.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Naganne zachowanie lokatora we wspólnocie mieszkaniowej, co zrobić?

• Opublikowano: 17-02-2023 • Autor: Janusz Polanowski

Mieszkam w budynku wspólnoty mieszkaniowej. Właściciel jednego z mieszkań ma lokatora, który notorycznie pozostawia otwarte okno w piwnicy. Piwnica jest pod moim mieszkaniem. Odczuwam to szczególnie teraz, kiedy są silne mrozy, muszę mocniej ogrzewać, a to znacznie podnosi koszty. Przez piwnicę poprowadzone są również różne media, w tym wodociągowe. Zwracanie uwagi równało się obelgom i chamskim odzywkom. Również działanie na poziomie wspólnoty nie przyniosło rezultatów. Wszystkie upomnienia, polecenia i nakazy administracyjne są ignorowane. Jaką obrać drogę postępowania, do kogo można zwrócić się o pomoc lub gdzie skierować skargę na naganne zachowanie lokatora?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Naganne zachowanie lokatora we wspólnocie mieszkaniowej, co zrobić?

Najemca lokalu mieszkalnego

Zacznijmy od zawartego w art. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów… ustawowego określenia lokatora; chodzi o najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. Uregulowany w art. 659 i następnych Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz w części ustawy o ochronie praw lokatorów… stosunek najmu przyznaje najemcy prawo najmu, które jest jednym z tytułów prawnych do korzystania z rzeczy cudzej; lokale są udostępniane innym osobom nie tylko na podstawie umowy najmu – tytułem przykładu chodzi o: umowę użyczenia (art. 710 i następne K.c.), służebność mieszkania (art. 301 K.c., art. 302 K.c.) lub o inną służebność osobistą (art. 296 i następne K.c.), czasem o użytkowanie (art. 252 i następne K.c.).

 

Na ustawowe określenie lokatora zwracam uwagę z paru względów. Dość często – zwłaszcza w ujęciu dziennikarskim lub odnośnie do wspólnot mieszkaniowych, których sprawami zajmują się spółdzielnie mieszkaniowe – używa się określenia „lokator” również odnośnie do właścicieli (lub współwłaścicieli) lokali; szczególnie w przypadku osób mieszkających w budynku. Wskazane przez Pana zamieszkiwanie „w budynku wspólnoty mieszkaniowej” jest niejednoznaczne; a prawu właściwa jest precyzja, więc zwłaszcza w przypadku decydowania się na drogę sądową przyda się sprawdzenie (np. przy pomocy ksiąg wieczystych, które są jawne) statusu nazwanej przez Pana „lokatorem” osoby”.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Naganne zachowania lokatora mieszkania albo właściciela

Proszę zwrócić uwagę na artykuł 13 ustawy o ochronie praw lokatorów…, który stanowi:

 

„1. Jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia. (…).”

 

Jak widać, ustawodawca w tymże artykule 13 uregulował powództwo związane z nagannymi zachowaniami lokatora. W przypadku nagannych zachowań właściciela (niekiedy współwłaściciela) lokalu w grę może wchodzić skorzystanie z artykułu 16 ustawy o własności lokali, który brzmi:

 

„1. Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

2. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.”

 

Decyzje wspólnoty mieszkaniowej w formie uchwały

Przed wytoczeniem takiego powództwa należy sprawę poddać głosowaniu właścicieli lokali – do czego mogłoby dojść nie tylko podczas zebrania właścicieli lokali (niekiedy w grę wchodzi głosowanie podczas zebrania właścicieli lokali oraz przez zbieranie podpisów). Informacje (zwłaszcza dotyczące „poziomu wspólnoty mieszkaniowej” oraz „poleceń i nakazów administracyjnych) są syntetyczne. Proszę sprawdzić, np. w dotyczącej tej trudnej sytuacji korespondencji, czy dana wspólnota mieszkaniowa coś (a jeśli tak, to co) zrobiła w związku tą sytuacją. Być może realnym działaniem (zwłaszcza podczas mrozów) okazałoby się faktyczne zablokowania możności otwarcia tego okna (a może nawet wszystkich okiem w piwnicy). Uchwałę wspólnoty mieszkaniowej wolno zaskarżyć do sądu, wytaczając powództwo – przewidziano to w art. 25 ustawy o własności lokali…; nie przewidziano możności zaskarżenia nieuchwalenia czegoś (nawet bardzo zasadnego). Za to niewłaściwe zarządzanie nieruchomością wspólną może uzasadniać zawnioskowanie do sądu o ustanowienie zarządcy nieruchomości wspólnej – przewidziano to w art. 26 ustawy o własności lokali (będącym odpowiednikiem art. 203 K.c.). Zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych oraz wnioskowanie o ustanowienie zarządy nieruchomości wspólnej wiąże się ze sporymi wyzwaniami w przypadku wspólnot mieszkaniowych z wieloma właścicielami lokali (pisma do sądu trzeba kierować w sporej liczbie egzemplarzy).

 

Roszczenia związane z ochroną dóbr osobistych

Wspomniał Pan również o niewłaściwych zachowaniach tamtej osoby w związku ze zwracaniem uwagi na otwieranie przez nią okna w piwnicy. W związku z tym trzeba rozważać aspekty cywilistyczne oraz z zakresu prawa karnego. Naruszenie prawnie chronionych dóbr osobistych (art. 23 K.c.) może skutkować orzeczeniem sankcji prawnych; podstawowe rodzaje roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych przewidziano w art. 24 K.c.; niekiedy w grę mogą wchodzić także roszczenia odszkodowawcze (art. 415 i następne K.c.), w tym roszczenia z tytułu szkód na osobie (art. 444 i następne K.c.), np. za spowodowanie choroby (chociażby przez wywołanie wyziębienia). Zniewaga zagrożona jest karą – art. 216 Kodeksu karnego (K.k.); przestępstwem również jest zniesławienie (art. 212 i następne K.k.). Są to przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego (przestępstwa prywatnoskargowe); taki tryb ścigania jest podobny do sposobu dochodzenia roszczeń cywilnych – oskarżyciel prywatny, na ogół pokrzywdzony przestępstwem, powinien samodzielnie albo z pomocą prawnika: przygotować (prywatny) akt oskarżenia, skierować do sądu akt oskarżenia, popierać przed sądem akt oskarżenia.

 

Powiadomienie dostawców mediów o stratach ciepła

Aktualne dokuczliwe mrozy przemawiają za powiadomieniem o odnośnej sytuacji różnych instytucji: dostawców „mediów” (których instalacje mogą być zagrożone otwieraniem okna piwnicznego), „nadzór budowlany” (z uwagi na zagrożenie dla funkcjonowania budynku, i to budynku mieszkalnego, z wieloma mieszkańcami), SANEPID (przeziębienie mieszkańców może okazać się poważnym problemem, także w związku z oficjalnym stanem epidemii), a może również prokuraturę (w związku z możliwym powodowaniem zagrożenia publicznego lub wywołaniem zagrożenia katastrofą budowlaną).

 

Zebranie dowodów

Wprawdzie z rejestrowaniem zdarzeń (np. z nagrywaniem) wiąże się ryzyko prawne (zdarzają się zaskakujące wyroki), ale niekiedy jedynie dowody obiektywne (np. z: dokumentu, nagrań, zdjęć) pozwalają udowodnić rzeczywisty przebieg zdarzeń – szczególnie umożliwiają rozstrzygnąć spór o cechach „słowo przeciw słowu”. Dokumenty (lub akta) z różnych postępowań (np. w „nadzorze budowlanym”) lub związane z interwencjami dostawców „mediów” mogłyby (zwłaszcza na wniosek) stanowić dowód z dokumentu – art. 244 i następne Kodeksu postępowania cywilnego, art. 74 K.c.). To mogłoby pomóc w wywiązaniu się z prawnego obowiązku wykazania faktów, z których wywodzi się skutki prawne (art. 6 K.c., art. 232 K.p.c.). Wykazywanie swego stanowiska oraz odpowiednia aktywność (art. 230 K.p.c.) są przejawami rzeczywistego korzystania z prawa do sądu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Janusz Polanowski

Prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Łączy zainteresowania naukowe z zagadnieniami praktycznymi, co szczególnie dotyczy prawa Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej. Naszym Klientom udziela odpowiedzi na pytania również z zakresu prawa polskiego, w tym cywilnego (głównie rzeczowegospadkowego) oraz rodzinnego. Występował przed różnymi organami władzy publicznej, w tym przed sądami (powszechnymi i administracyjnymi) – zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Uczestniczył też w licznych konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych, i przebywał za granicą w celach naukowych. Ma doświadczenie w nauczaniu (zwłaszcza prawa) oraz uzyskał uprawnienia pedagogiczne.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu