umowa powierniczego nabycia nieruchomości

Moja babcia może wykupić mieszkanie od miasta, nie ma jednak na to środków. Chciałbym jej przekazać pieniądze na wykup, zapewnić lokum do końca życia i jednocześnie mieć gwarancję, że mieszkanie będzie później należeć tylko do mnie, a nie wejdzie np. w skład spadku. Jak zapewnić sobie takie rozwiąza

 

Sprzedaż samochodu jako uszkodzony

Miałem (jako osoba fizyczna) samochód zakupiony jako uszkodzony. Naprawiłem wszystkie usterki, potem także kolejne, które wyszły w trakcie eksploatacji. Niedawno sprzedałem ten samochód – też jako uszkodzony. W umowie zawarłem tę informację oraz klauzulę, że kupujący oświadcza dokładne zapozna

 

Awaria rozrządu po zakupie samochodu

Przed czterema dniami kupiłem 12-letni samochód od osoby prywatnej. Po przejechaniu 300 km w samochodzie uszkodzeniu uległ rozrząd. Podejrzewam, że był już uszkodzony (zużyty) w momencie zakupu samochodu, czego nie mogłem zauważyć. Sprzedawca nie poczuwa się do odpowiedzialności, twierdząc, że rozrz

 

Nieuczciwy kierownik budowy i roszczenia wobec wykonawcy

Prowadzę działalność gospodarczą – usługi budowlane, a ściślej mówiąc, buduję domy. Mam problem z inwestorów, który nie chce zapłaci za wykonanie stropu, bo nie ma pewności co do wytrzymałości tego elementu. Po ośmiu dniach zabiegania o spotkanie z kierownikiem budowy w końcu pojawił się na bu

 

Wypowiedzenie umowy praktyk absolwenckich

Umowa o praktyki absolwenckie na okres 3 miesięcy została sporządzona na dwóch egzemplarzach, z czego jeden miał być dla mnie, a drugi dla firmy, w której odbywam praktyki. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem kopii tej umowy z podpisem dyrektora. Czy podpisana przeze mnie umowa o praktyki jest ważna

 

Zabezpieczenie poręczenia dotacji z urzędu pracy

Jakiego zabezpieczenia można żądać, dając poręczenie osobie starającej się o datację urzędu pracy z funduszów unijnych na rozpoczęcie działalność gospodarczej? Wartość dotacji około 18 000. Czas poręczenia jeden rok. Poręczenie jest bez weksla. Czy urząd pracy udzielający dotacji musi wiedzieć o zab

 

Wada ukryta samochodu a odzyskanie pieniędzy za naprawę od sprzedawcy

Kupiłem samochód osobowy od handlarza, który sprowadził go z Niemiec. Okazało się, że samochód posiadał wadę ukrytą, mianowicie mechanik oznajmił mi, że uszczelka pod głowicą była założona niewłaściwego typu, twierdzi, że ewidentnie widać, iż była wymieniana niedawno. Jakie mam prawo odzyskać pienią

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »