.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odrzucona reklamacja radia w kupionym samochodzie, co zrobić?

• Opublikowano: 21-03-2023 • Autor: Grzegorz Stefanowski

Przed 5 miesiącami kupiłem używany samochód w popularnym salonie pojazdów używanych. Uzyskałem roczną gwarancją z możliwością jej przedłużenia na awarie i usterki powstałe podczas użytkowania. Wszystko było w porządku do czasu, gdy przez tydzień auta nie użytkowałem, po prostu stało. Podczas ponownego uruchomienia na panelu radia pojawiło się żądanie wpisania kodu uwierzytelniającego, a radio przestało działać. Tu powinienem dodać, że przy zakupie mechanik z salonu wymienił oryginalne radio na inne, ponieważ było uszkodzone. Zgłosiłem reklamację, ale odpowiedzi na piśmie jeszcze nie otrzymałem, natomiast poinformowano mnie SMS-em, że została odrzucona. Pisemną odpowiedź wyślą pocztą, więc na razie nie znam uzasadnienia. Co ważne, a wcześniej tego nie wiedziałem, bo nie poinformowano mnie – po zamianie radia powinienem otrzymać klucz uwierzytelniający. Dowiedziałem się, że klucz jest przypisany do radia i można go uzyskać po podaniu numeru identyfikacyjnego pojazdu, z którego zostało wymontowane, a ja przecież tego numeru nie znam. W dokumentach zakupu również nie ma takiej informacji. Pracownik salonu, który przyjmował reklamację, też tego nie wiedział. Jak postąpić, aby uzyskać niezbędny klucz uwierzytelniający, którego brak zablokował mi system?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odrzucona reklamacja radia w kupionym samochodzie, co zrobić?

Wada fizyczna zakupionej rzeczy

Bazując na Pańskim opisie, a należałoby zapoznać się z uzasadnieniem salonu co do powodów odrzucenia Pańskiej reklamacji, odpowiadam, że w mojej ocenie mamy do czynienia z kwestią rękojmi za wady fizyczne rzeczy oraz z dowodami na takową wadę.

 

Postępowanie w tej sprawie może wskazywać art. 560 i następne Kodeksu cywilnego (K.c.), które stanowią o tym, iż kupujący posiada prawo do rękojmi, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną, a tak jest w tym przypadku. Można to określać jako niezgodność towaru z umową – o tym z kolei stanowią konkretne punkty art. 556(1) K.c.:

 

Art. 5561. § 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

(…)

§ 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

 

Odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana rzeczy

Według mnie w Pana przypadku ten przepis będzie miał zastosowanie zarówno, gdy będziemy brać pod uwagę cały pojazd (nabyty wraz z radiem), jak i można wydzielić samo niedziałające radio. Tak czy inaczej – radio powinno działać. W związku z tym szczegółowymi przepisami mogą być cytowane: § 1 pkt 1) i § 3. Można to ewentualnie oceniać w zależności od postawy sprzedającego i jego stanowiska w sprawie. Uprawnienia ma Pan takie same, czyli oparte o poniższy przepis K.c.:

 

„Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.”

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Demontaż i ponowne zamontowanie rzeczy

Jednak w tej sprawie można wziąć też pod uwagę uprawnienia konsumenta z racji nieprawidłowego montażu:

 

Art. 5611. § 1. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

§ 2. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

§ 3. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.”

 

Uważam, że po rozmowie (lub korespondencji) ze sprzedawcą i ewentualnych ustaleniach faktycznych co do przyczyn wady, ma Pan prawo wyboru roszczenia między wskazanymi w wymienionym § 1, czyli demontażu i ponownego zamontowania rzeczy, lub po prostu usunięcia wady. Zaznaczam jednak, iż na obecnym etapie brak formalnego ustosunkowania się do problemu ze strony sprzedawcy (do czego ma prawo), utrudnia rozstrzygnięcie.

 

Uznanie żądania konsumenta za uzasadnione

Dlatego w tym miejscu warto również wskazać art. 5615 Kodeksu cywilnego, który stanowi:

 

Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.”

 

A więc podczas składania przez sprzedawcę wyjaśnień, na przykład na spotkaniu z Panem, warto mieć świadka. A po wysłuchaniu sprzedawcy można sformułować swoje ostateczne stanowisko i na podstawie wyżej wymienionego przepisu skierować do niego pismo ze swoimi żądaniami.

 

Oświadczenie konsumenta o skorzystaniu z prawa rękojmi

Zwracam uwagę, iż w rezultacie przepisy o rękojmi przewidują odstąpienie od umowy, czyli zwrot rzeczy i prawo do zwrotu ceny lub jej obniżenie i to właściwie w przypadku, gdy z jakichś powodów (np. technicznych lub kosztowych) naprawa (wymiana) – czyli „doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe”. Nie znając uzasadnienia odpowiedzi sprzedawcy, mogę tylko wskazać, iż niekoniecznie z przyczyn technicznych może się okazać niemożliwe wydanie Panu sprawnego radia, skoro, jak Pan pisze, może ono działać tylko w oryginalnym pojeździe, którego nie znamy. Ale kwestii technicznych tu nie rozstrzygniemy.

 

Reasumując, na obecnym etapie może Pan złożyć stosowne oświadczenie o korzystaniu z prawa rękojmi i żądanie naprawy radia, a konkretnie wydanie klucza uwierzytelniającego do niego lub wydanie innego, sprawnego urządzenia. Jeśli to się okaże niemożliwe, ma Pan prawo, moim zdaniem, żądać obniżenia ceny o wartość radia, którego nie można używać.

 

Uprawnienia z rękojmi a gwarancja

Na koniec zwrócę jeszcze uwagę na to, że Pana uprawnienia z rękojmi są niezależne od gwarancji, którą wydał sprzedawca – zgodnie z art. 579 K.c.:

 

„Art. 579. § 1. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 2. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

§ 3. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.”

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Grzegorz Stefanowski

Radca prawny od 1998 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską napisał w obecnym Laboratorium Kryminalistyki UAM. Ukończył Studium podyplomowe w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada uprawnienia mediatora i doradcy obywatelskiego. Doświadczenie zawodowe w strukturach banku oraz własnej Kancelarii Radcy Prawnego w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, bankowym, własności intelektualnej, problemach prawnych życia codziennego, prawie gospodarczym.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu